11 prístroje a zariadenia na osvetľovanie, vykurovanie, chladenie, výrobu pary, prípravu jedál, sušenie, vetranie, rozvod vody a sanitárne zariadenia i Pridať
appareils et installations d'éclairage, de chauffage, de refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires
apparatus and installations for lighting, heating, cooling, steam generating, cooking, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes
      11 automatické zavlažovacie zariadenia i Pridať
installations automatiques d'abreuvage
watering installations, automatic
      11 výhrevné akumulátory i Pridať
accumulateurs de chaleur
heat accumulators
      11 acetylénové horáky i Pridať
becs à acétylène
acetylene burners
      11 acetylénové generátory i Pridať
générateurs d'acétylène
acetylene generators
      11 acetylénové svetlomety i Pridať
phares à acétylène
acetylene flares
      11 dymníky i Pridať
hottes d'aération
ventilation hoods
      11 osvetľovacie zariadenia vzdušných dopravných prostriedkov i Pridať
installations d'éclairage pour véhicules aériens
lighting installations for air vehicles
      11 teplovzdušné rúry i Pridať
aérothermes
hot air ovens
      11 zariadenia na osvieženie vzduchu i Pridať
appareils pour la désodorisation de l'air
air deodorizing apparatus
      11 prístroje na chladenie vzduchu i Pridať
dispositifs pour le refroidissement de l'air
air cooling apparatus
      11 filtre do klimatizácií i Pridať
filtres à air pour la climatisation
filters for air conditioning
      11 medziprehrievače vzduchu i Pridať
réchauffeurs d'air
air reheaters
      11 sušičky vzduchu i Pridať
sécheurs d'air
air dryers
      11 klimatizačné zariadenia i Pridať
installations de climatisation
air-conditioning installations
      11 zariadenia na filtrovanie vzduchu i Pridať
installations de filtrage d'air
air filtering installations
      11 teplovzdušné zariadenia i Pridať
appareils à air chaud
hot air apparatus
      11 prístroje na teplovzdušný kúpeľ i Pridať
appareils pour bains d'air chaud
hot air bath fittings
      11 kresadlové zapaľovače na zapaľovanie plynu i Pridať
briquets pour l'allumage du gaz
friction lighters for igniting gas
      11 zapaľovače na zapaľovanie plynu i Pridať
allume-gaz
gas lighters
      11 zapaľovače* i Pridať
allumoirs*
lighters*
      11 žiarovky i Pridať
ampoules d'éclairage
light bulbs
      11 elektrické žiarovky i Pridať
ampoules électriques
light bulbs, electric
      11 oblúkové lampy i Pridať
lampes à arc
arc lamps
      11 elektrické lampy i Pridať
lampes électriques
electric lamps
      11 konštrukcie pecí i Pridať
armatures de fours
structural framework for ovens
      11 chladiarne i Pridať
armoires frigorifiques
refrigerating cabinets
      11 svetlá na dopravné prostriedky i Pridať
feux pour véhicules
lights for vehicles
      11 automobilové reflektory i Pridať
phares pour automobiles
headlights for automobiles
      11 chladiace prvky do pecí i Pridať
bacs refroidisseurs pour fours
coolers for furnaces
      11 vane i Pridať
baignoires
bath tubs
      11 vane na sedacie kúpele i Pridať
baignoires pour bains de siège
bath tubs for sitz baths
      11 prenosné kabíny na parné kúpele i Pridať
cabines transportables pour bains turcs
Turkish bath cabinets, portable
      11 inštalačný materiál na vane i Pridať
appareils pour bains
bath fittings
      11 ohrievače vody (bojlery) i Pridať
chauffe-bains
heaters for baths
      11 kúpeľňové armatúry i Pridať
installations de bain
bath installations
      11 lampy i Pridať
lampes d'éclairage
lamps
      11 lampáše i Pridať
lanternes d'éclairage
lanterns for lighting
      11 objímky na svietidlá i Pridať
manchons de lampes
lamp mantles
      11 žeraviace kahany i Pridať
becs à incandescence
incandescent burners
      11 lampové horáky i Pridať
becs de lampes
burners for lamps
      11 svietidlá na bicykle i Pridať
feux pour bicyclettes
bicycle lights
      11 bidety i Pridať
bidets
bidets
      11 bojlery (nie časti strojov) i Pridať
chaudières autres que parties de machines
boilers, other than parts of machines
      11 pece i Pridať
cuiseurs
kilns
      11 hydranty i Pridať
bouches à eau
hydrants
      11 radiátorové uzávery i Pridať
bouchons de radiateurs
radiator caps
      11 elektrické vreckové baterky i Pridať
torches électriques
electric torches
      11 ohrievače vody i Pridať
chauffe-eau
water heaters
      11 rúry na pečenie pokrmov i Pridať
fours de boulangerie
bakers' ovens
      11 dýzy i Pridať
brise-jet
anti-splash tap nozzles
      11 zariadenie na otáčanie ražňom i Pridať
tournebroches
roasting jacks
      11 ražne i Pridať
broches de rôtisserie
roasting spits
