1 biologické prípravky pre priemysel a vedu i Prevziať
FR flag biological preparations for use in industry and science
EN flag préparations biologiques destinées à l'industrie et aux sciences
1 chemikálie pre priemysel, vedu, fotografiu, poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo i Prevziať
FR flag chemicals for use in industry, science and photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry
EN flag produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture
1 kompost, hnoj, umelé hnojivá i Prevziať
FR flag compost, manures, fertilizers
EN flag composts, engrais, fertilisants
1 lepidlá pre priemysel i Prevziať
FR flag adhesives for use in industry
EN flag adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie
1 materiály na činenie zvieracích koží a srsti kožiek i Prevziať
FR flag substances for tanning animal skins and hides
EN flag matières pour le tannage de cuirs et peaux d'animaux
1 nespracované umelé živice, nespracované plasty i Prevziať
FR flag unprocessed artificial resins, unprocessed plastics
EN flag résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut
1 prípravky na kalenie a zváranie kovov i Prevziať
FR flag tempering and soldering preparations
EN flag préparations pour la trempe et la soudure des métaux
1 tmely a ostatné pastové výplňové materiály i Prevziať
FR flag putties and other paste fillers
EN flag mastics et autres matières de remplissage en pâte
1 zmesi na hasenie požiarov a prevenciu proti požiarom i Prevziať
FR flag fire extinguishing and fire prevention compositions
EN flag compositions pour l'extinction d'incendies et la prévention d'incendies
2 farbivá, farby i Prevziať
FR flag colorants, dyes
EN flag colorants, teintures
2 farby, fermeže, laky i Prevziať
FR flag paints, varnishes, lacquers
EN flag peintures, vernis, laques
2 kovové fólie a práškové kovy na maľby, dekorácie, tlačoviny alebo výtvarné práce i Prevziať
FR flag metals in foil and powder form for use in painting, decorating, printing and art
EN flag métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et les travaux d'art
2 prípravky proti hrdzi a poškodeniu dreva i Prevziať
FR flag preservatives against rust and against deterioration of wood
EN flag produits antirouille et produits contre la détérioration du bois
2 surové prírodné živice i Prevziať
FR flag raw natural resins
EN flag résines naturelles à l'état brut
2 tlačiarenské, značkovacie a rytecké atramenty i Prevziať
FR flag inks for printing, marking and engraving
EN flag encres d'imprimerie, encres de marquage et encres de gravure
3 bieliace prípravky a pracie prostriedky i Prevziať
FR flag bleaching preparations and other substances for laundry use
EN flag préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver
3 neliečivé kozmetické a toaletné prípravky i Prevziať
FR flag non-medicated cosmetics and toiletry preparations
EN flag produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux
3 neliečivé prípravky na čistenie zubov i Prevziať
FR flag non-medicated dentifrices
EN flag dentifrices non médicamenteux
3 prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie i Prevziať
FR flag cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations
EN flag préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser
3 voňavkárske výrobky, esenciálne oleje i Prevziať
FR flag perfumery, essential oils
EN flag produits de parfumerie, huiles essentielles
4 mazadlá i Prevziať
FR flag lubricants
EN flag lubrifiants
4 palivá a materiály na svietenie i Prevziať
FR flag fuels and illuminants
EN flag combustibles et matières éclairantes
4 priemyselné oleje a tuky, vosky i Prevziať
FR flag industrial oils and greases, wax
EN flag huiles et graisses industrielles, cires
4 prostriedky na pohlcovanie, zvlhčovanie a viazanie prachu i Prevziať
FR flag dust absorbing, wetting and binding compositions
EN flag produits pour absorber, arroser et lier la poussière
4 sviečky a knôty na svietenie i Prevziať
FR flag candles and wicks for lighting
