5 dezinfekčné prípravky i Pridať
désinfectants
disinfectants
      5 diétne potraviny a diétne látky na lekárske alebo zverolekárske použitie, potraviny pre dojčatá i Pridať
aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés
dietetic food and substances adapted for medical or veterinary use, food for babies
      5 farmaceutické, lekárske a zverolekárske prípravky i Pridať
produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires
pharmaceuticals, medical and veterinary preparations
      5 fungicídy, herbicídy i Pridať
fongicides, herbicides
fungicides, herbicides
      5 hygienické výrobky na lekárske použitie i Pridať
produits hygiéniques pour la médecine
sanitary preparations for medical purposes
      5 materiály na plombovanie zubov a na zubné odtlačky i Pridať
matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires
material for stopping teeth, dental wax
      5 náplasti, obväzový materiál i Pridať
emplâtres, matériel pour pansements
plasters, materials for dressings
      5 prípravky na ničenie škodcov i Pridať
produits pour la destruction d'animaux nuisibles
preparations for destroying vermin
      5 výživové doplnky pre ľudí a zvieratá i Pridať
compléments alimentaires pour êtres humains et animaux
dietary supplements for human beings and animals
      5 zubné abrazíva i Pridať
abrasifs à usage dentaire
dental abrasives
      5 akonitín i Pridať
aconitine
aconitine
      5 lepidlá na zubné protézy i Pridať
adhésifs pour prothèses dentaires
adhesives for dentures
      5 prípravky na čistenie vzduchu i Pridať
produits pour la purification de l'air
air purifying preparations
      5 bielkovinové potraviny na lekárske použitie i Pridať
aliments à base d'albumine à usage médical
albuminous foodstuffs for medical purposes
      5 bielkovinové prípravky na lekárske použitie i Pridať
préparations albumineuses à usage médical
albuminous preparations for medical purposes
      5 alkoholy na lekárske použitie i Pridať
alcools médicinaux
medicinal alcohol
      5 aldehydy na farmaceutické použitie i Pridať
aldéhydes à usage pharmaceutique
aldehydes for pharmaceutical purposes
      5 zliatiny drahých kovov pre zubné lekárstvo i Pridať
alliages de métaux précieux à usage dentaire
alloys of precious metals for dental purposes
      5 zubné amalgámy i Pridať
amalgames dentaires
dental amalgams
      5 škrob na diétne alebo farmaceutické použitie i Pridať
amidon à usage diététique ou pharmaceutique
starch for dietetic or pharmaceutical purposes
      5 anestetiká i Pridať
anesthésiques
anaesthetics
      5 kôprová esencia na lekárske použitie i Pridať
essence d'aneth à usage médical
dill oil for medical purposes
      5 náplasti i Pridať
sparadrap
adhesive plasters
      5 angosturová kôra na lekárske použitie i Pridať
écorce d'angosture à usage médical
angostura bark for medical purposes
      5 prípravky na ničenie škodlivých živočíchov i Pridať
produits pour la destruction des animaux nuisibles
preparations for destroying noxious animals
      5 čaj proti astme i Pridať
thé antiasthmatique
asthmatic tea
      5 masti proti omrzlinám na farmaceutické použitie i Pridať
baume antigel à usage pharmaceutique
frostbite salve for pharmaceutical purposes
      5 prípravky proti hemoroidom i Pridať
produits antihémorroïdaux
haemorrhoid preparations
      5 prípravky na ničenie suchej hniloby i Pridať
antimérule
preparations for destroying dry rot fungus
      5 prípravky proti moliam i Pridať
produits antimites
mothproofing preparations
      5 protiparazitické prípravky i Pridať
produits antiparasitaires
antiparasitic preparations
      5 antiseptické prípravky i Pridať
antiseptiques
antiseptics
      5 antiseptická vata i Pridať
coton antiseptique
antiseptic cotton
      5 antidiuretiká (lieky na znižovanie tvorby moču) i Pridať
produits antiuriques
anti-uric preparations
      5 tyčinky na liečbu bradavíc i Pridať
crayons antiverrue
wart pencils
      5 aseptická vlna i Pridať
coton aseptique
aseptic cotton
      5 lepkavé pásky na chytanie múch i Pridať
attrape-mouches
fly catching paper
      5 živné pôdy pre bakteriologické kultúry i Pridať
bouillons de culture pour la bactériologie
bouillons for bacteriological cultures
      5 bakteriologické prípravky na lekárske a zverolekárske použitie i Pridať
préparations bactériologiques à usage médical ou vétérinaire
bacteriological preparations for medical and veterinary use
      5 bakteriálne jedy i Pridať
poisons bactériens
bacterial poisons
      5 bakteriálne prípravky na lekárske a zverolekárske použitie i Pridať
préparations bactériennes à usage médical ou vétérinaire
bacterial preparations for medical and veterinary use
      5 náplasti na kurie oká i Pridať
anneaux pour cors aux pieds
corn rings for the feet
      5 prípravky do kúpeľa na lekárske použitie i Pridať
préparations pour le bain à usage médical
bath preparations for medical purposes
      5 soli do minerálnych kúpeľov i Pridať
sels pour bains d'eaux minérales
salts for mineral water baths
      5 prípravky na kyslíkové kúpele i Pridať
bains d'oxygène
oxygen baths
      5 morská voda do kúpeľa na lekárske použitie i Pridať
eau de mer pour bains médicinaux
seawater for medicinal bathing
      5 terapeutické prípravky do kúpeľa i Pridať
préparations thérapeutiques pour le bain
