36 finančné, peňažné a bankové služby i Pridať
services financiers, monétaires et bancaires
financial, monetary and banking services
      36 nehnuteľnosti (služby) i Pridať
affaires immobilières
real estate affairs
      36 poisťovacie služby i Pridať
services d'assurance
insurance services
      36 úrazové poistenie i Pridať
souscription d'assurances contre les accidents
accident insurance underwriting
      36 platenie splátok i Pridať
paiement par acomptes
instalment loans
      36 aktuárske služby (poistno-matematické) i Pridať
services actuariels
actuarial services
      36 prenájom nehnuteľností i Pridať
location de biens immobiliers
rental of real estate
      36 sprostredkovanie* (maklérstvo) i Pridať
courtage*
brokerage*
      36 úverové agentúry i Pridať
services d'agences de crédit
credit bureau services
      36 realitné kancelárie i Pridať
services d'agences immobilières
real estate agency services
      36 sprostredkovanie nehnuteľností i Pridať
courtage en biens immobiliers
real estate brokerage
      36 kancelárie zaoberajúce sa inkasovaním pohľadávok i Pridať
services d'agences de recouvrement de créances
debt collection agency services
      36 sprostredkovanie poistenia i Pridať
courtage en assurances
insurance brokerage
      36 colné deklarácie (finančné služby) i Pridať
services financiers de courtage en douane
financial customs brokerage services
      36 poisťovníctvo i Pridať
souscription d'assurances
insurance underwriting
      36 bankovníctvo i Pridať
services bancaires
banking
      36 oceňovanie nehnuteľností i Pridať
estimations immobilières
real estate appraisal
      36 organizovanie dobročinných zbierok i Pridať
services de collecte de bienfaisance
charitable fund raising
      36 zriaďovanie fondov i Pridať
constitution de fonds
mutual funds
      36 kapitálové investície i Pridať
investissement de capitaux
capital investment
      36 finančné záručné služby i Pridať
services de cautionnement
surety services
      36 zmenárenské služby i Pridať
opérations de change
exchanging money
      36 vydávanie cestovných šekov i Pridať
émission de chèques de voyage
issuance of travellers' cheques
      36 klíring (bezhotovostné zúčtovávanie vzájomných pohľadávok a záväzkov) i Pridať
opérations de compensation [change]
clearing, financial
      36 úschovné služby, úschova v bezpečnostných schránkach i Pridať
dépôt en coffres-forts
safe deposit services
      36 organizovanie peňažných zbierok i Pridať
organisation de collectes financières
organization of monetary collections
      36 pôžičky (finančné úvery) i Pridať
prêts [financement]
loans [financing]
      36 daňové odhady (služby) i Pridať
services d'estimation fiscale
fiscal valuation
      36 finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti) i Pridať
estimations financières [assurances, banques, immobilier]
financial evaluation [insurance, banking, real estate]
      36 faktoring i Pridať
affacturage
factoring
      36 správcovstvo majetku (pre tretie osoby) i Pridať
services fiduciaires
trusteeship
      36 financovanie (služby) i Pridať
services de financement
financing services
      36 finančné riadenie i Pridať
gestion financière
financial management
      36 záložne i Pridať
prêt sur gage
pawnbrokerage
      36 správa nehnuteľností i Pridať
gérance de biens immobiliers
real estate management
      36 správa nájomných domov i Pridať
gérance d'immeubles d'habitation
apartment house management
      36 uzatváranie poistiek proti požiaru i Pridať
souscription d'assurances contre l'incendie
fire insurance underwriting
      36 prenájom bytov i Pridať
location d'appartements
rental of apartments
      36 prenájom poľnohospodárskych fariem i Pridať
location d'exploitations agricoles
rental of farms
      36 zdravotné poistenie i Pridať
souscription d'assurances maladie
health insurance underwriting
      36 poistenie v námornej doprave i Pridať
souscription d'assurances maritimes
marine insurance underwriting
      36 bankové hypotéky i Pridať
opérations bancaires hypothécaires
mortgage banking
      36 služby sporiteľní i Pridať
services d'épargne bancaire
savings bank services
      36 finančný lízing i Pridať
crédit-bail
hire-purchase financing
      36 finančný lízing (finančný prenájom s možnosťou kúpy) i Pridať
location financière avec option d'achat
lease-purchase financing
      36 obchodovanie na burze s cennými papiermi i Pridať
courtage de valeurs mobilières
securities brokerage
      36 životné poistenie i Pridať
souscription d'assurances sur la vie
life insurance underwriting
      36 ubytovacie kancelárie (prenájom bývania) i Pridať
services d'agences de logement [appartements]
accommodation bureau services [apartments]
      36 finančné analýzy i Pridať
analyse financière
financial analysis
      36 oceňovanie starožitností i Pridať
estimation d'antiquités
antique appraisal
      36 oceňovanie umeleckých diel i Pridať
estimation d'objets d'art
art appraisal
      36 overovanie šekov i Pridať
vérification des chèques
check verification
      36 finančné poradenstvo i Pridať
consultation en matière financière
financial consultancy
      36 konzultačné služby v oblasti poisťovníctva i Pridať
consultation en matière d'assurances
insurance consultancy
      36 spracovanie platieb kreditnými kartami i Pridať
traitement de paiements par cartes de crédit
processing of credit card payments
      36 spracovanie platieb debetnými kartami i Pridať
traitement de paiements par cartes de débit
