43 prechodné ubytovanie i Pridať
hébergement temporaire
temporary accommodation
      43 stravovacie služby i Pridať
services de restauration (alimentation)
services for providing food and drink
      43 ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny) i Pridať
services d'agences de logement [hôtels, pensions]
accommodation bureau services [hotels, boarding houses]
      43 dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (ketering) i Pridať
services de traiteurs
food and drink catering
      43 domovy dôchodcov i Pridať
services de maisons de retraite pour personnes âgées
retirement home services
      43 kaviarne i Pridať
services de cafés
café services
      43 samoobslužné jedálne i Pridať
services de cafétérias
cafeteria services
      43 poskytovanie pozemkov pre kempingy i Pridať
mise à disposition de terrains de camping
providing campground facilities
      43 závodné jedálne i Pridať
services de cantines
canteen services
      43 prenájom prechodného ubytovania i Pridať
location de logements temporaires
rental of temporary accommodation
      43 penzióny i Pridať
services de pensions
boarding house services
      43 turistické ubytovne i Pridať
services de maisons de vacances
tourist home services
      43 hotelierske služby i Pridať
services hôteliers
hotel services
      43 detské jasle i Pridať
services de crèches d'enfants
day-nursery [crèche] services
      43 reštauračné (stravovacie) služby i Pridať
services de restaurants
restaurant services
      43 rezervácie ubytovania v penziónoch i Pridať
réservation de pensions
boarding house bookings
      43 rezervácie ubytovania v hoteloch i Pridať
réservation d'hôtels
hotel reservations
      43 samoobslužné reštaurácie i Pridať
services de restaurants en libre-service
self-service restaurant services
      43 rýchle občerstvenie (snackbary) i Pridať
services de snack-bars
snack-bar services
      43 ubytovanie pre zvieratá i Pridať
services de pensions pour animaux
boarding for animals
      43 bary (služby) i Pridať
services de bars
bar services
      43 prázdninové tábory (ubytovacie služby) i Pridať
services de camps de vacances [hébergement]
holiday camp services [lodging]
      43 prenájom prenosných stavieb* i Pridať
location de constructions transportables*
rental of transportable buildings*
      43 rezervácie prechodného ubytovania i Pridať
réservation de logements temporaires
temporary accommodation reservations
      43 motely (služby) i Pridať
services de motels
motel services
      43 požičiavanie stoličiek, stolov, obrusov a nápojového skla i Pridať
location de chaises, tables, linge de table et verrerie
rental of chairs, tables, table linen, glassware
      43 prenájom prednáškových sál i Pridať
location de salles de réunions
rental of meeting rooms
      43 požičiavanie turistických stanov i Pridať
location de tentes
rental of tents
      43 požičiavanie prístrojov na prípravu jedál i Pridať
location d'appareils de cuisson
rental of cooking apparatus
      43 prenájom automatov na pitnú vodu i Pridať
location de fontaines [distributeurs] à eau potable
rental of drinking water dispensers
      43 prenájom osvetľovacích zariadení* i Pridať
location d'appareils d'éclairage*
rental of lighting apparatus*
      43 ozdobné vyrezávanie ovocia a zeleniny i Pridať
sculpture culinaire
food sculpting
      43 recepčné služby pre dočasné ubytovanie (správa príchodov a odchodov) i Pridať
services d'accueil en hébergement temporaire [gestion des entrées et des sorties]
reception services for temporary accommodation [management of arrivals and departures]
      43 reštaurácie s japonskou kuchyňou (washoku) i Pridať
services de restaurants washoku
washoku restaurant services
      43 reštaurácie s japonskou kuchyňou (udon a soba) i Pridať
services de restaurants de nouilles udon et de nouilles soba
udon and soba restaurant services
      43 zdobenie jedál i Pridať
décoration de nourriture
decorating of food
      43 zdobenie zákuskov i Pridať
décoration de gâteaux
cake decorating
      43 informácie a poradenstvo pri príprave jedál i Pridať
informations et conseils en matière de préparation de repas
information and advice in relation to the preparation of meals
      43 služby osobných kuchárov i Pridať
services de chefs cuisiniers à domicile
personal chef services
      43 služby barov s vodnými fajkami i Pridať
services de bars à chicha
hookah lounge services
    Strana 1 z 1