41 športová a kultúrna činnosť i Pridať
activités sportives et culturelles
sporting and cultural activities
           41 výchova i Pridať
éducation
education
           41 vzdelávanie i Pridať
formation
providing of training
           41 zábava i Pridať
divertissement
entertainment
           41 akadémie (vzdelávanie) i Pridať
académies (éducation)
academies (education)
           41 zábavné parky i Pridať
services de parcs d'attractions
amusement park services
           41 zábava i Pridať
services de divertissement
entertainment services
           41 drezúra zvierat i Pridať
dressage d'animaux
animal training
           41 prenájom kinematografických prístrojov i Pridať
location d'appareils cinématographiques
rental of cinematographic apparatus
           41 služby estrádnych umelcov i Pridať
services d'artistes de spectacles
entertainer services
           41 filmové štúdiá i Pridať
services de studios de cinéma
movie studio services
           41 cirkusové predstavenia i Pridať
représentation de spectacles de cirque
presentation of circus performances
           41 organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží i Pridať
organisation de concours (éducation ou divertissement)
organization of competitions (education or entertainment)
           41 korešpondenčné vzdelávacie kurzy i Pridať
enseignement par correspondance
correspondence courses
           41 telesná výchova i Pridať
services d'éducation physique
physical education
           41 prenájom dekorácií na predstavenia i Pridať
location de décors de spectacles
rental of show scenery
           41 poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu i Pridať
mise à disposition d'installations de loisirs
providing recreation facilities
           41 rozhlasová zábava i Pridať
divertissement radiophonique
radio entertainment
           41 vydávanie textov (okrem reklamných) i Pridať
publication de textes autres que textes publicitaires
publication of texts, other than publicity texts
           41 školenia i Pridať
instruction
instruction services
           41 vyučovanie i Pridať
enseignement
teaching
           41 vzdelávanie i Pridať
éducation
educational services
           41 požičiavanie zvukových nahrávok i Pridať
location d'enregistrements sonores
rental of sound recordings
           41 požičiavanie kinematografických filmov i Pridať
location de films cinématographiques
rental of motion pictures
           41 produkcia filmov (nie reklamných) i Pridať
production de films autres que films publicitaires
film production, other than advertising films
           41 gymnastický výcvik i Pridať
enseignement de la gymnastique
gymnastic instruction
           41 požičovne kníh (knižnice) i Pridať
services de bibliothèques de prêt
lending library services
           41 vydávanie kníh i Pridať
publication de livres
publication of books
           41 požičiavanie rozhlasových a televíznych prijímačov i Pridať
location de postes de radio et de télévision
rental of radio and television sets
           41 tvorba rozhlasových a televíznych programov i Pridať
production d'émissions de radio et de télévision
production of radio and television programmes
           41 varietné predstavenia i Pridať
représentation de spectacles de variétés
presentation of variety shows
           41 služby orchestrov i Pridať
services d'orchestres
orchestra services
           41 divadelné predstavenia i Pridať
représentations théâtrales
theatre productions
           41 tvorba divadelných alebo iných predstavení i Pridať
production de spectacles
production of shows
           41 televízna zábava i Pridať
divertissement télévisé
television entertainment
           41 prenájom divadelných kulís i Pridať
location de décors de théâtre
rental of stage scenery
           41 zoologické záhrady (služby) i Pridať
services de jardins zoologiques
zoological garden services
           41 poskytovanie športovísk i Pridať
mise à disposition d'installations sportives
providing sports facilities
           41 pózovanie modelov výtvarným umelcom i Pridať
services de modèles pour artistes
modelling for artists
           41 služby pojazdných knižníc i Pridať
services de bibliothèques itinérantes
mobile library services
           41 služby kasín (hazardné hry) i Pridať
services de casino (jeux)
providing casino facilities (gambling)
           41 organizovanie a vedenie kolokvií i Pridať
organisation et conduite de colloques
arranging and conducting of colloquiums
           41 organizovanie a vedenie konferencií i Pridať
organisation et conduite de conférences
arranging and conducting of conferences
           41 organizovanie a vedenie kongresov i Pridať
organisation et conduite de congrès
arranging and conducting of congresses
           41 diskotéky (služby) i Pridať
services de discothèques
discotheque services
           41 informácie o výchove a vzdelávaní i Pridať
mise à disposition d'informations en matière d'éducation
providing information in the field of education
           41 skúšanie, preskúšavanie (pedagogická činnosť) i Pridať
services d'examens pédagogiques
educational examination
           41 informácie o možnostiach zábavy i Pridať
mise à disposition d'informations en matière de divertissement
providing information in the field of entertainment
           41 organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav i Pridať
organisation d'expositions à des fins culturelles ou éducatives
organization of exhibitions for cultural or educational purposes
           41 hazardné hry (herne) i Pridať
services de jeux d'argent
gambling services
           41 poskytovanie golfových ihrísk i Pridať
mise à disposition de parcours de golf
providing golf facilities
           41 fitnes kluby (zdravotné a kondičné cvičenia) i Pridať
clubs de sport (mise en forme et fitness)
health club services (health and fitness training)
           41 služby poskytované prázdninovými tábormi (zábava) i Pridať
