41 športová a kultúrna činnosť i Pridať
activités sportives et culturelles
sporting and cultural activities
      41 výchova i Pridať
éducation
education
      41 vzdelávanie i Pridať
formation
providing of training
      41 zábava i Pridať
divertissement
entertainment
      41 akadémie (vzdelávanie) i Pridať
académies [éducation]
academies [education]
      41 zábavné parky i Pridať
services de parcs d'attractions
amusement park services
      41 zábava i Pridať
services de divertissement
entertainment services
      41 drezúra zvierat i Pridať
dressage d'animaux
animal training
      41 prenájom kinematografických prístrojov i Pridať
location d'appareils cinématographiques
rental of cinematographic apparatus
      41 služby estrádnych umelcov i Pridať
services d'artistes de spectacles
entertainer services
      41 filmové štúdiá i Pridať
services de studios de cinéma
movie studio services
      41 cirkusové predstavenia i Pridať
représentation de spectacles de cirque
presentation of circus performances
      41 organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží i Pridať
organisation de concours [éducation ou divertissement]
organization of competitions [education or entertainment]
      41 korešpondenčné vzdelávacie kurzy i Pridať
enseignement par correspondance
correspondence courses
      41 telesná výchova i Pridať
services d'éducation physique
physical education
      41 prenájom dekorácií na predstavenia i Pridať
location de décors de spectacles
rental of show scenery
      41 poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu i Pridať
mise à disposition d'installations de loisirs
providing recreation facilities
      41 rozhlasová zábava i Pridať
divertissement radiophonique
radio entertainment
      41 vydávanie textov (okrem reklamných) i Pridať
publication de textes autres que textes publicitaires
publication of texts, other than publicity texts
      41 školenia i Pridať
instruction
instruction services
      41 vyučovanie i Pridať
enseignement
teaching
      41 vzdelávanie i Pridať
éducation
educational services
      41 požičiavanie zvukových nahrávok i Pridať
location d'enregistrements sonores
rental of sound recordings
      41 požičiavanie kinematografických filmov i Pridať
location de films cinématographiques
rental of motion pictures
      41 produkcia filmov (nie reklamných) i Pridať
production de films autres que films publicitaires
film production, other than advertising films
      41 gymnastický výcvik i Pridať
enseignement de la gymnastique
gymnastic instruction
      41 požičovne kníh (knižnice) i Pridať
services de bibliothèques de prêt
lending library services
      41 vydávanie kníh i Pridať
publication de livres
publication of books
      41 požičiavanie rozhlasových a televíznych prijímačov i Pridať
location de postes de radio et de télévision
rental of radio and television sets
      41 tvorba rozhlasových a televíznych programov i Pridať
production d'émissions de radio et de télévision
production of radio and television programmes
      41 varietné predstavenia i Pridať
représentation de spectacles de variétés
presentation of variety shows
      41 služby orchestrov i Pridať
services d'orchestres
orchestra services
      41 divadelné predstavenia i Pridať
représentations théâtrales
theatre productions
      41 tvorba divadelných alebo iných predstavení i Pridať
production de spectacles
production of shows
      41 televízna zábava i Pridať
divertissement télévisé
television entertainment
      41 prenájom divadelných kulís i Pridať
location de décors de théâtre
rental of stage scenery
      41 zoologické záhrady (služby) i Pridať
services de jardins zoologiques
zoological garden services
      41 poskytovanie športovísk i Pridať
mise à disposition d'installations sportives
providing sports facilities
      41 pózovanie modelov výtvarným umelcom i Pridať
services de modèles pour artistes
modelling for artists
      41 služby pojazdných knižníc i Pridať
services de bibliothèques itinérantes
mobile library services
      41 služby kasín (hazardné hry) i Pridať
services de casino [jeux]
providing casino facilities [gambling]
      41 výchovnozábavné klubové služby i Pridať
services de clubs [divertissement ou éducation]
club services [entertainment or education]
      41 organizovanie a vedenie kolokvií i Pridať
organisation et conduite de colloques
arranging and conducting of colloquiums
      41 organizovanie a vedenie konferencií i Pridať
organisation et conduite de conférences
arranging and conducting of conferences
      41 organizovanie a vedenie kongresov i Pridať
organisation et conduite de congrès
arranging and conducting of congresses
      41 diskotéky (služby) i Pridať
services de discothèques
discotheque services
      41 informácie o výchove a vzdelávaní i Pridať
mise à disposition d'informations en matière d'éducation
providing information in the field of education
      41 skúšanie, preskúšavanie (pedagogická činnosť) i Pridať
services d'examens pédagogiques
educational examination
      41 informácie o možnostiach zábavy i Pridať
mise à disposition d'informations en matière de divertissement
providing information in the field of entertainment
      41 organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav i Pridať
organisation d'expositions à des fins culturelles ou éducatives
organization of exhibitions for cultural or educational purposes
      41 hazardné hry (herne) i Pridať
services de jeux d'argent
gambling services
      41 poskytovanie golfových ihrísk i Pridať
mise à disposition de parcours de golf
providing golf facilities
      41 fitnes kluby (zdravotné a kondičné cvičenia) i Pridať
clubs de sport [mise en forme et fitness]
health club services [health and fitness training]
