1 biologické prípravky pre priemysel a vedu i Prevziať
FR flag préparations biologiques destinées à l'industrie et aux sciences
EN flag biological preparations for use in industry and science
1 chemikálie pre priemysel, vedu, fotografiu, poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo i Prevziať
FR flag produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture
EN flag chemicals for use in industry, science and photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry
1 kompost, hnoj, umelé hnojivá i Prevziať
FR flag composts, engrais, fertilisants
EN flag compost, manures, fertilizers
1 lepidlá pre priemysel i Prevziať
FR flag adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie
EN flag adhesives for use in industry
1 materiály na činenie zvieracích koží a srsti kožiek i Prevziať
FR flag matières pour le tannage de cuirs et peaux d'animaux
EN flag substances for tanning animal skins and hides
1 nespracované umelé živice, nespracované plasty i Prevziať
FR flag résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut
EN flag unprocessed artificial resins, unprocessed plastics
1 prípravky na kalenie a zváranie kovov i Prevziať
FR flag préparations pour la trempe et la soudure des métaux
EN flag tempering and soldering preparations
1 tmely a ostatné pastové výplňové materiály i Prevziať
FR flag mastics et autres matières de remplissage en pâte
EN flag putties and other paste fillers
1 zmesi na hasenie požiarov a prevenciu proti požiarom i Prevziať
FR flag compositions pour l'extinction d'incendies et la prévention d'incendies
EN flag fire extinguishing and fire prevention compositions
2 farbivá, farby i Prevziať
FR flag colorants, teintures
EN flag colorants, dyes
2 farby, fermeže, laky i Prevziať
FR flag peintures, vernis, laques
EN flag paints, varnishes, lacquers
2 kovové fólie a práškové kovy na maľby, dekorácie, tlačoviny alebo výtvarné práce i Prevziať
FR flag métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et les travaux d'art
EN flag metals in foil and powder form for use in painting, decorating, printing and art
2 prípravky proti hrdzi a poškodeniu dreva i Prevziať
FR flag produits antirouille et produits contre la détérioration du bois
EN flag preservatives against rust and against deterioration of wood
2 surové prírodné živice i Prevziať
FR flag résines naturelles à l'état brut
EN flag raw natural resins
2 tlačiarenské, značkovacie a rytecké atramenty i Prevziať
FR flag encres d'imprimerie, encres de marquage et encres de gravure
EN flag inks for printing, marking and engraving
3 bieliace prípravky a pracie prostriedky i Prevziať
FR flag préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver
EN flag bleaching preparations and other substances for laundry use
3 neliečivé kozmetické a toaletné prípravky i Prevziať
FR flag produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux
EN flag non-medicated cosmetics and toiletry preparations
3 neliečivé prípravky na čistenie zubov i Prevziať
FR flag dentifrices non médicamenteux
EN flag non-medicated dentifrices
3 prípravky na čistenie, leštenie a brúsenie i Prevziať
FR flag préparations pour nettoyer, polir et abraser
EN flag cleaning, polishing and abrasive preparations
3 voňavkárske výrobky, esenciálne oleje i Prevziať
FR flag produits de parfumerie, huiles essentielles
EN flag perfumery, essential oils
4 mazadlá i Prevziať
FR flag lubrifiants
EN flag lubricants
4 palivá a materiály na svietenie i Prevziať
FR flag combustibles et matières éclairantes
EN flag fuels and illuminants
4 priemyselné oleje a tuky, vosky i Prevziať
FR flag huiles et graisses industrielles, cires
EN flag industrial oils and greases, wax
4 prostriedky na pohlcovanie, zvlhčovanie a viazanie prachu i Prevziať
FR flag produits pour absorber, arroser et lier la poussière
EN flag dust absorbing, wetting and binding compositions
4 sviečky a knôty na svietenie i Prevziať
FR flag bougies et mèches pour l'éclairage
