40 čistenie vzduchu a úprava vody i Pridať
purification de l'air et traitement de l'eau
air purification and treatment of water
      40 konzervovanie potravín a nápojov i Pridať
conservation des aliments et des boissons
food and drink preservation
      40 recyklácia odpadu i Pridať
recyclage d'ordures et de déchets
recycling of waste and trash
      40 spracovanie a úprava materiálov i Pridať
traitement de matériaux
treatment of materials
      40 tlač, tlačenie i Pridať
services d'impression
printing services
      40 obrusovanie i Pridať
abrasion
abrasion
      40 spracovanie kinematografických filmov i Pridať
traitement des films cinématographiques
processing of cinematographic films
      40 čistenie vzduchu i Pridať
purification de l'air
air purification
      40 magnetizácia i Pridať
magnétisation
magnetization
      40 apretovanie textílií i Pridať
apprêtage de textiles
applying finishes to textiles
      40 úprava papiera (apretovanie) i Pridať
apprêtage du papier
paper finishing
      40 postriebrovanie, pokovovanie striebrom i Pridať
argenture [argentage]
silver plating
      40 bielenie tkanín i Pridať
blanchiment de tissus
fabric bleaching
      40 opracovávanie dreva i Pridať
travaux sur bois
woodworking
      40 lemovanie alebo obšívanie tkanín i Pridať
bordage d'étoffes
cloth edging
      40 spájkovanie i Pridať
soudure
soldering
      40 dámske krajčírstvo, šitie i Pridať
confection de vêtements
dressmaking
      40 kadmiovanie i Pridať
placages au cadmium
cadmium plating
      40 kalandrovanie tkanín i Pridať
calandrage d'étoffes
permanent-press treatment of fabrics
      40 vypaľovanie keramiky i Pridať
travaux sur céramique
pottery firing
      40 farbenie obuvi i Pridať
teinture de chaussures
shoe staining
      40 chrómovanie i Pridať
chromage
chromium plating
      40 pokovovanie i Pridať
revêtement [placage] des métaux
metal plating
      40 farbenie kože i Pridať
teinture du cuir
leather staining
      40 spracovanie kožušín i Pridať
travail des fourrures
fur conditioning
      40 strihanie látok (strihová služba) i Pridať
découpage d'étoffes
cloth cutting
      40 tlačenie vzorov i Pridať
impression de dessins
pattern printing
      40 vyvolávanie fotografických filmov i Pridať
développement de pellicules photographiques
photographic film development
      40 pozlacovanie i Pridať
dorure
gilding
      40 úprava vody i Pridať
traitement de l'eau
water treating
      40 elektrolytické pokovovanie i Pridať
revêtement [placage] par électrolyse
electroplating
      40 cínovanie, pokovovanie cínom i Pridať
étamage
tin plating
      40 zákazkové spracovanie kožušín i Pridať
façonnage de fourrures sur mesure
custom fashioning of fur
      40 kováčstvo i Pridať
travaux de forge
blacksmithing
      40 protimoľová úprava kožušín i Pridať
traitement antimite des fourrures
fur mothproofing
      40 frézovanie i Pridať
fraisage
millworking
      40 lisovanie ovocia i Pridať
pressurage de fruits
fruit crushing
      40 údenie potravín i Pridať
fumage d'aliments
food smoking
      40 galvanizácia, elektrolytické pokovovanie i Pridať
galvanisation
galvanization
      40 rytie, gravírovanie i Pridať
gravure
engraving
      40 vodovzdorná úprava textilu i Pridať
imperméabilisation de tissus
cloth waterproofing
      40 ohňovzdorná úprava textilu i Pridať
ignifugation de textiles
textile fireproofing
      40 ohňovzdorná úprava tkanín i Pridať
ignifugation [ignifugeage] de tissus
cloth fireproofing
      40 nekrčivá úprava šatstva i Pridať
traitement pour l'infroissabilité des tissus
crease-resistant treatment for clothing
      40 spracovanie vlny i Pridať
traitement de la laine
wool treating
      40 laminovanie i Pridať
laminage
laminating
      40 mletie i Pridať
meulage
grinding
      40 obrábanie kovov i Pridať
traitement des métaux
metal treating
      40 kalenie kovov i Pridať
trempe de métaux
metal tempering
      40 mlynárstvo i Pridať
minoterie
flour milling
      40 poniklovanie i Pridať
nickelage
nickel plating
      40 súkanie i Pridať
ourdissage
warping [looms]
      40 garbiarstvo i Pridať