      41 služby poskytované prázdninovými tábormi (zábava) i Pridať
services de camps de vacances [divertissement]
holiday camp services [entertainment]
      41 organizovanie živých vystúpení i Pridať
représentation de spectacles
presentation of live performances
      41 premietanie kinematografických filmov i Pridať
projection de films cinématographiques
cinema presentations
      41 detské škôlky (vzdelávanie) i Pridať
écoles maternelles [éducation]
nursery schools
      41 organizovanie športových súťaží i Pridať
organisation de compétitions sportives
organization of sports competitions
      41 plánovanie a organizovanie večierkov i Pridať
planification de réceptions [divertissement]
party planning [entertainment]
      41 praktický výcvik (ukážky) i Pridať
formation pratique [démonstration]
practical training [demonstration]
      41 služby múzeí (prehliadky, výstavy) i Pridať
services de musées [présentation, expositions]
providing museum facilities [presentation, exhibitions]
      41 nahrávacie štúdiá (služby) i Pridať
services de studios d'enregistrement
recording studio services
      41 poskytovanie informácií o možnostiach rekreácie i Pridať
mise à disposition d'informations en matière de récréation
providing information relating to recreational activities
      41 požičiavanie potápačského výstroja i Pridať
location d'équipements de plongée sous-marine
rental of skin diving equipment
      41 požičiavanie športového výstroja (okrem dopravných prostriedkov) i Pridať
location d'équipement pour les sports à l'exception des véhicules
rental of sports equipment, except vehicles
      41 prenájom štadiónov i Pridať
location de stades
rental of stadium facilities
      41 prenájom videorekordérov i Pridať
location de magnétoscopes
rental of video cassette recorders
      41 požičiavanie videopások i Pridať
location de bandes vidéo
rental of videotapes
      41 organizovanie a vedenie seminárov i Pridať
organisation et conduite de séminaires
arranging and conducting of seminars
      41 tábory na športové sústredenia i Pridať
services de camps sportifs
sport camp services
      41 organizovanie a vedenie sympózií i Pridať
organisation et conduite de symposiums
arranging and conducting of symposiums
      41 meranie času na športových podujatiach i Pridať
chronométrage de manifestations sportives
timing of sports events
      41 internátne školy i Pridať
enseignement en pensionnat
boarding school education
      41 organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba) i Pridať
organisation et conduite d'ateliers de formation
arranging and conducting of workshops [training]
      41 organizovanie súťaží krásy i Pridať
organisation de concours de beauté
arranging of beauty contests
      41 rezervácie vstupeniek na zábavné predstavenia i Pridať
réservation de places de spectacles
booking of seats for shows
      41 postsynchronizácia, dabing i Pridať
postsynchronisation
dubbing
      41 náboženská výchova i Pridať
éducation religieuse
religious education
      41 organizovanie lotérií i Pridať
organisation de loteries
organization of lotteries
      41 organizovanie plesov i Pridať
organisation de bals
organization of balls
      41 organizovanie predstavení (manažérske služby) i Pridať
organisation de spectacles [services d'imprésarios]
organization of shows [impresario services]
      41 herne s hracími automatmi (služby) i Pridať
services de salles de jeux
providing amusement arcade services
      41 požičiavanie audioprístrojov i Pridať
location d'appareils audio
rental of audio equipment
      41 prenájom osvetľovacích prístrojov do divadelných sál a televíznych štúdií i Pridať
location d'appareils d'éclairage pour les décors de théâtre ou des studios de télévision
rental of lighting apparatus for theatrical sets or television studios
      41 prenájom tenisových kurtov i Pridať
location de courts de tennis
rental of tennis courts
      41 požičiavanie videokamier i Pridať
location de caméras vidéo
rental of video cameras
      41 písanie textov scenárov nie na reklamné účely i Pridať
écriture de textes pour scénarios, autres qu'à des fins publicitaires
scriptwriting, other than for advertising purposes
      41 strihanie videopások i Pridať
montage de bandes vidéo
videotape editing
      41 online vydávanie elektronických kníh a časopisov i Pridať
publication en ligne de livres et revues spécialisées électroniques
online publication of electronic books and journals
      41 elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby) i Pridať
micro-édition
electronic desktop publishing
      41 titulkovanie i Pridať
sous-titrage
subtitling
      41 online poskytovanie počítačových hier (z počítačových sietí) i Pridať
services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique
game services provided online from a computer network
      41 karaoke služby i Pridať
services de karaoké
karaoke services
      41 hudobné skladateľské služby i Pridať
services de composition musicale
music composition services
      41 nočné kluby (zábava) i Pridať
services de boîtes de nuit [divertissement]
nightclub services [entertainment]
      41 online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania) i Pridať
mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables
providing online electronic publications, not downloadable
      41 fotografické reportáže i Pridať
reportages photographiques
photographic reporting
      41 fotografovanie i Pridať
services de photographie
photography
      41 poradenstvo pri voľbe povolania (v oblasti výchovy a vzdelávania) i Pridať
orientation professionnelle [conseils en matière d'éducation ou de formation]
vocational guidance [education or training advice]
      41 reportérske služby i Pridať
services de reporters
news reporters services
    Strana 1 z 2