1 biologické prípravky pre priemysel a vedu i Pridať
préparations biologiques destinées à l'industrie et aux sciences
biological preparations for use in industry and science
           1 chemikálie pre priemysel, vedu, fotografiu, poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo i Pridať
produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture
chemicals for use in industry, science and photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry
           1 kompost, hnoj, umelé hnojivá i Pridať
composts, engrais, fertilisants
compost, manures, fertilizers
           1 lepidlá pre priemysel i Pridať
adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie
adhesives for use in industry
           1 materiály na činenie zvieracích koží a srsti kožiek i Pridať
matières pour le tannage de cuirs et peaux d'animaux
substances for tanning animal skins and hides
           1 nespracované umelé živice, nespracované plasty i Pridať
résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics
           1 prípravky na kalenie a zváranie kovov i Pridať
préparations pour la trempe et la soudure des métaux
tempering and soldering preparations
           1 tmely a ostatné pastové výplňové materiály i Pridať
mastics et autres matières de remplissage en pâte
putties and other paste fillers
           1 zmesi na hasenie požiarov a prevenciu proti požiarom i Pridať
compositions pour l'extinction d'incendies et la prévention d'incendies
fire extinguishing and fire prevention compositions
           1 látky podporujúce horenie (chemické prísady do motorových olejov) i Pridať
comburants (additifs chimiques pour carburants)
combusting preparations (chemical additives to motor fuel)
           1 adhezíva (lepiace materiály) na priemyselné použitie i Pridať
adhésifs (matières collantes) pour l'industrie
adhesives for industrial purposes
           1 konzervačná soľ, nie na konzervovanie potravín i Pridať
sel pour conserver, autre que pour les aliments
salt for preserving, other than for foodstuffs
           1 pomocné kvapaliny do abrazív i Pridať
fluides auxiliaires pour abrasifs
auxiliary fluids for use with abrasives
           1 urýchľovače vulkanizácie i Pridať
accélérateurs de vulcanisation
vulcanization accelerators
           1 odpeňovacie roztoky do batérií alebo akumulátorov i Pridať
solutions pour prévenir la formation d'écume dans les accumulateurs
anti-frothing solutions for batteries
           1 acetáty, octany (chemikálie)* i Pridať
acétates (produits chimiques)*
acetates (chemicals)*
           1 acetát celulózy (surovina) i Pridať
acétate de cellulose à l'état brut
acetate of cellulose, unprocessed
           1 bakteriologické prípravky na octové kvasenie i Pridať
préparations bactériologiques pour l'acétification
bacteriological preparations for acetification
           1 acetanhydrid (anhydrid kyseliny etánovej) i Pridať
anhydride acétique
acetic anhydride
           1 acetón i Pridať
acétone
acetone
           1 acetylén i Pridať
acétylène
acetylene
           1 acetylén tetrachlorid (tetrachlóretán) i Pridať
tétrachlorure d'acétylène
acetylene tetrachloride
           1 kyseliny* i Pridať
acides*
acids*
           1 skvapalňovacie chemické prípravky i Pridať
produits chimiques de condensation
chemical condensation preparations
           1 kyselinovzdorné chemické zlúčeniny i Pridať
compositions chimiques résistant aux acides
acid proof chemical compositions
           1 prípravky na zušľachťovanie ocele i Pridať
préparations pour le perfectionnement de l'acier
finishing preparations for use in the manufacture of steel
           1 aktínium i Pridať
actinium
actinium
           1 chemické prísady do vrtných kalov i Pridať
additifs chimiques pour boues de forage
additives, chemical, to drilling muds
           1 chemické prísady do motorových palív i Pridať
additifs chimiques pour carburants
additives, chemical, to motor fuel
           1 detergentné prísady do benzínu i Pridať
additifs détergents pour l'essence
detergent additives to petrol
           1 adhézne prípravky na chirurgické bandáže i Pridať
adhésifs pour bandages chirurgicaux
adhesive preparations for surgical bandages
           1 prípravky na zmäkčovanie vody i Pridať
produits pour adoucir l'eau
water-softening preparations
           1 tragantová guma na priemyselné použitie i Pridať
gomme adragante à usage industriel
gum tragacanth for industrial purposes
           1 aktívne uhlie i Pridať
charbon actif
activated carbon
           1 hnacie plyny do aerosólov i Pridať
gaz propulseurs pour aérosols
propellant gases for aerosols
           1 fotografické redukčné činidlá i Pridať
affaiblisseurs photographiques
reducing agents for use in photography
           1 plagátové lepidlá i Pridať
colles pour affiches
adhesives for billposting
           1 agar-agar na priemyselné použitie i Pridať
agar-agar à usage industriel
agar-agar for industrial purposes
           1 spojivá do betónu i Pridať
agglutinants pour le béton
agglutinants for concrete
           1 poľnohospodárske chemikálie okrem fungicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov na ničenie buriny a parazitov i Pridať
produits chimiques pour l'agriculture à l'exception des fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides
agricultural chemicals, except fungicides, herbicides, insecticides and parasiticides