EN flag bougies et mèches pour l'éclairage
5 dezinfekčné prípravky i Prevziať
FR flag disinfectants
EN flag désinfectants
5 diétne potraviny a diétne látky na lekárske alebo zverolekárske použitie, potraviny pre dojčatá i Prevziať
FR flag dietetic food and substances adapted for medical or veterinary use, food for babies
EN flag aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés
5 farmaceutické, lekárske a zverolekárske prípravky i Prevziať
FR flag pharmaceuticals, medical and veterinary preparations
EN flag produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires
5 fungicídy, herbicídy i Prevziať
FR flag fungicides, herbicides
EN flag fongicides, herbicides
5 hygienické výrobky na lekárske použitie i Prevziať
FR flag sanitary preparations for medical purposes
EN flag produits hygiéniques pour la médecine
5 materiály na plombovanie zubov a na zubné odtlačky i Prevziať
FR flag material for stopping teeth, dental wax
EN flag matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires
5 náplasti, obväzový materiál i Prevziať
FR flag plasters, materials for dressings
EN flag emplâtres, matériel pour pansements
5 prípravky na ničenie škodcov i Prevziať
FR flag preparations for destroying vermin
EN flag produits pour la destruction d'animaux nuisibles
5 výživové doplnky pre ľudí a zvieratá i Prevziať
FR flag dietary supplements for human beings and animals
EN flag compléments alimentaires pour êtres humains et animaux
6 drobný železiarsky tovar i Prevziať
FR flag small items of metal hardware
EN flag petits articles de quincaillerie métallique
6 kovové káble a drôty okrem elektrických i Prevziať
FR flag non-electric cables and wires of common metal
EN flag câbles et fils métalliques non électriques
6 kovové nádoby na skladovanie alebo prepravu tovarov i Prevziať
FR flag metal containers for storage or transport
EN flag contenants métalliques de stockage ou de transport
6 kovové stavebné materiály i Prevziať
FR flag metal materials for building and construction
EN flag matériaux de construction métalliques
6 kovy a ich zliatiny, rudy i Prevziať
FR flag common metals and their alloys, ores
EN flag métaux communs et leurs alliages, minerais
6 prenosné kovové stavby i Prevziať
FR flag transportable buildings of metal
EN flag constructions transportables métalliques
6 trezory i Prevziať
FR flag safes
EN flag coffres-forts
7 liahne i Prevziať
FR flag incubators for eggs
EN flag couveuses pour œufs
7 motory (okrem motorov do pozemných vozidiel) i Prevziať
FR flag motors and engines, except for land vehicles
EN flag moteurs, à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres
7 poľnohospodárske náradie (okrem náradia na ručný pohon) i Prevziať
FR flag agricultural implements, other than hand-operated hand tools
EN flag instruments agricoles autres qu'outils à main à fonctionnement manuel
7 predajné automaty i Prevziať
FR flag automatic vending machines
EN flag distributeurs automatiques
7 spojky a prevodovky (okrem spojok a prevodoviek do pozemných vozidiel) i Prevziať
FR flag machine coupling and transmission components, except for land vehicles
EN flag accouplements et organes de transmission, à l'exception de ceux pour véhicules terrestres
7 stroje, obrábacie stroje a náradie na elektrický pohon i Prevziať
FR flag machines, machine tools, power-operated tools
EN flag machines, machines-outils et outils mécaniques
8 bodné a sečné zbrane i Prevziať
FR flag side arms, except firearms
EN flag armes blanches
8 holiace nástroje i Prevziať
FR flag razors
EN flag rasoirs
8 nožiarsky tovar a príbory i Prevziať
FR flag cutlery
EN flag coutellerie, fourchettes et cuillers
8 ručné nástroje a ručné náradie (na ručný pohon) i Prevziať
FR flag hand tools and implements, hand-operated
EN flag outils et instruments à main à fonctionnement manuel
9 hasiace prístroje i Prevziať
FR flag fire-extinguishing apparatus
EN flag extincteurs
9 mechanizmy mincových prístrojov i Prevziať
FR flag mechanisms for coin-operated apparatus