services de camps de vacances (divertissement)
holiday camp services (entertainment)
           41 organizovanie živých vystúpení i Pridať
représentation de spectacles
presentation of live performances
           41 premietanie kinematografických filmov i Pridať
projection de films cinématographiques
cinema presentations
           41 detské škôlky (vzdelávanie) i Pridať
écoles maternelles (éducation)
nursery schools
           41 organizovanie športových súťaží i Pridať
organisation de compétitions sportives
organization of sports competitions
           41 plánovanie a organizovanie večierkov i Pridať
planification de réceptions (divertissement)
party planning (entertainment)
           41 praktický výcvik (ukážky) i Pridať
formation pratique (démonstration)
practical training (demonstration)
           41 poskytovanie múzejných priestorov i Pridať
services de musées
providing museum facilities
           41 nahrávacie štúdiá (služby) i Pridať
services de studios d'enregistrement
recording studio services
           41 poskytovanie informácií o možnostiach rekreácie i Pridať
mise à disposition d'informations en matière de récréation
providing information relating to recreational activities
           41 požičiavanie potápačského výstroja i Pridať
location d'équipements de plongée sous-marine
rental of skin diving equipment
           41 požičiavanie športového výstroja (okrem dopravných prostriedkov) i Pridať
location d'équipement pour les sports à l'exception des véhicules
rental of sports equipment, except vehicles
           41 prenájom štadiónov i Pridať
location de stades
rental of stadium facilities
           41 prenájom videorekordérov i Pridať
location de magnétoscopes
rental of video cassette recorders
           41 požičiavanie videopások i Pridať
location de bandes vidéo
rental of videotapes
           41 organizovanie a vedenie seminárov i Pridať
organisation et conduite de séminaires
arranging and conducting of seminars
           41 tábory na športové sústredenia i Pridať
services de camps sportifs
sport camp services
           41 organizovanie a vedenie sympózií i Pridať
organisation et conduite de symposiums
arranging and conducting of symposiums
           41 meranie času na športových podujatiach i Pridať
chronométrage de manifestations sportives
timing of sports events
           41 internátne školy i Pridať
enseignement en pensionnat
boarding school education
           41 organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba) i Pridať
organisation et conduite d'ateliers de formation
arranging and conducting of workshops (training)
           41 organizovanie súťaží krásy i Pridať
organisation de concours de beauté
arranging of beauty contests
           41 rezervácie vstupeniek na zábavné predstavenia i Pridať
réservation de places de spectacles
booking of seats for shows
           41 postsynchronizácia, dabing i Pridať
postsynchronisation
dubbing
           41 náboženská výchova i Pridať
éducation religieuse
religious education
           41 organizovanie lotérií i Pridať
organisation de loteries
organization of lotteries
           41 organizovanie plesov i Pridať
organisation de bals
organization of balls
           41 organizovanie predstavení (manažérske služby) i Pridať
organisation de spectacles (services d'imprésarios)
organization of shows (impresario services)
           41 herne s hracími automatmi (služby) i Pridať
services de salles de jeux
providing amusement arcade services
           41 požičiavanie audioprístrojov i Pridať
location d'appareils audio
rental of audio equipment
           41 prenájom osvetľovacích prístrojov do divadelných sál a televíznych štúdií i Pridať
location d'appareils d'éclairage pour les décors de théâtre ou des studios de télévision
rental of lighting apparatus for theatrical sets or television studios
           41 prenájom tenisových kurtov i Pridať
location de courts de tennis
rental of tennis courts
           41 požičiavanie videokamier i Pridať
location de caméras vidéo
rental of video cameras
           41 písanie textov scenárov nie na reklamné účely i Pridať
écriture de textes pour scénarios, autres qu'à des fins publicitaires
scriptwriting, other than for advertising purposes
           41 strihanie videopások i Pridať
montage de bandes vidéo
videotape editing
           41 online vydávanie elektronických kníh a časopisov i Pridať
publication en ligne de livres et revues spécialisées électroniques
online publication of electronic books and journals
           41 elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby) i Pridať
micro-édition
electronic desktop publishing
           41 titulkovanie i Pridať
sous-titrage
subtitling
           41 online poskytovanie počítačových hier (z počítačových sietí) i Pridať
services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique
game services provided online from a computer network
           41 karaoke služby i Pridať
services de karaoké
karaoke services
           41 hudobné skladateľské služby i Pridať
services de composition musicale
music composition services
           41 nočné kluby (zábava) i Pridať
services de boîtes de nuit (divertissement)
nightclub services (entertainment)
           41 online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania) i Pridať
mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables
providing online electronic publications, not downloadable
           41 fotografické reportáže i Pridať
reportages photographiques
photographic reporting
           41 fotografovanie i Pridať
services de photographie
photography
           41 poradenstvo pri voľbe povolania (v oblasti výchovy a vzdelávania) i Pridať
orientation professionnelle (conseils en matière d'éducation ou de formation)
vocational guidance (education or training advice)
           41 reportérske služby i Pridať
services de reporters
news reporters services
           41 prekladateľské služby i Pridať
services de traduction
translation
    Strana 1 z 2