EN flag candles and wicks for lighting
5 dezinfekčné prípravky i Prevziať
FR flag désinfectants
EN flag disinfectants
5 diétne potraviny a diétne látky na lekárske alebo zverolekárske použitie, potraviny pre dojčatá i Prevziať
FR flag aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés
EN flag dietetic food and substances adapted for medical or veterinary use, food for babies
5 farmaceutické, lekárske a zverolekárske prípravky i Prevziať
FR flag produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires
EN flag pharmaceuticals, medical and veterinary preparations
5 fungicídy, herbicídy i Prevziať
FR flag fongicides, herbicides
EN flag fungicides, herbicides
5 hygienické výrobky na lekárske použitie i Prevziať
FR flag produits hygiéniques pour la médecine
EN flag sanitary preparations for medical purposes
5 materiály na plombovanie zubov a na zubné odtlačky i Prevziať
FR flag matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires
EN flag material for stopping teeth, dental wax
5 náplasti, obväzový materiál i Prevziať
FR flag emplâtres, matériel pour pansements
EN flag plasters, materials for dressings
5 prípravky na ničenie škodcov i Prevziať
FR flag produits pour la destruction d'animaux nuisibles
EN flag preparations for destroying vermin
5 výživové doplnky pre ľudí a zvieratá i Prevziať
FR flag compléments alimentaires pour êtres humains et animaux
EN flag dietary supplements for human beings and animals
6 drobný železiarsky tovar i Prevziať
FR flag petits articles de quincaillerie métallique
EN flag small items of metal hardware
6 kovové káble a drôty okrem elektrických i Prevziať
FR flag câbles et fils métalliques non électriques
EN flag non-electric cables and wires of common metal
6 kovové nádoby na skladovanie alebo prepravu tovarov i Prevziať
FR flag contenants métalliques de stockage ou de transport
EN flag metal containers for storage or transport
6 kovové stavebné materiály i Prevziať
FR flag matériaux de construction métalliques
EN flag metal materials for building and construction
6 kovy a ich zliatiny, rudy i Prevziať
FR flag métaux communs et leurs alliages, minerais
EN flag common metals and their alloys, ores
6 prenosné kovové stavby i Prevziať
FR flag constructions transportables métalliques
EN flag transportable buildings of metal
6 trezory i Prevziať
FR flag coffres-forts
EN flag safes
7 liahne i Prevziať
FR flag couveuses pour œufs
EN flag incubators for eggs
7 motory (okrem motorov do pozemných vozidiel) i Prevziať
FR flag moteurs, à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres
EN flag motors and engines, except for land vehicles
7 poľnohospodárske náradie (okrem náradia na ručný pohon) i Prevziať
FR flag instruments agricoles autres qu'outils à main à fonctionnement manuel
EN flag agricultural implements, other than hand-operated hand tools
7 predajné ay i Prevziať
FR flag distributeurs aiques
EN flag aic vending machines
7 spojky a prevodovky (okrem spojok a prevodoviek do pozemných vozidiel) i Prevziať
FR flag accouplements et organes de transmission, à l'exception de ceux pour véhicules terrestres
EN flag machine coupling and transmission components, except for land vehicles
8 bodné a sečné zbrane i Prevziať
FR flag armes blanches
EN flag side arms, except firearms
8 holiace nástroje i Prevziať
FR flag rasoirs
EN flag razors
8 nožiarsky tovar a príbory i Prevziať
FR flag coutellerie, fourchettes et cuillers
EN flag cutlery
8 ručné nástroje a ručné náradie (na ručný pohon) i Prevziať
FR flag outils et instruments à main à fonctionnement manuel
EN flag hand tools and implements, hand-operated
9 hasiace prístroje i Prevziať
FR flag extincteurs
EN flag fire-extinguishing apparatus
9 mechanizmy mincových prístrojov i Prevziať
FR flag mécanismes pour appareils à prépaiement
EN flag mechanisms for coin-operated apparatus
9 nahraté nosiče záznamov, počítačový softvér, nenahraté nosiče digitálnych alebo analógových záznamov a pamäťové médiá i Prevziať