EN flag mécanismes pour appareils à prépaiement
9 nahraté nosiče záznamov, počítačový softvér, nenahraté nosiče digitálnych alebo analógových záznamov a pamäťové médiá i Prevziať
FR flag recorded media, computer software, blank digital or analogue recording and storage media
EN flag supports enregistrés, logiciels, supports d'enregistrement et de stockage numériques ou analogues vierges
9 počítače a periférne zariadenia počítačov i Prevziať
FR flag computers and computer peripheral devices
EN flag ordinateurs et périphériques d'ordinateurs
9 potápačské kombinézy, potápačské masky, tampóny do uší pre potápačov, nosové štipce pre plavcov a potápačov, potápačské rukavice, dýchacie prístroje na plávanie pod vodou i Prevziať
FR flag diving suits, divers' masks, ear plugs for divers, nose clips for divers and swimmers, gloves for divers, breathing apparatus for underwater swimming
EN flag combinaisons de plongée, masques de plongée, tampons d'oreilles pour la plongée, pinces nasales pour plongeurs et nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires pour la nage subaquatique
9 prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo ovládanie elektrického prúdu i Prevziať
FR flag apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity
EN flag appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique
9 prístroje a zariadenia na nahrávanie, prenos, reprodukciu alebo spracovanie zvuku, obrazu alebo údajov i Prevziať
FR flag apparatus and instruments for recording, transmitting, reproducing or processing sound, images or data
EN flag appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de sons, d'images ou de données
9 registračné pokladnice, počítacie zariadenia i Prevziať
FR flag cash registers, calculating devices
EN flag caisses enregistreuses, dispositifs de calcul
9 vedecké, výskumné, navigačné, geodetické, fotografické, kinematografické, audiovizuálne, optické, signalizačné, detekčné, skúšobné, kontrolné, záchranné a vyučovacie prístroje a nástroje a prístroje a nástroje na meranie a váženie i Prevziať
FR flag scientific, research, navigation, surveying, photographic, cinematographic, audiovisual, optical, weighing, measuring, signalling, detecting, testing, inspecting, life-saving and teaching apparatus and instruments
EN flag appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation, géodésiques, photographiques, cinématographiques, audiovisuels, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection, d'essai, d'inspection, de secours (sauvetage) et d'enseignement
10 erotické pomôcky, potreby a prístroje i Prevziať
FR flag sexual activity apparatus, devices and articles
EN flag appareils, dispositifs et articles pour activités sexuelles
10 chirurgické šijacie potreby i Prevziať
FR flag suture materials
EN flag matériel de suture
10 chirurgické, lekárske, zubárske a zverolekárske prístroje a nástroje i Prevziať
FR flag surgical, medical, dental and veterinary apparatus and instruments
EN flag appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires
10 masážne prístroje i Prevziať
FR flag massage apparatus
EN flag appareils de massage
10 ortopedické pomôcky i Prevziať
FR flag orthopaedic articles
EN flag articles orthopédiques
10 prístroje, pomôcky a potreby používané pri starostlivosti o deti i Prevziať
FR flag apparatus, devices and articles for nursing infants
EN flag appareils, dispositifs et articles de puériculture
10 umelé končatiny, umelé oči a umelé zuby i Prevziať
FR flag artificial limbs, eyes and teeth
EN flag membres, yeux et dents artificiels
10 zariadenia na liečbu a starostlivosť o zdravotne postihnuté osoby i Prevziať
FR flag therapeutic and assistive devices adapted for the disabled
EN flag dispositifs thérapeutiques et d'assistance conçus pour les personnes handicapées
11 prístroje a zariadenia na osvetľovanie, vykurovanie, chladenie, výrobu pary, prípravu jedál, sušenie, vetranie, rozvod vody a sanitárne zariadenia i Prevziať
