16 fotografie i Pridať
photographies
photographs
      16 knihárske potreby i Pridať
articles pour reliures
bookbinding material
      16 kresliarske potreby a potreby pre výtvarných umelcov i Pridať
matériel de dessin et matériel pour artistes
drawing materials and materials for artists
      16 lepidlá na kancelárske použitie alebo pre domácnosť i Pridať
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage
adhesives for stationery or household purposes
      16 papier a lepenka i Pridať
papier et carton
paper and cardboard
      16 papiernický tovar, písacie a kancelárske potreby (okrem nábytku) i Pridať
papeterie et articles de bureau, à l'exception des meubles
stationery and office requisites, except furniture
      16 plastové fólie a vrecká na balenie i Pridať
feuilles, films et sacs en matières plastiques pour l'empaquetage et le conditionnement
plastic sheets, films and bags for wrapping and packaging
      16 štetce i Pridať
pinceaux
paintbrushes
      16 tlačoviny i Pridať
produits de l'imprimerie
printed matter
      16 typy (tlačové písmo), štočky i Pridať
caractères d'imprimerie, clichés
printers' type, printing blocks
      16 učebné a vyučovacie pomôcky i Pridať
matériel d'instruction ou d'enseignement
instructional and teaching materials
      16 oceľové písmená i Pridať
lettres d'acier
steel letters
      16 oceľové pierka i Pridať
plumes d'acier
steel pens
      16 dávkovače lepiacej pásky (kancelárske potreby) i Pridať
distributeurs de ruban adhésif [articles de papeterie]
adhesive tape dispensers [office requisites]
      16 pečiatky (s adresnými údajmi) i Pridať
clichés à adresses
address stamps
      16 strojčeky na tlačenie adresy i Pridať
machines à imprimer des adresses
addressing machines
      16 papier* i Pridať
papier*
paper*
      16 plagáty i Pridať
affiches
posters
      16 reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky i Pridať
porte-affiches en papier ou en carton
advertisement boards of paper or cardboard
      16 frankovacie stroje na kancelárske použitie i Pridať
machines d'affranchissement de courrier [machines de bureau]
franking machines for office use
      16 kancelárske kramličky i Pridať
agrafes de bureau
clips for offices
      16 spony na perá i Pridať
agrafes de porte-plume
pen clips
      16 zošívačky (kancelárske potreby) i Pridať
brocheuses [papeterie]
stapling presses [office requisites]
      16 albumy i Pridať
albums
albums
      16 obrazy i Pridať
images
pictures
      16 tlače (rytiny) i Pridať
planches [gravures]
prints [engravings]
      16 pásky (prstence) na cigary i Pridať
bagues [anneaux] de cigares
cigar bands
      16 orezávacie strojčeky na ceruzky (elektrické aj neelektrické) i Pridať
machines à tailler les crayons, électriques ou non électriques
pencil sharpening machines, electric or non-electric
      16 knižné zarážky i Pridať
serre-livres
bookends
      16 opierky na ruky pre maliarov i Pridať
appuie-main pour peintres
hand-rests for painters
      16 vodové farby (akvarely) i Pridať
aquarelles
aquarelles
      16 architektonické modely i Pridať
maquettes d'architecture
architects' models
      16 spisové obaly (papiernický tovar) i Pridať
dossiers [papeterie]
document files [stationery]
      16 bridlicové tabuľky i Pridať
ardoises pour écrire
writing slates
      16 bridlice (na kreslenie) i Pridať
crayons d'ardoise
slate pencils
      16 strieborný papier i Pridať
papier d'argent
silver paper
      16 modelovacia hlina i Pridať
argile à modeler
modelling clay
      16 aritmetické tabuľky i Pridať
tables arithmétiques
arithmetical tables
      16 rytiny i Pridať
gravures
engravings
      16 umelecké litografie i Pridať
objets d'art lithographiés
lithographic works of art
      16 obrazy (maľby) zarámované alebo nezarámované i Pridať
tableaux [peintures] encadrés ou non
paintings [pictures], framed or unframed
      16 ceruzky i Pridať
crayons
pencils
      16 noviny i Pridať
journaux
newspapers
      16 periodiká i Pridať
périodiques
periodicals
      16 atlasy i Pridať
atlas
atlases
      16 karisbloky i Pridať
classeurs à feuillets mobiles
loose-leaf binders
      16 zaraďovače, šanóny (na voľné listy) i Pridať
classeurs à anneaux
ring binders
      16 gumené pásky na kancelárske použitie i Pridať
bandes gommées [papeterie]
gummed tape [stationery]
      16 podložky pod pivové poháre i Pridať