      11 laboratórne horáky i Pridať
brûleurs de laboratoire
laboratory burners
      11 vyžarovacie komíny (ropný priemysel) i Pridať
torchères pour l'industrie pétrolière
flare stacks for use in the oil industry
      11 horáky i Pridať
brûleurs
burners
      11 baktericídne horáky i Pridať
brûleurs germicides
germicidal burners
      11 kotly na pranie i Pridať
chaudières de buanderie
laundry room boilers
      11 prenosné záchody i Pridať
cabinets d'aisances transportables
toilets, portable
      11 ventilátory (klimatizácia) i Pridať
ventilateurs [climatisation]
fans [air-conditioning]
      11 zariadenia na praženie kávy i Pridať
torréfacteurs à café
coffee roasters
      11 vykurovacie telesá i Pridať
calorifères
heating apparatus
      11 kohútiky na potrubia a kanalizáciu i Pridať
robinets pour tuyaux et canalisations
taps for pipes and pipelines
      11 regenerátory tepla i Pridať
récupérateurs de chaleur
heat regenerators
      11 šamotové obloženia pecí i Pridať
garnitures de fours en chamotte
oven fittings made of fireclay
      11 žiarovky do smeroviek na vozidlá i Pridať
ampoules d'indicateurs de direction pour véhicules
light bulbs for directional signals for vehicles
      11 uhlík do oblúkových lámp i Pridať
charbon pour lampes à arc
carbon for arc lamps
      11 vykurovacie zariadenia, vyhrievacie zariadenia i Pridať
installations de chauffe
heating installations
      11 nakladače do pecí i Pridať
appareils de chargement pour fours
loading apparatus for furnaces
      11 preplachovacie kontajnery i Pridať
réservoirs de chasses d'eau
flushing tanks
      11 teplovodné vykurovacie zariadenia i Pridať
installations de chauffage à eau chaude
hot water heating installations
      11 výhrevné kotly i Pridať
chaudières de chauffage
heating boilers
      11 kotlové rúry do vykurovacích zariadení i Pridať
tubes de chaudières de chauffage
boiler pipes [tubes] for heating installations
      11 klimatizačné zariadenia do vozidiel i Pridať
installations de climatisation pour véhicules
air conditioners for vehicles
      11 vykurovacie telesá na kúrenie tuhými, tekutými alebo plynnými palivami i Pridať
appareils de chauffage à combustible solide, liquide ou gazeux
heating apparatus for solid, liquid or gaseous fuels
      11 vykurovacie telesá do automobilov i Pridať
installations de chauffage pour véhicules
heaters for vehicles
      11 elektrické vykurovacie telesá i Pridať
appareils électriques de chauffage
heating apparatus, electric
      11 radiátory ústredného kúrenia i Pridať
radiateurs de chauffage central
central heating radiators
      11 zvlhčovače vzduchu na radiátory ústredného kúrenia i Pridať
humidificateurs pour radiateurs de chauffage central
humidifiers for central heating radiators
      11 vyhrievacie telesá i Pridať
corps chauffants
heating elements
      11 vyhrievacie železá do žehličiek i Pridať
chauffe-fers
heaters for heating irons
      11 elektrické aj neelektrické ohrievače na nohy, nánožníky i Pridať
chauffe-pieds électriques ou non électriques
footwarmers, electric or non-electric
      11 elektricky vyhrievané nánožníky i Pridať
chancelières chauffées électriquement
footmuffs, electrically heated
      11 ohrievače tanierov i Pridať
chauffe-plats
plate warmers
      11 ponorné ohrievače i Pridať
thermoplongeurs
immersion heaters
      11 cylindre i Pridať
verres de lampes
lamp glasses
      11 lampové cylindre i Pridať
tubes de lampes
lamp chimneys
      11 komínové rúry, dymovody i Pridať
carneaux de cheminées
chimney flues
      11 komínové dúchadlá, ventilátory i Pridať
tiroirs de cheminées
chimney blowers
      11 sušiče na vlasy i Pridať
sèche-cheveux
hair dryers
      11 vodovodné zariadenia i Pridať
installations de distribution d'eau
water distribution installations
      11 sušičky (prístroje) i Pridať
séchoirs [appareils]
drying apparatus
      11 klimatizačné prístroje i Pridať
appareils de climatisation
air-conditioning apparatus
      11 ohrievače lepidla, gleja i Pridať
appareils à chauffer la colle
glue-heating appliances
      11 destilačné kolóny i Pridať
colonnes à distiller
distillation columns
      11 potrubia (časti sanitnej inštalácie) i Pridať
conduits [parties d'installations sanitaires]
pipes [parts of sanitary installations]
      11 vodovody i Pridať
installations de conduites d'eau
water conduits installations
      11 toalety (WC) i Pridať
toilettes [W.-C.]
toilets [water-closets]
      11 mraziace zariadenia, mrazničky i Pridať
congélateurs
freezers
      11 elektrické kuchynské potreby na prípravu jedál i Pridať
ustensiles de cuisson électriques
cooking utensils, electric
    Strana 1 z 4