FR flag apparatus and installations for lighting, heating, cooling, steam generating, cooking, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes
EN flag appareils et installations d'éclairage, de chauffage, de refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires
12 vozidlá i Prevziať
FR flag vehicles
EN flag véhicules
12 zariadenia na pohyb po zemi, vo vzduchu alebo po vode i Prevziať
FR flag apparatus for locomotion by land, air or water
EN flag appareils de locomotion par terre, par air ou par eau
13 ohňostroje (pyrotechnické výrobky) i Prevziať
FR flag fireworks
EN flag feux d'artifice
13 strelivo a strely i Prevziať
FR flag ammunition and projectiles
EN flag munitions et projectiles
13 strelné zbrane i Prevziať
FR flag firearms
EN flag armes à feu
13 výbušniny i Prevziať
FR flag explosives
EN flag explosifs
14 drahé kovy a ich zliatiny i Prevziať
FR flag precious metals and their alloys
EN flag métaux précieux et leurs alliages
14 hodinárske výrobky a chronometre i Prevziať
FR flag horological and chronometric instruments
EN flag horlogerie et instruments chronométriques
14 šperky, klenotnícke výrobky, drahokamy a polodrahokamy i Prevziať
FR flag jewellery, precious and semi-precious stones
EN flag joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et semi-précieuses
15 dirigentské taktovky i Prevziať
FR flag conductors' batons
EN flag baguettes pour battre la mesure
15 hudobné nástroje i Prevziať
FR flag musical instruments
EN flag instruments de musique
15 notové stojany a stojany na hudobné nástroje i Prevziať
FR flag music stands and stands for musical instruments
EN flag pupitres à musique et socles pour instruments de musique
16 fotografie i Prevziať
FR flag photographs
EN flag photographies
16 knihárske potreby i Prevziať
FR flag bookbinding material
EN flag articles pour reliures
16 kresliarske potreby a potreby pre výtvarných umelcov i Prevziať
FR flag drawing materials and materials for artists
EN flag matériel de dessin et matériel pour artistes
16 lepidlá na kancelárske použitie alebo pre domácnosť i Prevziať
FR flag adhesives for stationery or household purposes
EN flag adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage
16 papier a lepenka i Prevziať
FR flag paper and cardboard
EN flag papier et carton
16 papiernický tovar, písacie a kancelárske potreby (okrem nábytku) i Prevziať
FR flag stationery and office requisites, except furniture
EN flag papeterie et articles de bureau, à l'exception des meubles
16 plastové fólie a vrecká na balenie i Prevziať
FR flag plastic sheets, films and bags for wrapping and packaging
EN flag feuilles, films et sacs en matières plastiques pour l'empaquetage et le conditionnement
16 štetce i Prevziať
FR flag paintbrushes
EN flag pinceaux
16 tlačoviny i Prevziať
FR flag printed matter
EN flag produits de l'imprimerie
16 typy (tlačové písmo), štočky i Prevziať
FR flag printers' type, printing blocks
EN flag caractères d'imprimerie, clichés
16 učebné a vyučovacie pomôcky i Prevziať
FR flag instructional and teaching materials
EN flag matériel d'instruction ou d'enseignement
17 kaučuk, gutaperča, guma, azbest, sľuda (suroviny alebo polotovary) a náhradky týchto materiálov i Prevziať
FR flag unprocessed and semi-processed rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and substitutes for all these materials
EN flag caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières
17 nekovové ohybné rúry a hadice i Prevziať
FR flag flexible pipes, tubes and hoses, not of metal
EN flag tuyaux flexibles non métalliques
17 plasty a extrudované živice na použitie vo výrobnom procese i Prevziať
FR flag plastics and resins in extruded form for use in manufacture
EN flag matières plastiques et résines sous forme extrudée utilisées au cours d'opérations de fabrication
17 tesniace, výplňové a izolačné materiály i Prevziať
FR flag packing, stopping and insulating materials
EN flag matières à calfeutrer, à étouper et à isoler
18 biče, postroje a sedlárske výrobky i Prevziať
FR flag whips, harness and saddler