           1 zmesi na opravu duší pneumatík i Pridať
compositions pour la réparation des chambres à air
compositions for repairing inner tubes of tyres
           1 bielkoviny (živočíšne alebo rastlinné, suroviny) i Pridať
albumine (animale ou végétale, matière première)
albumin (animal or vegetable, raw material)
           1 jodidované bielkoviny i Pridať
albumine iodée
iodised albumen
           1 sladové bielkoviny i Pridať
albumine de malt
malt albumen
           1 albumínový papier i Pridať
papier albuminé
albumenized paper
           1 alkálie i Pridať
alcalis
alkalies
           1 hydroxidy alkalických kovov i Pridať
alcali caustique
caustic alkali
           1 kovy alkalických zemín i Pridať
métaux alcalino-terreux
alkaline-earth metals
           1 alkohol* i Pridať
alcool*
alcohol*
           1 etylalkohol i Pridať
alcool éthylique
ethyl alcohol
           1 aldehydy* i Pridať
aldéhydes*
aldehydes*
           1 morské chaluhy (hnojivá) i Pridať
algues (engrais)
seaweeds (fertilisers)
           1 chemické prípravky na konzervovanie potravín i Pridať
produits chimiques pour la conservation des aliments
chemical substances for preserving foodstuffs
           1 chemické prípravky na úpravu a opracovanie zliatin kovov i Pridať
produits chimiques destinés à faciliter l'alliage de métaux
chemical preparations for facilitating the alloying of metals
           1 oxid hlinitý i Pridať
alumine
alumina
           1 hlinitý kamenec i Pridať
alun d'alumine
aluminium alum
           1 hydrát hlinitý i Pridať
hydrate d'alumine
aluminium hydrate
           1 kremičitan hlinitý i Pridať
silicate d'aluminium
aluminium silicate
           1 chlorid hlinitý i Pridať
chlorure d'aluminium
aluminium chloride
           1 jodid hlinitý i Pridať
iodure d'aluminium
aluminium iodide
           1 kamenec i Pridať
alun
alum
           1 chemické prípravky na zlepšenie pôdy i Pridať
préparations pour l'amendement des sols
soil conditioning preparations
           1 amerícium i Pridať
américium
americium
           1 škrob na priemyselné použitie i Pridať
amidon à usage industriel
starch for industrial purposes
           1 chemické látky na skvapalňovanie škrobu i Pridať
agents chimiques pour fluidifier l'amidon (agents de décollage)
starch-liquifying chemicals (ungluing agents)
           1 chlorid amónny (salmiak) i Pridať
sel ammoniac
sal ammoniac
           1 salmiakový lieh i Pridať
esprit-de-sel
spirits of salt
           1 soli čpavku i Pridať
sels ammoniacaux
ammoniacal salts
           1 amoniak i Pridať
ammoniaque*
ammonia*
           1 aldehyd amónny i Pridať
aldéhyde-ammoniaque
ammonium aldehyde
           1 kamencový amoniak i Pridať
alun d'ammoniaque
ammonia alum
           1 amylacetát, etanát pentylový i Pridať
acétate d'amyle
amyl acetate
           1 amylalkohol i Pridať
alcool amylique
amyl alcohol
           1 bezvodý amoniak i Pridať
ammoniaque anhydre
anhydrous ammonia
           1 anhydridy i Pridať
anhydrides
anhydrides
           1 živočíšne uhlie i Pridať
noir animal
animal charcoal
           1 živočíšne bielkoviny (surovina) i Pridať
albumine animale (matière première)
animal albumen (raw material)
           1 kyselina antranilová i Pridať
acide anthranilique
anthranilic acid
           1 antidetonačné látky do spaľovacích motorov i Pridať
antidétonants pour moteurs à explosion
anti-knock substances for internal combustion engines
           1 nemrznúce zmesi i Pridať
antigels
antifreeze
           1 látky proti vytváraniu kotlového kameňa i Pridať
produits antitartriques
anti-incrustants
           1 antimón i Pridať
antimoine
antimony
           1 oxid antimonitý i Pridať
oxyde d'antimoine
antimony oxide
           1 sulfid antimonitý i Pridať
sulfure d'antimoine
antimony sulfide
           1 apretúry pre textilný priemysel i Pridať
apprêts pour l'industrie textile
size for use in the textile industry
           1 arabská guma na priemyselné použitie i Pridať
gomme arabique à usage industriel
gum arabic for industrial purposes
           1 štepárske vosky i Pridať
produits d'engluement pour l'arboriculture
glutinous tree-grafting preparations
           1 tmely na vypĺňanie dutín stromov i Pridať
mastic pour remplir les cavités des arbres (arboriculture)
tree cavity fillers (forestry)
           1 roztoky solí striebra na postriebrovanie i Pridať
solutions de sels d'argent pour l'argenture
silver salt solutions for silvering
           1 argón i Pridať
argon
argon
           1 arzeničnan olovnatý i Pridať
arséniate de plomb
lead arsenate
           1 arzén i Pridať
arsenic
arsenic
           1 kyselina arzenitá i Pridať
acide arsénieux
arsenious acid
           1 astát i Pridať
astate
astatine
           1 palivá do jadrových reaktorov i Pridať
combustibles pour réacteurs nucléaires
fuel for nuclear reactors
           1 chemické prípravky na dekarbonizáciu motorov i Pridať
produits chimiques pour le décalaminage des moteurs
chemical preparations for decarbonising engines
           1 samotónovací papier (fotografia) i Pridať
papier autovireur (photographie)
self-toning paper (photography)
           1 zjasňovacie prípravky na textil i Pridať
produits chimiques pour l'avivage des matières textiles
textile-brightening chemicals
           1 dusík i Pridať
azote
nitrogen
           1 oxid dusný i Pridať
oxyde nitreux
nitrous oxide
    Strana 1 z 8