therapeutic preparations for the bath
      5 balzamovacie prípravky na lekárske použitie i Pridať
balsamiques à usage médical
balsamic preparations for medical purposes
      5 ovínadlá i Pridať
bandes pour pansements
bandages for dressings
      5 balzamy na lekárske použitie i Pridať
baumes à usage médical
balms for medical purposes
      5 prípravky na umývanie dobytka (insekticídy) i Pridať
produits pour laver les bestiaux [insecticides]
cattle washes [insecticides]
      5 biocídy i Pridať
biocides
biocides
      5 bizmutové prípravky na farmaceutické použitie i Pridať
préparations de bismuth à usage pharmaceutique
bismuth preparations for pharmaceutical purposes
      5 olovnatá voda (s obsahom octanu olovnatého) i Pridať
eau blanche
lead water (Goulard water)
      5 insekticídy i Pridať
insecticides
insecticides
      5 živočíšne uhlie na farmaceutické použitie i Pridať
charbon de bois à usage pharmaceutique
charcoal for pharmaceutical purposes
      5 liečivé cukríky i Pridať
bonbons médicamenteux
medicated candies
      5 liečivé bahno i Pridať
boues médicinales
medicinal mud
      5 bahno na kúpele i Pridať
boue pour bains
mud for baths
      5 prípravky na ošetrenie popálenín i Pridať
produits contre les brûlures
preparations for the treatment of burns
      5 katechu (indická akácia) na farmaceutické použitie i Pridať
cachou à usage pharmaceutique
cachou for pharmaceutical purposes
      5 prípravky na otlaky i Pridať
produits contre la callosité
preparations for callouses
      5 kalomel (chlorid ortutnatý) (fungicídy) i Pridať
calomel [fongicide]
calomel [fungicide]
      5 práškové kantaridíny i Pridať
poudre de cantharide
powder of cantharides
      5 kaučuk pre zubné lekárstvo i Pridať
caoutchouc à usage dentaire
rubber for dental purposes
      5 sirupy na farmaceutické použitie i Pridať
sirops à usage pharmaceutique
syrups for pharmaceutical purposes
      5 liekové kapsuly i Pridať
capsules pour médicaments
capsules for medicines
      5 farmaceutické prípravky i Pridať
préparations pharmaceutiques
pharmaceutical preparations
      5 obklady (teplé zábaly) i Pridať
cataplasmes
poultices
      5 vata na lekárske použitie i Pridať
ouate à usage médical
wadding for medical purposes
      5 cupanina na farmaceutické použitie i Pridať
charpie
lint for medical purposes
      5 vápenné farmaceutické prípravky i Pridať
préparations pharmaceutiques à base de chaux
lime-based pharmaceutical preparations
      5 prípravky na umývanie psov (insekticídy) i Pridať
produits pour laver les chiens [insecticides]
dog washes [insecticides]
      5 repelenty pre psov i Pridať
répulsifs pour chiens
repellents for dogs
      5 chemickofarmaceutické prípravky i Pridať
préparations chimico-pharmaceutiques
chemico-pharmaceutical preparations
      5 chloralhydrát na farmaceutické použitie i Pridať
chloral hydraté à usage pharmaceutique
hydrated chloral for pharmaceutical purposes
      5 chloroform (trichlórmetán) i Pridať
chloroforme
chloroform
      5 netabakové cigarety na lekárske použitie i Pridať
cigarettes sans tabac à usage médical
tobacco-free cigarettes for medical purposes
      5 zubné cementy i Pridať
ciments dentaires
dental cements
      5 prípravky proti nadúvaniu pre zvieratá i Pridať
ciment pour sabots d'animaux
cement for animal hooves
      5 dentálne modelovacie vosky i Pridať
cires à modeler à usage dentaire
moulding wax for dentists
      5 vydymovacie tyčinky i Pridať
clous fumants
fumigating sticks
      5 kokaín i Pridať
cocaïne
cocaine
      5 protiparazitické obojky pre zvieratá i Pridať
colliers antiparasitaires pour animaux
antiparasitic collars for animals
      5 roztoky na vyplachovanie očí i Pridať
collyre
collyrium
      5 tlakové obväzy i Pridať
compresses
compresses
      5 vitamínové prípravky* i Pridať
préparations de vitamines*
vitamin preparations*
      5 chemické vodiče na elektródy elektrokardiografov i Pridať
conducteurs chimiques pour électrodes d'électrocardiographe
chemical conductors for electrocardiograph electrodes
      5 kôra kondurango na lekárske použitie i Pridať
écorce de condurango
condurango bark for medical purposes
      5 liečivá na zmiernenie zápchy i Pridať
remèdes contre la constipation
medicines for alleviating constipation
      5 roztoky na kontaktné šošovky i Pridať
solutions pour verres de contact
solutions for contact lenses
      5 chemické antikoncepčné prípravky i Pridať
contraceptifs chimiques
chemical contraceptives
      5 rádiologicky kontrastné látky na lekárske použitie i Pridať
substances de contraste radiologique à usage médical
radiological contrast substances for medical purposes
      5 liečivá na kurie oká i Pridať
produits contre les cors aux pieds
corn remedies
      5 bavlna na lekárske použitie i Pridať
coton à usage médical
cotton for medical purposes
      5 farmaceutické prípravky na spáleniny od slnka i Pridať
préparations pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires
pharmaceutical preparations for treating sunburn
      5 kaustické ceruzky i Pridať
crayons caustiques
caustic pencils
      5 prípravky na omrzliny i Pridať
produits contre les engelures
chilblain preparations
      5 hemostatické tyčinky i Pridať
crayons hémostatiques
haemostatic pencils
      5 krotónová kôra i Pridať
écorce de croton
croton bark
    Strana 1 z 5