FR flag supports enregistrés, logiciels, supports d'enregistrement et de stockage numériques ou analogues vierges
EN flag recorded media, computer software, blank digital or analogue recording and storage media
9 počítače a periférne zariadenia počítačov i Prevziať
FR flag ordinateurs et périphériques d'ordinateurs
EN flag computers and computer peripheral devices
9 potápačské kombinézy, potápačské masky, tampóny do uší pre potápačov, nosové štipce pre plavcov a potápačov, potápačské rukavice, dýchacie prístroje na plávanie pod vodou i Prevziať
FR flag combinaisons de plongée, masques de plongée, tampons d'oreilles pour la plongée, pinces nasales pour plongeurs et nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires pour la nage subaquatique
EN flag diving suits, divers' masks, ear plugs for divers, nose clips for divers and swimmers, gloves for divers, breathing apparatus for underwater swimming
9 prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo ovládanie elektrického prúdu i Prevziať
FR flag appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique
EN flag apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity
9 prístroje a zariadenia na nahrávanie, prenos, reprodukciu alebo spracovanie zvuku, obrazu alebo údajov i Prevziať
FR flag appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de sons, d'images ou de données
EN flag apparatus and instruments for recording, transmitting, reproducing or processing sound, images or data
9 registračné pokladnice, počítacie zariadenia i Prevziať
FR flag caisses enregistreuses, dispositifs de calcul
EN flag cash registers, calculating devices
9 vedecké, výskumné, navigačné, geodetické, fotografické, kinematografické, audiovizuálne, optické, signalizačné, detekčné, skúšobné, kontrolné, záchranné a vyučovacie prístroje a nástroje a prístroje a nástroje na meranie a váženie i Prevziať
FR flag appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation, géodésiques, photographiques, cinématographiques, audiovisuels, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection, d'essai, d'inspection, de secours (sauvetage) et d'enseignement
EN flag scientific, research, navigation, surveying, photographic, cinematographic, audiovisual, optical, weighing, measuring, signalling, detecting, testing, inspecting, life-saving and teaching apparatus and instruments
10 erotické pomôcky, potreby a prístroje i Prevziať
FR flag appareils, dispositifs et articles pour activités sexuelles
EN flag sexual activity apparatus, devices and articles
10 chirurgické šijacie potreby i Prevziať
FR flag matériel de suture
EN flag suture materials
10 chirurgické, lekárske, zubárske a zverolekárske prístroje a nástroje i Prevziať
FR flag appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires
EN flag surgical, medical, dental and veterinary apparatus and instruments
10 masážne prístroje i Prevziať
FR flag appareils de massage
EN flag massage apparatus
10 ortopedické pomôcky i Prevziať
FR flag articles orthopédiques
EN flag orthopaedic articles
10 prístroje, pomôcky a potreby používané pri starostlivosti o deti i Prevziať
FR flag appareils, dispositifs et articles de puériculture
EN flag apparatus, devices and articles for nursing infants
10 umelé končatiny, umelé oči a umelé zuby i Prevziať
FR flag membres, yeux et dents artificiels
EN flag artificial limbs, eyes and teeth
10 zariadenia na liečbu a starostlivosť o zdravotne postihnuté osoby i Prevziať
FR flag dispositifs thérapeutiques et d'assistance conçus pour les personnes handicapées
EN flag therapeutic and assistive devices adapted for the disabled
11 prístroje a zariadenia na osvetľovanie, vykurovanie, chladenie, výrobu pary, prípravu jedál, sušenie, vetranie, rozvod vody a sanitárne zariadenia i Prevziať
FR flag appareils et installations d'éclairage, de chauffage, de refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires
EN flag apparatus and installations for lighting, heating, cooling, steam generating, cooking, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes
12 vozidlá i Prevziať
FR flag véhicules
EN flag vehicles
12 zariadenia na pohyb po zemi, vo vzduchu alebo po vode i Prevziať
FR flag appareils de locomotion par terre, par air ou par eau
EN flag apparatus for locomotion by land, air or water
13 ohňostroje (pyrotechnické výrobky) i Prevziať
FR flag feux d'artifice
EN flag fireworks
13 strelivo a strely i Prevziať
FR flag munitions et projectiles
EN flag ammunition and projectiles
13 strelné zbrane i Prevziať
FR flag armes à feu
EN flag firearms
13 výbušniny i Prevziať
FR flag explosifs
EN flag explosives
14 drahé kovy a ich zliatiny i Prevziať
FR flag métaux précieux et leurs alliages
EN flag precious metals and their alloys
14 hodinárske výrobky a chronometre i Prevziať
FR flag horlogerie et instruments chronométriques
EN flag horological and chronometric instruments
14 šperky, klenotnícke výrobky, drahokamy a polodrahokamy i Prevziať
FR flag joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et semi-précieuses
EN flag jewellery, precious and semi-precious stones
15 dirigentské taktovky i Prevziať
FR flag baguettes pour battre la mesure
EN flag conductors' batons
15 hudobné nástroje i Prevziať
FR flag instruments de musique
EN flag musical instruments
15 notové stojany a stojany na hudobné nástroje i Prevziať
FR flag pupitres à musique et socles pour instruments de musique
EN flag music stands and stands for musical instruments
16 fotografie i Prevziať
FR flag photographies
EN flag photographs
16 knihárske potreby i Prevziať
FR flag articles pour reliures
EN flag bookbinding material
16 kresliarske potreby a potreby pre výtvarných umelcov i Prevziať
FR flag matériel de dessin et matériel pour artistes
EN flag drawing materials and materials for artists
16 lepidlá na kancelárske použitie alebo pre domácnosť i Prevziať
FR flag adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage
EN flag adhesives for stationery or household purposes
16 papier a lepenka i Prevziať
FR flag papier et carton
EN flag paper and cardboard
16 papiernický tovar, písacie a kancelárske potreby (okrem nábytku) i Prevziať
FR flag papeterie et articles de bureau, à l'exception des meubles
EN flag stationery and office requisites, except furniture
16 plastové fólie a vrecká na balenie i Prevziať
FR flag feuilles, films et sacs en matières plastiques pour l'empaquetage et le conditionnement
EN flag plastic sheets, films and bags for wrapping and packaging
16 štetce i Prevziať
FR flag pinceaux
EN flag paintbrushes
16 tlačoviny i Prevziať
FR flag produits de l'imprimerie
EN flag printed matter
16 typy (tlačové písmo), štočky i Prevziať
FR flag caractères d'imprimerie, clichés
EN flag printers' type, printing blocks
16 učebné a vyučovacie pomôcky i Prevziať
FR flag matériel d'instruction ou d'enseignement
EN flag instructional and teaching materials
17 kaučuk, gutaperča, guma, azbest, sľuda (suroviny alebo polotovary) a náhradky týchto materiálov i Prevziať
FR flag caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières
EN flag unprocessed and semi-processed rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and substitutes for all these materials
17 nekovové ohybné rúry a hadice i Prevziať
FR flag tuyaux flexibles non métalliques
EN flag flexible pipes, tubes and hoses, not of metal
17 plasty a extrudované živice na použitie vo výrobnom procese i Prevziať
FR flag matières plastiques et résines sous forme extrudée utilisées au cours d'opérations de fabrication
EN flag plastics and resins in extruded form for use in manufacture
17 tesniace, výplňové a izolačné materiály i Prevziať
FR flag matières à calfeutrer, à étouper et à isoler
EN flag packing, stopping and insulating materials
18 biče, postroje a sedlárske výrobky i Prevziať
FR flag fouets et sellerie
EN flag whips, harness and saddler
18 dáždniky a slnečníky i Prevziať
