Zoznam tovarov a služieb Overiť vlastné výrazy Triedy Info El. zoznam tovarov a služieb určený pre odbornú verejnosť
Hromadné overenie správnosti vlastných výrazov a ich oprava, export do TXT súboru

V ý r a z y   n a   o v e r e n i e
Výrazy určené na overenie (každý výraz je v samostatnom riadku, alebo výrazy sú oddelené bodkočiarkou):
       

 
I n š t r u k c i e

Zadajte výrazy určené na hromadné overenie správnosti. Jednotlivé výrazy musia byť oddelené bodkočiarkou, alebo uvedené v samostatných riadkoch.