processing of debit card payments
      36 elektronický prevod kapitálu i Pridať
transfert électronique de fonds
electronic funds transfer
      36 finančné informácie i Pridať
mise à disposition d'informations financières
providing financial information
      36 informácie o poistení i Pridať
mise à disposition d'informations en matière d'assurances
providing insurance information
      36 oceňovanie šperkov i Pridať
estimation de bijoux
jewellery appraisal
      36 oceňovanie numizmatických zbierok i Pridať
estimation numismatique
numismatic appraisal
      36 vyberanie nájomného i Pridať
recouvrement de loyers
rent collection
      36 oceňovanie známok i Pridať
estimation de timbres
stamp appraisal
      36 vydávanie cenných papierov i Pridať
émission de bons de valeur
issuance of tokens of value
      36 úschova cenností i Pridať
dépôt de valeurs
deposits of valuables
      36 kurzové záznamy na burze i Pridať
cote en Bourse
stock exchange quotations
      36 vydávanie kreditných kariet i Pridať
émission de cartes de crédit
issuance of credit cards
      36 prenájom kancelárskych priestorov i Pridať
location de bureaux [immobilier]
rental of offices [real estate]
      36 služby v oblasti vyplácania dôchodkov i Pridať
services de caisses de paiement de retraites
retirement payment services
      36 finančné sponzorstvo i Pridať
parrainage financier
financial sponsorship
      36 bankové služby priamo k zákazníkom (homebanking) i Pridať
services bancaires en ligne
online banking
      36 likvidácia podnikov (finančné služby) i Pridať
services de liquidation d'entreprises [affaires financières]
business liquidation services, financial
      36 odhadovanie nákladov na opravy (finančné odhadovanie) i Pridať
estimations financières des coûts de réparation
repair costs evaluation [financial appraisal]
      36 obchodovanie na burze s uhlíkovými emisiami i Pridať
courtage de crédits de carbone
brokerage of carbon credits
      36 finančné ohodnocovanie nezoťatého dreva i Pridať
estimation financière de bois sur pied
financial evaluation of standing timber
      36 finančné ohodnocovanie vlny i Pridať
estimation financière en matière de laine
financial evaluation of wool
      36 záložné pôžičky i Pridať
prêt sur nantissement
lending against security
      36 konzervatívne fondy (služby) i Pridať
services de caisses de prévoyance
provident fund services
      36 sprostredkovanie na burze cenných papierov i Pridať
courtage de valeurs boursières
stock brokerage services
      36 poradenstvo v oblasti splácania dlhov i Pridať
conseils en matière d'endettement
debt advisory services
      36 organizovanie financovania stavebných projektov i Pridať
organisation du financement de projets de construction
arranging finance for construction projects
      36 poskytovanie finančných informácií prostredníctvom webových stránok i Pridať
mise à disposition d'informations financières par le biais de sites internet
providing financial information via a website
      36 finančné riadenie refundovaných platieb (pre tretie osoby) i Pridať
gestion financière de paiements de remboursements pour des tiers
financial management of reimbursement payments for others
      36 investovanie do fondov i Pridať
placement de fonds
investment of funds
      36 sprostredkovanie obchodu s akciami a obligáciami i Pridať
courtage d'actions et d'obligations
stocks and bonds brokerage
      36 poskytovanie zliav vo vybraných zariadeniach prostredníctvom členskej karty i Pridať
attribution de remises dans les établissements de tiers adhérents par le biais d'une carte de membre
providing rebates at participating establishments of others through use of a membership card
      36 finančné záruky i Pridať
services de cautionnement pour libération conditionnelle
bail-bonding
      36 prenájom zdieľaných kancelárskych priestorov i Pridať
location de bureaux pour le cotravail
rental of offices for co-working
      36 finančné odhady pri odpovediach na verejné súťaže i Pridať
évaluations financières pour répondre à des appels d'offres
financial appraisals in responding to calls for tenders
      36 finančné odhady nákladov na vývoj ropného, plynárenského a ťažobného priemyslu i Pridať
évaluation financière de coûts de développement relative aux industries pétrolière, gazière et minière
financial evaluation of development costs relating to the oil, gas and mining industries
      36 finančný výskum i Pridať
recherches financières
financial research
      36 nehnuteľnosti (služby) i Pridať
affaires immobilières
real estate affairs
      36 elektronický prevod virtuálnych mien i Pridať
transfert électronique de monnaie virtuelle
electronic transfer of virtual currencies
      36 finančné ohodnocovanie aktív duševného vlastníctva i Pridať
évaluation financière d'actifs de propriété intellectuelle
financial valuation of intellectual property assets
      36 stanovovanie kotácií na odhad nákladov i Pridať
services d'établissement de devis à des fins d'estimation des coûts
preparation of quotes for cost estimation purposes
      36 kolektívne financovanie projektov (crowdfunding) i Pridať
financement participatif
crowdfunding
      36 elektronické peňaženky (platobné služby) i Pridať
services de paiement par porte-monnaie électronique
e-wallet payment services
      36 zmenárenské služby pre elektronické meny i Pridať
opérations de change en matière de monnaie virtuelle
financial exchange of virtual currency
    Strana 1 z 1