FR flag parapluies et parasols
EN flag umbrellas and parasols
18 koža a koženka i Prevziať
FR flag cuir et imitations du cuir
EN flag leather and imitations of leather
18 kožušiny, surové kože i Prevziať
FR flag peaux d'animaux
EN flag animal skins and hides
18 kufre a cestovné tašky i Prevziať
FR flag bagages et sacs de transport
EN flag luggage and carrying bags
18 obojky, vôdzky a oblečenie pre zvieratá i Prevziať
FR flag colliers, laisses et vêtements pour animaux
EN flag collars, leashes and clothing for animals
18 vychádzkové palice i Prevziať
FR flag cannes
EN flag walking sticks
19 asfalt, smola, gudrón a bitúmeny i Prevziať
FR flag asphalte, poix, goudron et bitume
EN flag asphalt, pitch, tar and bitumen
19 nekovové neohybné rúry pre stavebníctvo i Prevziať
FR flag tuyaux rigides non métalliques pour la construction
EN flag rigid pipes, not of metal, for building
19 nekovové pomníky i Prevziať
FR flag monuments non métalliques
EN flag monuments, not of metal
19 nekovové prenosné stavby i Prevziať
FR flag constructions transportables non métalliques
EN flag transportable buildings, not of metal
19 nekovové stavebné materiály i Prevziať
FR flag matériaux de construction non métalliques
EN flag materials, not of metal, for building and construction
20 jantár i Prevziať
FR flag ambre jaune
EN flag yellow amber
20 kosť, rohovina, veľrybie kostice, perleť (suroviny alebo polotovary) i Prevziať
FR flag os, corne, baleine ou nacre, bruts ou mi-ouvrés
EN flag unworked or semi-worked bone, horn, whalebone or mother-of-pearl
20 mušle i Prevziať
FR flag coquilles
EN flag shells
20 nábytok, zrkadlá, rámy na obrazy i Prevziať
FR flag meubles, glaces (miroirs), cadres
EN flag furniture, mirrors, picture frames
20 nekovové nádoby na skladovanie alebo prepravu tovarov i Prevziať
FR flag contenants de stockage ou de transport non métalliques
EN flag containers, not of metal, for storage or transport
20 sepiolit i Prevziať
FR flag écume de mer
EN flag meerschaum
21 čistiace potreby i Prevziať
FR flag matériel de nettoyage
EN flag articles for cleaning purposes
21 domáce a kuchynské potreby a nádoby i Prevziať
FR flag ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine
EN flag household or kitchen utensils and containers
21 hrebene a špongie i Prevziať
FR flag peignes et éponges
EN flag combs and sponges
21 kefy, štetky a štetce okrem štetcov pre výtvarníkov i Prevziať
FR flag brosses, à l'exception des pinceaux
EN flag brushes, except paintbrushes
21 kuchynský riad a náradie okrem príborov i Prevziať
FR flag ustensiles de cuisson et vaisselle, à l'exception de fourchettes, couteaux et cuillères
EN flag cookware and tableware, except forks, knives and spoons
21 materiály na výrobu kief i Prevziať
FR flag matériaux pour la brosserie
EN flag brush-making materials
21 sklo okrem stavebného (surovina alebo polotovar) i Prevziať
FR flag verre brut ou mi-ouvré, à l'exception du verre de construction
EN flag unworked or semi-worked glass, except building glass
21 výrobky zo skla, porcelánu a keramiky i Prevziať
FR flag verrerie, porcelaine et faïence
EN flag glassware, porcelain and earthenware
22 laná a špagáty i Prevziať
FR flag cordes et ficelles
EN flag ropes and string
22 lodné plachty i Prevziať
FR flag voiles
EN flag sails
22 materiál na čalúnenie a vypchávanie (okrem papiera, lepenky, gumy a plastov) i Prevziať
FR flag matières de rembourrage, à l'exception du papier, carton, caoutchouc ou des matières plastiques
EN flag padding, cushioning and stuffing materials, except of paper, cardboard, rubber or plastics
22 siete i Prevziať
FR flag filets
EN flag nets
22 stany a zakrývacie plachty i Prevziať
FR flag tentes et bâches
EN flag tents and tarpaulins
22 textilné ochranné striešky, markízy i Prevziať
FR flag auvents en matières textiles ou synthétiques
EN flag awnings of textile or synthetic materials
22 vláknité textilné suroviny a ich náhradky i Prevziať