EN flag fouets et sellerie
18 dáždniky a slnečníky i Prevziať
FR flag umbrellas and parasols
EN flag parapluies et parasols
18 koža a koženka i Prevziať
FR flag leather and imitations of leather
EN flag cuir et imitations du cuir
18 kožušiny, surové kože i Prevziať
FR flag animal skins and hides
EN flag peaux d'animaux
18 kufre a cestovné tašky i Prevziať
FR flag luggage and carrying bags
EN flag bagages et sacs de transport
18 obojky, vôdzky a oblečenie pre zvieratá i Prevziať
FR flag collars, leashes and clothing for animals
EN flag colliers, laisses et vêtements pour animaux
18 vychádzkové palice i Prevziať
FR flag walking sticks
EN flag cannes
19 asfalt, smola, gudrón a bitúmeny i Prevziať
FR flag asphalt, pitch, tar and bitumen
EN flag asphalte, poix, goudron et bitume
19 nekovové neohybné rúry pre stavebníctvo i Prevziať
FR flag rigid pipes, not of metal, for building
EN flag tuyaux rigides non métalliques pour la construction
19 nekovové pomníky i Prevziať
FR flag monuments, not of metal
EN flag monuments non métalliques
19 nekovové prenosné stavby i Prevziať
FR flag transportable buildings, not of metal
EN flag constructions transportables non métalliques
19 nekovové stavebné materiály i Prevziať
FR flag materials, not of metal, for building and construction
EN flag matériaux de construction non métalliques
20 jantár i Prevziať
FR flag yellow amber
EN flag ambre jaune
20 kosť, rohovina, veľrybie kostice, perleť (suroviny alebo polotovary) i Prevziať
FR flag unworked or semi-worked bone, horn, whalebone or mother-of-pearl
EN flag os, corne, baleine ou nacre, bruts ou mi-ouvrés
20 mušle i Prevziať
FR flag shells
EN flag coquilles
20 nábytok, zrkadlá, rámy na obrazy i Prevziať
FR flag furniture, mirrors, picture frames
EN flag meubles, glaces (miroirs), cadres
20 nekovové nádoby na skladovanie alebo prepravu tovarov i Prevziať
FR flag containers, not of metal, for storage or transport
EN flag contenants de stockage ou de transport non métalliques
20 sepiolit i Prevziať
FR flag meerschaum
EN flag écume de mer
21 čistiace potreby i Prevziať
FR flag articles for cleaning purposes
EN flag matériel de nettoyage
21 domáce a kuchynské potreby a nádoby i Prevziať
FR flag household or kitchen utensils and containers
EN flag ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine
21 hrebene a špongie i Prevziať
FR flag combs and sponges
EN flag peignes et éponges
21 kefy, štetky a štetce okrem štetcov pre výtvarníkov i Prevziať
FR flag brushes, except paintbrushes
EN flag brosses, à l'exception des pinceaux
21 kuchynský riad a náradie okrem príborov i Prevziať
FR flag cookware and tableware, except forks, knives and spoons
EN flag ustensiles de cuisson et vaisselle, à l'exception de fourchettes, couteaux et cuillères
21 materiály na výrobu kief i Prevziať
FR flag brush-making materials
EN flag matériaux pour la brosserie
21 sklo okrem stavebného (surovina alebo polotovar) i Prevziať
FR flag unworked or semi-worked glass, except building glass
EN flag verre brut ou mi-ouvré, à l'exception du verre de construction
21 výrobky zo skla, porcelánu a keramiky i Prevziať
FR flag glassware, porcelain and earthenware
EN flag verrerie, porcelaine et faïence
22 laná a špagáty i Prevziať
FR flag ropes and string
EN flag cordes et ficelles
22 lodné plachty i Prevziať
FR flag sails
EN flag voiles
22 materiál na čalúnenie a vypchávanie (okrem papiera, lepenky, gumy a plastov) i Prevziať
FR flag padding, cushioning and stuffing materials, except of paper, cardboard, rubber or plastics
EN flag matières de rembourrage, à l'exception du papier, carton, caoutchouc ou des matières plastiques
22 siete i Prevziať
FR flag nets
EN flag filets
22 stany a zakrývacie plachty i Prevziať
FR flag tents and tarpaulins
EN flag tentes et bâches
22 textilné ochranné striešky, markízy i Prevziať
FR flag awnings of textile or synthetic materials
EN flag auvents en matières textiles ou synthétiques
22 vláknité textilné suroviny a ich náhradky i Prevziať
