38 telekomunikačné služby i Pridať
services de télécommunication
telecommunications services
      38 rozhlasové vysielanie i Pridať
radiodiffusion
radio broadcasting
      38 posielanie správ i Pridať
transmission de messages
message sending
      38 televízne vysielanie i Pridať
télédiffusion
television broadcasting
      38 posielanie telegramov i Pridať
transmission de télégrammes
transmission of telegrams
      38 telegrafné služby i Pridať
services télégraphiques
telegraph services
      38 telegrafická komunikácia i Pridať
communications télégraphiques
communications by telegrams
      38 telefonické služby i Pridať
services de téléphonie
telephone services
      38 telefonická komunikácia i Pridať
communications téléphoniques
communications by telephone
      38 telexové služby i Pridať
services télex
telex services
      38 spravodajské kancelárie i Pridať
services d'agences de presse
news agency services
      38 vysielanie káblovej televízie i Pridať
télédiffusion par câble
cable television broadcasting
      38 komunikácia mobilnými telefónmi i Pridať
services de communication par téléphones portables
communications by cellular phones
      38 komunikácia prostredníctvom počítačových terminálov i Pridať
communications par terminaux d'ordinateurs
communications by computer terminals
      38 prenos správ a obrazových informácií prostredníctvom počítačov i Pridať
transmission de messages et d'images assistée par ordinateur
computer aided transmission of messages and images
      38 prenos elektronickej pošty i Pridať
transmission de courriels
transmission of electronic mail
      38 faxové prenosy i Pridať
transmission de télécopies
facsimile transmission
      38 informácie v oblasti telekomunikácií i Pridať
mise à disposition d'informations en matière de télécommunications
providing information in the field of telecommunications
      38 výzvy (rádiom, telefónom alebo inými elektronickými komunikačnými prostriedkami) i Pridať
services d'appel radioélectrique [radio, téléphone ou autres moyens de communications électroniques]
paging services [radio, telephone or other means of electronic communication]
      38 prenájom prístrojov na prenos správ i Pridať
location d'appareils pour la transmission de messages
rental of message sending apparatus
      38 komunikácia prostredníctvom optických sietí i Pridať
communications par réseaux de fibres optiques
communications by fibre optic networks
      38 prenájom faxových prístrojov i Pridať
location de télécopieurs
rental of facsimile apparatus
      38 prenájom modemov i Pridať
location de modems
rental of modems
      38 prenájom telekomunikačných prístrojov i Pridať
location d'appareils de télécommunication
rental of telecommunication equipment
      38 prenájom telefónov i Pridať
location de téléphones
rental of telephones
      38 prenos signálu prostredníctvom satelitu i Pridať
transmission par satellite
satellite transmission
      38 elektronické zobrazovacie tabule (telekomunikačné služby) i Pridať
services d'affichage électronique [télécommunications]
electronic bulletin board services [telecommunications services]
      38 poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete i Pridať
raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial
providing telecommunications connections to a global computer network
      38 služby vstupu do telekomunikačných sietí (smerovanie a pripájanie) i Pridať
services d'acheminement et de jonction pour télécommunications
telecommunications routing and junction services
      38 telekonferenčné služby i Pridať
services de téléconférences
teleconferencing services
      38 poskytovanie užívateľského prístupu do svetovej počítačovej siete i Pridať
fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux
providing user access to global computer networks
      38 prenájom prístupového času do svetových počítačových sietí i Pridať
location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux
rental of access time to global computer networks
      38 poskytovanie telekomunikačných kanálov na telenákupy i Pridať
fourniture de canaux de télécommunication destinés aux services de télé-achat
providing telecommunication channels for teleshopping services
      38 poskytovanie priestoru na diskusiu na internete i Pridať
mise à disposition de forums de discussion sur l'internet
providing internet chatrooms
      38 poskytovanie prístupu do databáz i Pridať
fourniture d'accès à des bases de données
providing access to databases
      38 hlasová odkazová služba i Pridať
services de messagerie vocale
voice mail services
      38 online posielanie pohľadníc i Pridať
transmission de cartes de vœux en ligne
transmission of greeting cards online
      38 prenos digitálnych súborov i Pridať
transmission de fichiers numériques
transmission of digital files
      38 bezdrôtové vysielanie i Pridať
services de diffusion sans fil
wireless broadcasting
      38 videokonferenčné služby i Pridať
services de visioconférence
videoconferencing services
      38 poskytovanie diskusných fór online i Pridať
mise à disposition de forums en ligne
providing online forums
      38 kontinuálny prenos dát (streaming) i Pridať
transmission de données en flux continu [streaming]
streaming of data
      38 rádiová komunikácia i Pridať
communications radiophoniques
radio communications
      38 prenos videonahrávok na objednávku i Pridať
transmission de séquences vidéo à la demande
video-on-demand transmission
      38 prenos digitálnych nahrávok (podcastov) i Pridať
transmission de podcasts
transmission of podcasts
      38 prenájom smartfónov i Pridať
location d'ordiphones (smartphones)
rental of smartphones
    Strana 1 z 1