FR flag matières textiles fibreuses brutes et leurs succédanés
EN flag raw fibrous textile materials and substitutes therefore
22 vrecia na skladovanie alebo prepravu sypkých hmôt i Prevziať
FR flag sacs pour le transport et le stockage de marchandises en vrac
EN flag sacks for the transport and storage of materials in bulk
23 nite a priadze na textílie i Prevziať
FR flag fils à usage textile
EN flag yarns and threads for textile use
24 bytový textil i Prevziať
FR flag linge de maison
EN flag household linen
24 textílie a ich náhradky i Prevziať
FR flag textiles et leurs succédanés
EN flag textiles and substitutes for textiles
24 textilné alebo plastové záclony a závesy i Prevziať
FR flag rideaux en matières textiles ou en matières plastiques
EN flag curtains of textile or plastic
25 odevy, obuv, pokrývky hlavy i Prevziať
FR flag vêtements, chaussures, chapellerie
EN flag clothing, footwear, headgear
26 čipky, šnúrky a výšivky, stužky a uviazané mašle (galantéria) i Prevziať
FR flag dentelles, lacets et broderies, et rubans et nœuds de mercerie
EN flag lace, braid and embroidery, and haberdashery ribbons and bows
26 gombíky, háčiky a očká, špendlíky a ihly i Prevziať
FR flag boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles
EN flag buttons, hooks and eyes, pins and needles
26 ozdoby do vlasov i Prevziať
FR flag décorations pour les cheveux
EN flag hair decorations
26 umelé kvety i Prevziať
FR flag fleurs artificielles
EN flag artificial flowers
26 umelé vlasy i Prevziať
FR flag cheveux postiches
EN flag false hair
27 koberce, rohožky, rohože, linoleum a iné podlahové krytiny i Prevziať
FR flag tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols
EN flag carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other materials for covering existing floors
27 závesné nástenné dekorácie okrem textilných i Prevziať
FR flag tentures murales non en matières textiles
EN flag wall hangings, not of textile
28 hry, hračky i Prevziať
FR flag jeux, jouets
EN flag games, toys and playthings
28 ozdoby na vianočné stromčeky i Prevziať
FR flag décorations pour arbres de Noël
EN flag decorations for Christmas trees
28 telocvičné a športové potreby i Prevziať
FR flag articles de gymnastique et de sport
EN flag gymnastic and sporting articles
28 videohry i Prevziať
FR flag appareils de jeux vidéo
EN flag video game apparatus
29 konzervované, mrazené, sušené a varené ovocie a zelenina i Prevziať
FR flag fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits
EN flag preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables
29 mäso, ryby, hydina a zverina i Prevziať
FR flag viande, poisson, volaille et gibier
EN flag meat, fish, poultry and game
29 mäsové výťažky i Prevziať
FR flag extraits de viande
EN flag meat extracts
29 mlieko, syry, maslo, jogurty a iné mliečne výrobky i Prevziať
FR flag lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers
EN flag milk, cheese, butter, yoghurt and other milk products
29 ovocné rôsoly, džemy, kompóty i Prevziať
FR flag gelées, confitures, compotes
EN flag jellies, jams, compotes
29 potravinárske oleje a tuky i Prevziať
FR flag huiles et graisses à usage alimentaire
EN flag oils and fats for food
29 vajcia i Prevziať
FR flag œufs
EN flag eggs
30 cukor, med, melasový sirup i Prevziať
FR flag sucre, miel, mélasse
EN flag sugar, honey, treacle
30 čokoláda i Prevziať
FR flag chocolat
EN flag chocolate
30 droždie, prášky do pečiva i Prevziať
FR flag levure, poudre pour faire lever
EN flag yeast, baking-powder
30 chlieb, pekárske a cukrárske výrobky i Prevziať
FR flag pain, pâtisseries et confiseries
EN flag bread, pastries and confectionery
30 káva, čaj, kakao a ich náhradky i Prevziať
FR flag café, thé, cacao et leurs succédanés
EN flag coffee, tea, cocoa and substitutes therefor
30 konzumný ľad i Prevziať
FR flag glace à rafraîchir
EN flag ice (frozen water)
30 múka a obilninové výrobky i Prevziať
FR flag farines et préparations faites de céréales