FR flag raw fibrous textile materials and substitutes therefore
EN flag matières textiles fibreuses brutes et leurs succédanés
22 vrecia na skladovanie alebo prepravu sypkých hmôt i Prevziať
FR flag sacks for the transport and storage of materials in bulk
EN flag sacs pour le transport et le stockage de marchandises en vrac
23 nite a priadze na textílie i Prevziať
FR flag yarns and threads for textile use
EN flag fils à usage textile
24 bytový textil i Prevziať
FR flag household linen
EN flag linge de maison
24 textílie a ich náhradky i Prevziať
FR flag textiles and substitutes for textiles
EN flag textiles et leurs succédanés
24 textilné alebo plastové záclony a závesy i Prevziať
FR flag curtains of textile or plastic
EN flag rideaux en matières textiles ou en matières plastiques
25 odevy, obuv, pokrývky hlavy i Prevziať
FR flag clothing, footwear, headgear
EN flag vêtements, chaussures, chapellerie
26 čipky, šnúrky a výšivky, stužky a uviazané mašle (galantéria) i Prevziať
FR flag lace, braid and embroidery, and haberdashery ribbons and bows
EN flag dentelles, lacets et broderies, et rubans et nœuds de mercerie
26 gombíky, háčiky a očká, špendlíky a ihly i Prevziať
FR flag buttons, hooks and eyes, pins and needles
EN flag boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles
26 ozdoby do vlasov i Prevziať
FR flag hair decorations
EN flag décorations pour les cheveux
26 umelé kvety i Prevziať
FR flag artificial flowers
EN flag fleurs artificielles
26 umelé vlasy i Prevziať
FR flag false hair
EN flag cheveux postiches
27 koberce, rohožky, rohože, linoleum a iné podlahové krytiny i Prevziať
FR flag carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other materials for covering existing floors
EN flag tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols
27 závesné nástenné dekorácie okrem textilných i Prevziať
FR flag wall hangings, not of textile
EN flag tentures murales non en matières textiles
28 hry, hračky i Prevziať
FR flag games, toys and playthings
EN flag jeux, jouets
28 ozdoby na vianočné stromčeky i Prevziať
FR flag decorations for Christmas trees
EN flag décorations pour arbres de Noël
28 telocvičné a športové potreby i Prevziať
FR flag gymnastic and sporting articles
EN flag articles de gymnastique et de sport
28 videohry i Prevziať
FR flag video game apparatus
EN flag appareils de jeux vidéo
29 konzervované, mrazené, sušené a varené ovocie a zelenina i Prevziať
FR flag preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables
EN flag fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits
29 mäso, ryby, hydina a zverina i Prevziať
FR flag meat, fish, poultry and game
EN flag viande, poisson, volaille et gibier
29 mäsové výťažky i Prevziať
FR flag meat extracts
EN flag extraits de viande
29 mlieko, syry, maslo, jogurty a iné mliečne výrobky i Prevziať
FR flag milk, cheese, butter, yoghurt and other milk products
EN flag lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers
29 ovocné rôsoly, džemy, kompóty i Prevziať
FR flag jellies, jams, compotes
EN flag gelées, confitures, compotes
29 potravinárske oleje a tuky i Prevziať
FR flag oils and fats for food
EN flag huiles et graisses à usage alimentaire
29 vajcia i Prevziať
FR flag eggs
EN flag œufs
30 cukor, med, melasový sirup i Prevziať
FR flag sugar, honey, treacle
EN flag sucre, miel, sirop de mélasse
30 čokoláda i Prevziať
FR flag chocolate
EN flag chocolat
30 droždie, prášky do pečiva i Prevziať
FR flag yeast, baking-powder
EN flag levure, poudre pour faire lever
30 chlieb, pekárske a cukrárske výrobky i Prevziať
FR flag bread, pastries and confectionery
EN flag pain, pâtisseries et confiseries
30 káva, čaj, kakao a kávové náhradky i Prevziať
FR flag coffee, tea, cocoa and artificial coffee
EN flag café, thé, cacao et succédanés du café
30 konzumný ľad i Prevziať
FR flag ice (frozen water)
EN flag glace à rafraîchir
30 múka a obilninové výrobky i Prevziať
FR flag flour and preparations made from cereals
