35 kancelárske práce i Pridať
travaux de bureau
office functions
           35 obchodný manažment, obchodná organizácia a obchodná administratíva i Pridať
gestion, organisation et administration des affaires commerciales
business management, organization and administration
           35 reklama i Pridať
publicité
advertising
           35 pomoc pri riadení obchodnej činnosti i Pridať
aide à la direction des affaires
business management assistance
           35 poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií i Pridať
renseignements d'affaires
business inquiries
           35 reklamné plagátovanie i Pridať
affichage publicitaire
bill-posting
           35 kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom i Pridať
services d'agences d'import-export
import-export agency services
           35 komerčné informačné kancelárie i Pridať
services d'agences d'informations commerciales
commercial information agency services
           35 analýzy nákladov i Pridať
analyse du prix de revient
cost price analysis
           35 rozširovanie reklamných materiálov i Pridať
diffusion d'annonces publicitaires
dissemination of advertising matter
           35 fotokopírovacie služby i Pridať
services de photocopie
photocopying services
           35 sprostredkovateľne práce i Pridať
services de bureaux de placement
employment agency services
           35 prenájom kancelárskych strojov a zariadení i Pridať
location de machines et d'appareils de bureau*
office machines and equipment rental*
           35 účtovníctvo i Pridať
comptabilité
book-keeping
           35 vedenie účtovných kníh i Pridať
tenue de livres
accounting
           35 zostavovanie výpisov z účtov i Pridať
établissement de relevés de comptes
drawing up of statements of accounts
           35 obchodné alebo podnikové audity (revízia účtov) i Pridať
audits d'entreprises (analyses commerciales)
business auditing
           35 poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti i Pridať
conseils en organisation et direction des affaires
business management and organization consultancy
           35 personálne poradenstvo i Pridať
services de conseils en gestion de personnel
personnel management consultancy
           35 poradenstvo pri riadení podnikov i Pridať
consultation pour la direction des affaires
business management consultancy
           35 písanie na stroji i Pridať
services de dactylographie
typing
           35 predvádzanie tovaru i Pridať
démonstration de produits
demonstration of goods
           35 cielené posielanie reklamných materiálov poštou i Pridať
services de publipostage
direct mail advertising
           35 pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov i Pridať
aide à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles
commercial or industrial management assistance
           35 aktualizovanie reklamných materiálov i Pridať
mise à jour de documentation publicitaire
updating of advertising material
           35 rozširovanie vzoriek tovarov i Pridať
diffusion (distribution) d'échantillons
distribution of samples
           35 odborné posudky efektívnosti podnikov i Pridať
services d'expertise en productivité d'entreprise
business efficiency expert services
           35 dražby i Pridať
vente aux enchères
auctioneering
           35 prieskum trhu i Pridať
études de marché
market studies
           35 obchodné odhady i Pridať
estimation en affaires commerciales
business appraisals
           35 obchodný alebo podnikateľský prieskum i Pridať
investigations pour affaires
business investigations
           35 prenájom reklamných materiálov i Pridať
location de matériel publicitaire
publicity material rental
           35 poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti i Pridať
conseils en organisation des affaires
business organization consultancy
           35 vydávanie reklamných textov i Pridať
publication de textes publicitaires
publication of publicity texts
           35 reklama i Pridať
publicité
advertising
           35 rozhlasová reklama i Pridať
publicité radiophonique
radio advertising
           35 obchodný alebo podnikateľský výskum i Pridať
recherches pour affaires
business research
           35 vzťahy s verejnosťou (public relations) i Pridať
relations publiques
public relations
           35 stenografické služby i Pridať
services de sténographie
shorthand
           35 televízna reklama i Pridať
publicité télévisée
television advertising
           35 prepisovanie správ (kancelárske práce) i Pridať
transcription de communications (travaux de bureau)
transcription of communications (office functions)
           35 aranžovanie výkladov i Pridať
décoration de vitrines
shop window dressing
           35 reklamné agentúry i Pridať
services d'agences de publicité
advertising agency services
           35 poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti i Pridať
services de conseils pour la direction des affaires
advisory services for business management
           35 predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja i Pridať
services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes
modelling for advertising or sales promotion
           35 marketingový prieskum i Pridať
recherches en marketing
marketing research
           35 správa počítačových súborov i Pridať
services de gestion informatisée de fichiers
computerized file management
           35 odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo i Pridať
consultation professionnelle d'affaires
professional business consultancy
           35 hospodárske (ekonomické) predpovede i Pridať
prévisions économiques
economic forecasting
           35 organizovanie obchodných alebo reklamných výstav i Pridať
organisation d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires
organization of exhibitions for commercial or advertising purposes
           35 obchodné alebo podnikateľské informácie i Pridať
mise à disposition d'informations d'affaires
providing business information
           35 prieskum verejnej mienky i Pridať
sondage d'opinion
opinion polling
           35 príprava miezd a výplatných listín i Pridať
préparation de feuilles de paye
payroll preparation
           35 nábor zamestnancov i Pridať
recrutement de personnel
personnel recruitment
           35 administratívne služby poskytované pri premiestňovaní podnikov i Pridať
services administratifs pour le relogement des entreprises
administrative services for the relocation of businesses
           35 prenájom reklamných plôch i Pridať
location d'espaces publicitaires
rental of advertising space
           35 podpora predaja pre tretie osoby i Pridať
