16 fotografie i Pridať
photographies
photographs
           16 knihárske potreby i Pridať
articles pour reliures
bookbinding material
           16 kresliarske potreby a potreby pre výtvarných umelcov i Pridať
matériel de dessin et matériel pour artistes
drawing materials and materials for artists
           16 lepidlá na kancelárske použitie alebo pre domácnosť i Pridať
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage
adhesives for stationery or household purposes
           16 papier a lepenka i Pridať
papier et carton
paper and cardboard
           16 papiernický tovar, písacie a kancelárske potreby (okrem nábytku) i Pridať
papeterie et articles de bureau, à l'exception des meubles
stationery and office requisites, except furniture
           16 plastové fólie a vrecká na balenie i Pridať
feuilles, films et sacs en matières plastiques pour l'empaquetage et le conditionnement
plastic sheets, films and bags for wrapping and packaging
           16 štetce i Pridať
pinceaux
paintbrushes
           16 tlačoviny i Pridať
produits de l'imprimerie
printed matter
           16 typy (tlačové písmo), štočky i Pridať
caractères d'imprimerie, clichés
printers' type, printing blocks
           16 učebné a vyučovacie pomôcky i Pridať
matériel d'instruction ou d'enseignement
instructional and teaching materials
           16 oceľové písmená i Pridať
lettres d'acier
steel letters
           16 oceľové pierka i Pridať
plumes d'acier
steel pens
           16 dávkovače lepiacej pásky (kancelárske potreby) i Pridať
distributeurs de ruban adhésif (articles de papeterie)
adhesive tape dispensers (office requisites)
           16 pečiatky (s adresnými údajmi) i Pridať
clichés à adresses
address stamps
           16 strojčeky na tlačenie adresy i Pridať
machines à imprimer des adresses
addressing machines
           16 papier* i Pridať
papier*
paper*
           16 plagáty i Pridať
affiches
posters
           16 reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky i Pridať
porte-affiches en papier ou en carton
advertisement boards of paper or cardboard
           16 frankovacie stroje na kancelárske použitie i Pridať
machines d'affranchissement de courrier (machines de bureau)
franking machines for office use
           16 kancelárske kramličky i Pridať
agrafes de bureau
clips for offices
           16 spony na perá i Pridať
agrafes de porte-plume
pen clips
           16 zošívačky (kancelárske potreby) i Pridať
brocheuses (papeterie)
stapling presses (office requisites)
           16 albumy i Pridať
albums
albums
           16 obrazy i Pridať
images
pictures
           16 tlače (rytiny) i Pridať
planches (gravures)
prints (engravings)
           16 pásky (prstence) na cigary i Pridať
bagues (anneaux) de cigares
cigar bands
           16 orezávacie strojčeky na ceruzky (elektrické aj neelektrické) i Pridať
machines à tailler les crayons, électriques ou non électriques
pencil sharpening machines, electric or non-electric
           16 knižné zarážky i Pridať
serre-livres
bookends
           16 opierky na ruky pre maliarov i Pridať
appuie-main pour peintres
hand-rests for painters
           16 vodové farby (akvarely) i Pridať
aquarelles
aquarelles
           16 architektonické modely i Pridať
maquettes d'architecture
architects' models
           16 spisové obaly (papiernický tovar) i Pridať
dossiers (papeterie)
document files (stationery)
           16 bridlicové tabuľky i Pridať
ardoises pour écrire
writing slates
           16 bridlice (na kreslenie) i Pridať
crayons d'ardoise
slate pencils
           16 strieborný papier i Pridať
papier d'argent
silver paper
           16 modelovacia hlina i Pridať
argile à modeler
modelling clay
           16 aritmetické tabuľky i Pridať
tables arithmétiques
arithmetical tables
           16 rytiny i Pridať
gravures
engravings
           16 umelecké litografie i Pridať
objets d'art lithographiés
lithographic works of art
           16 obrazy (maľby) zarámované alebo nezarámované i Pridať
tableaux (peintures) encadrés ou non
paintings (pictures), framed or unframed
           16 ceruzky i Pridať
crayons
pencils
           16 noviny i Pridať
journaux
newspapers
           16 periodiká i Pridať
périodiques
periodicals
           16 atlasy i Pridať
atlas
atlases
           16 karisbloky i Pridať
classeurs à feuillets mobiles
loose-leaf binders
           16 zaraďovače, šanóny (na voľné listy) i Pridať
classeurs à anneaux
ring binders
           16 gumené pásky na kancelárske použitie i Pridať
bandes gommées (papeterie)
gummed tape (stationery)
           16 papierové podložky pod pivové poháre i Pridať
sous-bocks en papier pour chopes à bière