EN flag farines et préparations faites de céréales
30 ocot, omáčky a iné chuťové prísady i Prevziať
FR flag vinegar, sauces and other condiments
EN flag vinaigre, sauces et autres condiments
30 ryža, cestoviny a rezance i Prevziať
FR flag rice, pasta and noodles
EN flag riz, pâtes alimentaires et nouilles
30 smotanové zmrzliny, šerbety a ostatné zmrzliny i Prevziať
FR flag ice cream, sorbets and other edible ices
EN flag crèmes glacées, sorbets et autres glaces alimentaires
30 soľ, koreniny, korenie, konzervované bylinky i Prevziať
FR flag salt, seasonings, spices, preserved herbs
EN flag sel, assaisonnements, épices, herbes conservées
30 tapioka a ságo i Prevziať
FR flag tapioca and sago
EN flag tapioca et sagou
31 čerstvé ovocie a zelenina čerstvé bylinky i Prevziať
FR flag fresh fruits and vegetables, fresh herbs
EN flag fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches
31 krmivo a nápoje pre zvieratá i Prevziať
FR flag foodstuffs and beverages for animals
EN flag produits alimentaires et boissons pour animaux
31 osivá, sadenice a hľuzy plodín i Prevziať
FR flag bulbs, seedlings and seeds for planting
EN flag bulbes, semis et semences
31 poľnohospodárske a záhradnícke výrobky, výrobky lesného a rybného hospodárstva (surové, nespracované) i Prevziať
FR flag raw and unprocessed agricultural, aquacultural, horticultural and forestry products
EN flag produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l'état brut et non transformés
31 slad i Prevziať
FR flag malt
EN flag malt
31 zrná a semená (surové, nespracované) i Prevziať
FR flag raw and unprocessed grains and seeds
EN flag graines et semences brutes et non transformées
31 živé rastliny a kvety i Prevziať
FR flag natural plants and flowers
EN flag plantes et fleurs naturelles
31 živé zvieratá i Prevziať
FR flag live animals
EN flag animaux vivants
32 minerálne a sýtené vody i Prevziať
FR flag mineral and aerated waters
EN flag eaux minérales et gazeuses
32 nealkoholické nápoje i Prevziať
FR flag non-alcoholic beverages
EN flag boissons sans alcool
32 ovocné nápoje a ovocné džúsy i Prevziať
FR flag fruit beverages and fruit juices
EN flag boissons à base de fruits et jus de fruits
32 pivo i Prevziať
FR flag beers
EN flag bières
32 sirupy a iné nealkoholické prípravky na výrobu nápojov i Prevziať
FR flag syrups and other non-alcoholic preparations for making beverages
EN flag sirops et autres préparations sans alcool pour faire des boissons
33 alkoholické nápoje okrem piva i Prevziať
FR flag alcoholic beverages, except beers
EN flag boissons alcoolisées à l'exception des bières
33 alkoholizované prípravky na výrobu nápojov i Prevziať
FR flag alcoholic preparations for making beverages
EN flag préparations alcoolisées pour faire des boissons
34 cigarety a cigary i Prevziať
FR flag cigarettes and cigars
EN flag cigarettes et cigares
34 elektronické cigarety a ústne vaporizéry pre fajčiarov i Prevziať
FR flag electronic cigarettes and oral vaporizers for smokers
EN flag cigarettes électroniques et vaporisateurs oraux pour fumeurs
34 fajčiarske potreby i Prevziať
FR flag smokers' articles
EN flag articles pour fumeurs
34 tabak a tabakové náhradky i Prevziať
FR flag tobacco and tobacco substitutes
EN flag tabac et succédanés du tabac
34 zápalky i Prevziať
FR flag matches
EN flag allumettes
35 kancelárske práce i Prevziať
FR flag office functions
EN flag travaux de bureau
35 obchodný manažment, obchodná organizácia a obchodná administratíva i Prevziať
FR flag business management, organization and administration
EN flag gestion, organisation et administration des affaires commerciales
35 reklama i Prevziať
FR flag advertising
EN flag publicité
36 finančné, peňažné a bankové služby i Prevziať
FR flag financial, monetary and banking services
EN flag services financiers, monétaires et bancaires
36 nehnuteľnosti (služby) i Prevziať
FR flag real estate affairs
EN flag affaires immobilières
36 poisťovacie služby i Prevziať
FR flag insurance services
EN flag services d'assurance