travaux de peausserie
skin dressing
      40 leštenie trením i Pridať
polissage [abrasion]
burnishing by abrasion
      40 knihárstvo i Pridať
reliure
bookbinding
      40 hobľovanie i Pridať
rabotage de matériaux
planing of materials
      40 sedlárska výroba i Pridať
travaux de sellerie
saddlery working
      40 pílenie i Pridať
sciage de matériaux
sawing of materials
      40 krajčírstvo i Pridať
services de tailleurs
custom tailoring
      40 garbiarstvo i Pridať
services de tannerie
tanning
      40 preparovanie živočíchov i Pridať
taxidermie
taxidermy
      40 čistiarne a farbiarne (služby)* i Pridať
services de teinturerie*
dyeing services*
      40 farbenie textílií i Pridať
teinture de textiles
textile dyeing
      40 úprava textílií i Pridať
traitement de textiles
textile treating
      40 úprava tkanín i Pridať
traitement de tissus
cloth treating
      40 protimoľová úprava textílií i Pridať
traitement antimite des étoffes
textile mothproofing
      40 farbenie tkanín i Pridať
teinture d'étoffes
cloth dyeing
      40 spracovanie papiera i Pridať
traitement du papier
paper treating
      40 fúkanie skla i Pridať
soufflage [verrerie]
glass-blowing
      40 vyšívanie i Pridať
services de broderie
embroidering
      40 spracovanie kože i Pridať
travail du cuir
leather working
      40 tónovanie skla i Pridať
coloration des vitres par traitement de surface
window tinting treatment being surface coating
      40 konzervovanie potravín a nápojov i Pridať
conservation des aliments et des boissons
food and drink preservation
      40 stínanie, pílenie a kálanie dreva i Pridať
abattage et débitage du bois
timber felling and processing
      40 recyklácia odpadu i Pridať
recyclage d'ordures et de déchets
recycling of waste and trash
      40 úprava textilu proti zrážaniu i Pridať
rétrécissement d'étoffes
cloth pre-shrinking
      40 leštenie kožušín i Pridať
lustrage des fourrures
fur glossing
      40 satinovanie kožušín i Pridať
satinage des fourrures
fur satining
      40 farbenie kožušín i Pridať
teinture des fourrures
fur dyeing
      40 odstraňovanie pachov z ovzdušia i Pridať
désodorisation de l'air
air deodorizing
      40 osviežovanie vzduchu i Pridať
rafraîchissement de l'air
air freshening
      40 zostavovanie tovarov na objednávku (pre tretie osoby) i Pridať
assemblage de matériaux sur commande pour des tiers
custom assembling of materials for others
      40 rámovanie obrazov i Pridať
encadrement d'œuvres d'art
framing of works of art
      40 pozlacovanie, pokovovanie zlatom i Pridať
placage d'or
gold plating
      40 kreslenie, rytie laserom i Pridať
traçage par laser
laser scribing
      40 informácie o úprave a spracovaní materiálov i Pridať
mise à disposition d'informations en matière de traitement de matériaux
providing information relating to material treatment
      40 leštenie optického skla i Pridať
polissage du verre optique
optical glass grinding
      40 fototlač i Pridať
tirage de photographies
photographic printing
      40 hĺbkotlač (fotografické leptanie) i Pridať
photogravure
photogravure
      40 spracovanie ropy i Pridať
traitement du pétrole
processing of oil
      40 prešívanie (stehovanie) textílií i Pridať
surpiquage de tissus
quilting
      40 rafinácia ropy i Pridať
raffinage
refining services
      40 porážka zvierat na bitúnku i Pridať
abattage d'animaux
slaughtering of animals
      40 konečná úprava povrchov (mechanická alebo chemická) i Pridať
décapage
stripping finishes
      40 spracovanie odpadu (transformácia) i Pridať
traitement des déchets [transformation]
waste treatment [transformation]
      40 úpravy a prešívanie oblečenia i Pridať
retouche de vêtements
clothing alteration
      40 kotlárstvo i Pridať
chaudronnerie
boilermaking
      40 odlievanie kovov i Pridať
coulage des métaux
metal casting
      40 vulkanizácia (úprava materiálov) i Pridať
vulcanisation [traitement de matériaux]
vulcanization [material treatment]
      40 služby zubných laborantov i Pridať
services de prothésistes dentaires
services of a dental technician
    Strana 1 z 2