mats of paper for beer glasses
           16 lístky i Pridať
billets (tickets)
tickets
           16 biologické vzorky na mikroskopické pozorovanie (učebné pomôcky) i Pridať
coupes biologiques pour la microscopie (matériel d'enseignement)
biological samples for use in microscopy (teaching materials)
           16 tlačiarenské štočky i Pridať
clichés d'imprimerie
printing blocks
           16 skicáre i Pridať
blocs à dessin
drawing pads
           16 útržkové bloky i Pridať
blocs (papeterie)
pads (stationery)
           16 cievky s páskami do písacích strojov i Pridať
bobines pour rubans encreurs
spools for inking ribbons
           16 držiaky na písacie potreby i Pridať
bracelets pour instruments à écrire
wristbands for the retention of writing instruments
           16 brožúry i Pridať
brochures
pamphlets
           16 výšivkové vzory i Pridať
modèles de broderie
embroidery designs (patterns)
           16 pripináčiky i Pridať
punaises (pointes)
drawing pins
           16 navlhčovacie hubky (kancelárske potreby) i Pridať
mouilleurs de bureau
moisteners (office requisites)
           16 maliarske štetce i Pridať
brosses pour peintres
painters' brushes
           16 pijavý papier i Pridať
buvards
blotters
           16 pečate i Pridať
timbres (cachets)
stamps (seals)
           16 pečatidlá i Pridať
timbres à cacheter
sealing stamps
           16 napustené pečiatkovacie podušky i Pridať
tampons encreurs
inking pads
           16 pečatné vosky i Pridať
cire à cacheter
sealing wax
           16 kancelárske pečatné stroje i Pridať
machines à cacheter de bureau
sealing machines for offices
           16 materiály na pečatenie i Pridať
matières à cacheter
sealing compounds for stationery purposes
           16 zošity i Pridať
cahiers
writing or drawing books
           16 zásuvky na rozdeľovanie a počítanie mincí i Pridať
plateaux pour ranger et compter la monnaie
trays for sorting and counting money
           16 vzory na kopírovanie i Pridať
calques
tracing patterns
           16 priesvitný papier (pauzovací) i Pridať
papier calque
tracing paper
           16 pauzovacie plátno i Pridať
toile à calquer
tracing cloth
           16 návleky na prsty na kancelárske použitie i Pridať
doigtiers de bureau
fingerstalls for office use
           16 typy, tlačové písmo i Pridať
caractères d'imprimerie
printing type
           16 kopírovací uhľový papier i Pridať
papier carbone
carbon paper
           16 papier do záznamových zariadení i Pridať
papier pour appareils enregistreurs
paper for recording machines
           16 poznámkové zošity i Pridať
carnets
note books
           16 rysovacie uholníky, príložníky i Pridať
règles-équerres à dessin
square rulers for drawing
           16 mapy i Pridať
cartes*
cards*
           16 vyučovacie pomôcky okrem prístrojov a zariadení i Pridať
matériel d'instruction à l'exception des appareils
teaching materials (except apparatus)
           16 kartotékové lístky i Pridať
fiches (papeterie)
index cards (stationery)
           16 hárky papiera i Pridať
feuilles (papeterie)
paper sheets (stationery)
           16 kartón*, lepenka* i Pridať
carton*
cardboard*
           16 lepenkové škatule na klobúky i Pridať
cartons à chapeaux (boîtes)
hat boxes of cardboard
           16 dierovacie karty do žakárových strojov i Pridať
cartons perforés pour métiers Jacquard
perforated cards for Jacquard looms
           16 tuby z kartónu i Pridať
tubes en carton
cardboard tubes
           16 katalógy i Pridať
catalogues
catalogues
           16 kovové príchytky na kartotečné lístky i Pridať
cavaliers pour fiches
tags for index cards
           16 spevníky i Pridať
chansonniers
song books
           16 sádzacie rámy (polygrafia) i Pridať
cadres à composer (imprimerie)
composing frames (printing)
           16 obaly na doklady i Pridať
chemises pour documents
folders for papers
           16 maliarske stojany i Pridať
chevalets pour la peinture
painters' easels
           16 číslice (tlačiarenské typy) i Pridať
chiffres (caractères d'imprimerie)
numbers (type)
           16 tuš i Pridať
encres de Chine
Indian inks
           16 chromolitografy (polygrafia) i Pridať
chromolithographies (chromos)
chromolithographs (chromos)
           16 chromolitografy (polygrafia) i Pridať
chromos
chromos
           16 modelovacie vosky okrem dentálnych i Pridať
cires à modeler non à usage dentaire
modelling wax, not for dental purposes
           16 zoraďovače (kancelárske potreby) i Pridať
classeurs (articles de bureau)
files (office requisites)
           16 kancelárske dierkovače i Pridať
perforateurs de bureau
office perforators
    Strana 1 z 4