37 banské dobývanie, hlbinné vŕtanie ropy a plynu i Prevziať
FR flag mining extraction, oil and gas drilling
EN flag extraction minière, forage pétrolier et gazier
37 inštalačné a opravárske služby i Prevziať
FR flag installation and repair services
EN flag services d'installation et de réparation
37 stavebníctvo i Prevziať
FR flag construction services
EN flag services de construction
38 telekomunikačné služby i Prevziať
FR flag telecommunications services
EN flag services de télécommunication
39 balenie a skladovanie tovarov i Prevziať
FR flag packaging and storage of goods
EN flag emballage et entreposage de marchandises
39 doprava i Prevziať
FR flag transport
EN flag transport
39 organizovanie ciest i Prevziať
FR flag travel arrangement
EN flag organisation de voyages
40 čistenie vzduchu a úprava vody i Prevziať
FR flag air purification and treatment of water
EN flag purification de l'air et traitement de l'eau
40 konzervovanie potravín a nápojov i Prevziať
FR flag food and drink preservation
EN flag conservation des aliments et des boissons
40 recyklácia odpadu i Prevziať
FR flag recycling of waste and trash
EN flag recyclage d'ordures et de déchets
40 spracovanie a úprava materiálov i Prevziať
FR flag treatment of materials
EN flag traitement de matériaux
40 tlač, tlačenie i Prevziať
FR flag printing services
EN flag services d'impression
41 športová a kultúrna činnosť i Prevziať
FR flag sporting and cultural activities
EN flag activités sportives et culturelles
41 výchova i Prevziať
FR flag education
EN flag éducation
41 vzdelávanie i Prevziať
FR flag providing of training
EN flag formation
41 zábava i Prevziať
FR flag entertainment
EN flag divertissement
42 kontroly kvality a overovanie i Prevziať
FR flag quality control and authentication services
EN flag services de contrôle de qualité et d'authentification
42 navrhovanie a vývoj počítačového hardvéru a softvéru i Prevziať
FR flag design and development of computer hardware and software
EN flag conception et développement d'ordinateurs et de logiciels
42 priemyselné analýzy, priemyselný výskum a priemyselné dizajnérstvo i Prevziať
FR flag industrial analysis, industrial research and industrial design services
EN flag services d'analyses industrielles, de recherches industrielles et de dessin industriel
42 vedecké a technologické služby a s nimi súvisiaci výskum a projektovanie i Prevziať
FR flag scientific and technological services and research and design relating thereto
EN flag services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs
43 prechodné ubytovanie i Prevziať
FR flag temporary accommodation
EN flag hébergement temporaire
43 stravovacie služby i Prevziať
FR flag services for providing food and drink
EN flag services de restauration (alimentation)
44 lekárske služby i Prevziať
FR flag medical services
EN flag services médicaux
44 služby v poľnohospodárstve, rybnom hospodárstve, záhradníctve a lesníctve i Prevziať
FR flag agriculture, aquaculture, horticulture and forestry services
EN flag services d'agriculture, d'aquaculture, d'horticulture et de sylviculture
44 starostlivosť o hygienu a krásu ľudí alebo zvierat i Prevziať
FR flag hygienic and beauty care for human beings or animals
EN flag soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux
44 zverolekárske služby i Prevziať
FR flag veterinary services
EN flag services vétérinaires
45 fyzická ochrana osôb a hmotného majetku (bezpečnostné služby) i Prevziať
FR flag security services for the physical protection of tangible property and individuals
EN flag services de sécurité pour la protection physique des biens matériels et des individus
45 osobné a sociálne služby poskytované tretími osobami na uspokojovanie potrieb jednotlivcov i Prevziať
FR flag personal and social services rendered by others to meet the needs of individuals
EN flag services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus
45 právne služby i Prevziať
FR flag legal services
EN flag services juridiques