EN flag flour and preparations made from cereals
30 ocot, omáčky a iné chuťové prísady i Prevziať
FR flag vinaigre, sauces et autres condiments
EN flag vinegar, sauces and other condiments
30 ryža, cestoviny a rezance i Prevziať
FR flag riz, pâtes alimentaires et nouilles
EN flag rice, pasta and noodles
30 smotanové zmrzliny, šerbety a ostatné zmrzliny i Prevziať
FR flag crèmes glacées, sorbets et autres glaces alimentaires
EN flag ice cream, sorbets and other edible ices
30 soľ, koreniny, korenie, konzervované bylinky i Prevziať
FR flag sel, assaisonnements, épices, herbes conservées
EN flag salt, seasonings, spices, preserved herbs
30 tapioka a ságo i Prevziať
FR flag tapioca et sagou
EN flag tapioca and sago
31 čerstvé ovocie a zelenina, čerstvé bylinky i Prevziať
FR flag fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches
EN flag fresh fruits and vegetables, fresh herbs
31 krmivo a nápoje pre zvieratá i Prevziať
FR flag produits alimentaires et boissons pour animaux
EN flag foodstuffs and beverages for animals
31 osivá, sadenice a hľuzy plodín i Prevziať
FR flag bulbes, semis et semences
EN flag bulbs, seedlings and seeds for planting
31 poľnohospodárske a záhradnícke výrobky, výrobky lesného a rybného hospodárstva (surové, nespracované) i Prevziať
FR flag produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l'état brut et non transformés
EN flag raw and unprocessed agricultural, aquacultural, horticultural and forestry products
31 slad i Prevziať
FR flag malt
EN flag malt
31 zrná a semená (surové, nespracované) i Prevziať
FR flag graines et semences brutes et non transformées
EN flag raw and unprocessed grains and seeds
31 živé rastliny a kvety i Prevziať
FR flag plantes et fleurs naturelles
EN flag natural plants and flowers
31 živé zvieratá i Prevziať
FR flag animaux vivants
EN flag live animals
32 minerálne a sýtené vody i Prevziať
FR flag eaux minérales et gazeuses
EN flag mineral and aerated waters
32 nealkoholické nápoje i Prevziať
FR flag boissons sans alcool
EN flag non-alcoholic beverages
32 ovocné nápoje a ovocné džúsy i Prevziať
FR flag boissons à base de fruits et jus de fruits
EN flag fruit beverages and fruit juices
32 pivo i Prevziať
FR flag bières
EN flag beers
32 sirupy a iné prípravky na výrobu nealkoholických nápojov i Prevziať
FR flag sirops et autres préparations pour faire des boissons sans alcool
EN flag syrups and other preparations for making non-alcoholic beverages
33 alkoholické nápoje okrem piva i Prevziať
FR flag boissons alcoolisées à l'exception des bières
EN flag alcoholic beverages, except beers
33 alkoholizované prípravky na výrobu nápojov i Prevziať
FR flag préparations alcoolisées pour faire des boissons
EN flag alcoholic preparations for making beverages
34 cigarety a cigary i Prevziať
FR flag cigarettes et cigares
EN flag cigarettes and cigars
34 elektronické cigarety a ústne vaporizéry pre fajčiarov i Prevziať
FR flag cigarettes électroniques et vaporisateurs oraux pour fumeurs
EN flag electronic cigarettes and oral vaporizers for smokers
34 fajčiarske potreby i Prevziať
FR flag articles pour fumeurs
EN flag smokers' articles
34 tabak a tabakové náhradky i Prevziať
FR flag tabac et succédanés du tabac
EN flag tobacco and tobacco substitutes
34 zápalky i Prevziať
FR flag allumettes
EN flag matches
35 kancelárske práce i Prevziať
FR flag travaux de bureau
EN flag office functions
35 obchodný manažment, obchodná organizácia a obchodná administratíva i Prevziať
FR flag gestion, organisation et administration des affaires commerciales
EN flag business management, organization and administration
35 reklama i Prevziať
FR flag publicité
EN flag advertising
36 finančné, peňažné a bankové služby i Prevziať
FR flag services financiers, monétaires et bancaires
EN flag financial, monetary and banking services
36 nehnuteľnosti (služby) i Prevziať
FR flag affaires immobilières
EN flag real estate affairs
36 poisťovacie služby i Prevziať