promotion des ventes pour des tiers
sales promotion for others
           35 sekretárske služby i Pridať
services de secrétariat
secretarial services
           35 vypracovávanie daňových priznaní i Pridať
établissement de déclarations fiscales
tax preparation
           35 odkazovacie telefónne služby (pre neprítomných predplatiteľov) i Pridať
services de réponse téléphonique pour abonnés absents
telephone answering for unavailable subscribers
           35 spracovanie textov i Pridať
traitement de texte
word processing
           35 služby predplácania novín a časopisov pre tretie osoby i Pridať
services d'abonnement à des journaux pour des tiers
arranging newspaper subscriptions for others
           35 zásielkové reklamné služby i Pridať
publicité par correspondance
advertising by mail order
           35 administratívna správa hotelov i Pridať
gérance administrative d'hôtels
business management of hotels
           35 odborné obchodné riadenie umeleckých činností i Pridať
gestion d'affaires pour le compte d'artistes interprètes ou exécutants
business management of performing artists
           35 zbieranie údajov do počítačových databáz i Pridať
compilation d'informations dans des bases de données informatiques
compilation of information into computer databases
           35 zoraďovanie údajov v počítačových databázach i Pridať
systématisation d'informations dans des bases de données informatiques
systemization of information into computer databases
           35 organizovanie obchodných veľtrhov i Pridať
organisation de foires commerciales
organization of trade fairs
           35 prenájom fotokopírovacích strojov i Pridať
location de photocopieurs
rental of photocopying machines
           35 online reklama na počítačovej komunikačnej sieti i Pridať
publicité en ligne sur un réseau informatique
online advertising on a computer network
           35 zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky) i Pridať
services d'approvisionnement pour des tiers (achat de produits et de services pour d'autres entreprises)
procurement services for others (purchasing goods and services for other businesses)
           35 vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre tretie osoby i Pridať
recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers
data search in computer files for others
           35 prenájom reklamného času v komunikačných médiách i Pridať
location de temps publicitaire sur tout moyen de communication
rental of advertising time on communication media
           35 prehľad tlače (výstrižkové služby) i Pridať
services de revues de presse
news clipping services
           35 prenájom predajných aov i Pridať
location de distributeurs aiques
rental of vending machines
           35 výber zamestnancov pomocou psychologických testov i Pridať
sélection du personnel par procédés psychotechniques
psychological testing for the selection of personnel
           35 služby porovnávania cien i Pridať
services de comparaison de prix
price comparison services
           35 prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod i Pridať
présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail
presentation of goods on communication media, for retail purposes
           35 obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb i Pridať
mise à disposition d'informations et de conseils commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et de services
providing commercial information and advice for consumers in the choice of products and services
           35 predplatné telekomunikačných služieb pre tretie osoby i Pridať
services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers
arranging subscriptions to telecommunication services for others
           35 administratívne spracovanie obchodných objednávok i Pridať
traitement administratif de commandes d'achats
administrative processing of purchase orders
           35 obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby i Pridať
administration commerciale de licences de produits et de services de tiers
commercial administration of the licensing of the goods and services of others
           35 subdodávateľské služby (obchodné služby) i Pridať
services de sous-traitance (assistance commerciale)
outsourcing services (business assistance)
           35 fakturácie i Pridať
facturation
invoicing
           35 písanie reklamných textov i Pridať
rédaction de textes publicitaires
writing of publicity texts
           35 zostavovanie štatistík i Pridať
établissement de statistiques
compilation of statistics
           35 grafická úprava tlačovín na reklamné účely i Pridať
mise en page à des fins publicitaires
layout services for advertising purposes
           35 vyhľadávanie sponzorov i Pridať
recherche de parraineurs
sponsorship search
           35 organizovanie módnych prehliadok na podporu predaja i Pridať
organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles
organization of fashion shows for promotional purposes
           35 tvorba reklamných filmov i Pridať
production de films publicitaires
production of advertising films
           35 obchodný manažment pre športovcov i Pridať
gestion d'affaires pour le compte de sportifs
business management of sports people
           35 marketing i Pridať
marketing (mercatique)
marketing
           35 telemarketingové služby i Pridať
services de télémarketing
telemarketing services
           35 maloobchodné služby s farmaceutickými, zverolekárskymi a hygienickými prípravkami a so zdravotníckymi potrebami i Pridať
services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales
retail services for pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations and medical supplies
           35 prenájom predajných stánkov i Pridať
location de stands de vente
rental of sales stands
           35 poskytovanie obchodných alebo podnikateľských kontaktných informácií i Pridať
mise à disposition d'informations en matière de contacts d'affaires et commerciaux
providing commercial and business contact information
           35 optimalizácia internetových vyhľadávačov na podporu predaja i Pridať
optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion de vente
search engine optimization for sales promotion
           35 optimalizácia návštevnosti webových stránok i Pridať
optimisation du trafic pour sites web
website traffic optimisation
           35 platené reklamné služby typu "klikni sem" i Pridať
services publicitaires facturables au clic
pay per click advertising
           35 obchodné sprostredkovateľské služby i Pridať
services d'intermédiation commerciale
commercial intermediation services
    Strana 1 z 2