Zoznam tovarov a služieb Overiť vlastné výrazy Triedy Info El. zoznam tovarov a služieb určený pre odbornú verejnosť
Hľadanie v zozname tovarov a služieb, tvorba vlastného zoznamu, export do TXT súboru

Z o z n a m   t o v a r o v   a   s l u ž i e b
Trieda
?
Výraz alebo časť výrazu (min. prvé 3 znaky)

 
Trieda Popis Akcia  

M ô j   z o z n a m   t o v a r o v   a   s l u ž i e b
Trieda Popis     Akcia

 
I n š t r u k c i e

V hornej časti "Zoznam tovarov a služieb" je potrebné vyhľadať zodpovedajúce záznamy a presunúť ich pomocou tlačidla "Pridať" do spodnej časti "Môj zoznam tovarov a služieb". Postupným pridávaním záznamov je vytvárate vlastný zoznam tovarov a služieb, ktorý je súčasťou prihlášky.Down arrow


Odobranie záznamu z môjho zoznamu je možné prostredníctvom tlačidla "Odobrať".

Uložiť môj zoznam TaS je možné do textového súboru (TXT).

Ďalšie možné kroky - vložiť môj zoznam TaS do el. prihlášky do bloku č. 7 a podľa inštrukcií zašlite do ÚPV SR.