FR flag services d'assurance
EN flag insurance services
37 banské dobývanie, hlbinné vŕtanie ropy a plynu i Prevziať
FR flag extraction minière, forage pétrolier et gazier
EN flag mining extraction, oil and gas drilling
37 stavebníctvo i Prevziať
FR flag services de construction
EN flag construction services
38 telekomunikačné služby i Prevziať
FR flag services de télécommunication
EN flag telecommunications services
39 balenie a skladovanie tovarov i Prevziať
FR flag emballage et entreposage de marchandises
EN flag packaging and storage of goods
39 doprava i Prevziať
FR flag transport
EN flag transport
39 organizovanie ciest i Prevziať
FR flag organisation de voyages
EN flag travel arrangement
40 čistenie vzduchu a úprava vody i Prevziať
FR flag purification de l'air et traitement de l'eau
EN flag air purification and treatment of water
40 konzervovanie potravín a nápojov i Prevziať
FR flag conservation des aliments et des boissons
EN flag food and drink preservation
40 recyklácia odpadu i Prevziať
FR flag recyclage d'ordures et de déchets
EN flag recycling of waste and trash
40 tlač, tlačenie i Prevziať
FR flag services d'impression
EN flag printing services
41 športová a kultúrna činnosť i Prevziať
FR flag activités sportives et culturelles
EN flag sporting and cultural activities
41 výchova i Prevziať
FR flag éducation
EN flag education
41 vzdelávanie i Prevziať
FR flag formation
EN flag providing of training
41 zábava i Prevziať
FR flag divertissement
EN flag entertainment
42 kontroly kvality a overovanie i Prevziať
FR flag services de contrôle de qualité et d'authentification
EN flag quality control and authentication services
42 navrhovanie a vývoj počítačového hardvéru a softvéru i Prevziať
FR flag conception et développement de matériel informatique et de logiciels
EN flag design and development of computer hardware and software
42 priemyselné analýzy, priemyselný výskum a priemyselné dizajnérstvo i Prevziať
FR flag services d'analyses industrielles, de recherches industrielles et de dessin industriel
EN flag industrial analysis, industrial research and industrial design services
42 vedecké a technologické služby a s nimi súvisiaci výskum a projektovanie i Prevziať
FR flag services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs
EN flag scientific and technological services and research and design relating thereto
43 prechodné ubytovanie i Prevziať
FR flag hébergement temporaire
EN flag temporary accommodation
43 stravovacie služby i Prevziať
FR flag services de restauration (alimentation)
EN flag services for providing food and drink
44 lekárske služby i Prevziať
FR flag services médicaux
EN flag medical services
44 služby v poľnohospodárstve, rybnom hospodárstve, záhradníctve a lesníctve i Prevziať
FR flag services d'agriculture, d'aquaculture, d'horticulture et de sylviculture
EN flag agriculture, aquaculture, horticulture and forestry services
44 starostlivosť o hygienu a krásu ľudí alebo zvierat i Prevziať
FR flag soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux
EN flag hygienic and beauty care for human beings or animals
44 zverolekárske služby i Prevziať
FR flag services vétérinaires
EN flag veterinary services
45 fyzická ochrana osôb a hmotného majetku (bezpečnostné služby) i Prevziať
FR flag services de sécurité pour la protection physique des biens matériels et des individus
EN flag security services for the physical protection of tangible property and individuals
45 opatrovanie detí doma i Prevziať
FR flag garde d'enfants à domicile
EN flag babysitting
45 pohrebné služby i Prevziať
FR flag services funéraires
EN flag funerary services
45 právne služby i Prevziať
FR flag services juridiques
EN flag legal services
45 zoznamovacie služby (hľadanie partnera), online služby sociálnych sietí i Prevziať
FR flag services de clubs de rencontres, services de réseautage social en ligne
EN flag dating services, online social networking services