dessous de chopes à bière
mats for beer glasses
      16 lístky i Pridať
billets [tickets]
tickets
      16 biologické vzorky na mikroskopické pozorovanie (učebné pomôcky) i Pridať
coupes biologiques pour la microscopie [matériel d'enseignement]
biological samples for use in microscopy [teaching materials]
      16 tlačiarenské štočky i Pridať
clichés d'imprimerie
printing blocks
      16 skicáre i Pridať
blocs à dessin
drawing pads
      16 útržkové bloky i Pridať
blocs [papeterie]
pads [stationery]
      16 cievky s páskami do písacích strojov i Pridať
bobines pour rubans encreurs
spools for inking ribbons
      16 držiaky na písacie potreby i Pridať
bracelets pour instruments à écrire
wristbands for the retention of writing instruments
      16 brožúry i Pridať
brochures
pamphlets
      16 výšivkové vzory i Pridať
modèles de broderie
embroidery designs [patterns]
      16 pripináčiky i Pridať
punaises [pointes]
drawing pins
      16 navlhčovacie hubky (kancelárske potreby) i Pridať
mouilleurs de bureau
moisteners [office requisites]
      16 maliarske štetce i Pridať
brosses pour peintres
painters' brushes
      16 pijavý papier i Pridať
buvards
blotters
      16 pečate i Pridať
timbres [cachets]
stamps [seals]
      16 pečatidlá i Pridať
timbres à cacheter
sealing stamps
      16 napustené pečiatkovacie podušky i Pridať
tampons encreurs
inking pads
      16 pečatné vosky i Pridať
cire à cacheter
sealing wax
      16 kancelárske pečatné stroje i Pridať
machines à cacheter de bureau
sealing machines for offices
      16 materiály na pečatenie i Pridať
matières à cacheter
sealing compounds for stationery purposes
      16 zošity i Pridať
cahiers
writing or drawing books
      16 zásuvky na rozdeľovanie a počítanie mincí i Pridať
plateaux pour ranger et compter la monnaie
trays for sorting and counting money
      16 vzory na kopírovanie i Pridať
calques
tracing patterns
      16 priesvitný papier (pauzovací) i Pridať
papier calque
tracing paper
      16 pauzovacie plátno i Pridať
toile à calquer
tracing cloth
      16 návleky na prsty na kancelárske použitie i Pridať
doigtiers de bureau
fingerstalls for office use
      16 typy, tlačové písmo i Pridať
caractères d'imprimerie
printing type
      16 kopírovací uhľový papier i Pridať
papier carbone
carbon paper
      16 papier do záznamových zariadení i Pridať
papier pour appareils enregistreurs
paper for recording machines
      16 poznámkové zošity i Pridať
carnets
note books
      16 rysovacie uholníky, príložníky i Pridať
règles-équerres à dessin
square rulers for drawing
      16 mapy i Pridať
cartes*
cards*
      16 vyučovacie pomôcky okrem prístrojov a zariadení i Pridať
matériel d'instruction à l'exception des appareils
teaching materials [except apparatus]
      16 kartotékové lístky i Pridať
fiches [papeterie]
index cards [stationery]
      16 hárky papiera i Pridať
feuilles [papeterie]
paper sheets [stationery]
      16 kartón*, lepenka* i Pridať
carton*
cardboard*
      16 lepenkové škatule na klobúky i Pridať
cartons à chapeaux [boîtes]
hat boxes of cardboard
      16 dierovacie karty do žakárových strojov i Pridať
cartons perforés pour métiers Jacquard
perforated cards for Jacquard looms
      16 tuby z kartónu i Pridať
tubes en carton
cardboard tubes
      16 katalógy i Pridať
catalogues
catalogues
      16 kovové príchytky na kartotečné lístky i Pridať
cavaliers pour fiches
tags for index cards
      16 spevníky i Pridať
chansonniers
song books
      16 sádzacie rámy (polygrafia) i Pridať
cadres à composer [imprimerie]
composing frames [printing]
      16 obaly na doklady i Pridať
chemises pour documents
folders for papers
      16 maliarske stojany i Pridať
chevalets pour la peinture
painters' easels
      16 číslice (tlačiarenské typy) i Pridať
chiffres [caractères d'imprimerie]
numbers [type]
      16 tuš i Pridať
encres de Chine
Indian inks
      16 chromolitografy (polygrafia) i Pridať
chromolithographies [chromos]
chromolithographs [chromos]
      16 chromolitografy (polygrafia) i Pridať
chromos
chromos
      16 modelovacie vosky okrem dentálnych i Pridať
cires à modeler non à usage dentaire
modelling wax, not for dental purposes
      16 zoraďovače (kancelárske potreby) i Pridať
classeurs [articles de bureau]
files [office requisites]
      16 kancelárske dierkovače i Pridať
perforateurs de bureau
office perforators
    Strana 1 z 4