37 banské dobývanie, hlbinné vŕtanie ropy a plynu i Pridať
extraction minière, forage pétrolier et gazier
mining extraction, oil and gas drilling
           37 stavebníctvo i Pridať
services de construction
construction services
           37 údržba nábytku i Pridať
entretien de mobilier
furniture maintenance
           37 opravy fotografických prístrojov i Pridať
réparation d'appareils photographiques
photographic apparatus repair
           37 inštalovanie a opravy elektrických spotrebičov i Pridať
installation et réparation d'appareils électriques
electric appliance installation and repair
           37 inštalácie a opravy výťahov i Pridať
installation et réparation d'ascenseurs
elevator installation and repair
           37 asfaltovanie i Pridať
asphaltage
asphalting
           37 údržba a opravy motorových vozidiel i Pridať
entretien et réparation d'automobiles
motor vehicle maintenance and repair
           37 údržba a opravy lietadiel i Pridať
entretien et réparation d'avions
airplane maintenance and repair
           37 čistenie interiérov budov i Pridať
nettoyage de bâtiments (ménage)
cleaning of buildings (interior)
           37 bielenie bielizne i Pridať
blanchissage du linge
laundering
           37 čistenie a opravy kotlov i Pridať
nettoyage et réparation de chaudières
boiler cleaning and repair
           37 údržba a opravy horákov i Pridať
entretien et réparation de brûleurs
burner maintenance and repair
           37 prenájom buldozérov i Pridať
location de bouldozeurs
rental of bulldozers
           37 inštalácie, údržba a opravy kancelárskych strojov a zariadení i Pridať
installation, entretien et réparation d'appareils de bureau
office machines and equipment installation, maintenance and repair
           37 inštalácie a opravy požiarnych hlásičov i Pridať
installation et réparation de dispositifs signalant l'incendie
fire alarm installation and repair
           37 inštalácie a opravy poplašných systémov proti vlámaniu i Pridať
installation et réparation de dispositifs d'alarme en cas de vol
burglar alarm installation and repair
           37 čalúnnické opravy i Pridať
réparation de capitonnages
upholstery repair
           37 údržba a opravy trezorov i Pridať
entretien et réparation de chambres fortes
strong-room maintenance and repair
           37 prenájom stavebných strojov a zariadení i Pridať
location de machines de chantier
rental of construction equipment
           37 stavba lodí i Pridať
construction navale
shipbuilding
           37 opravy šatstva i Pridať
rénovation de vêtements
renovation of clothing
           37 inštalácie a opravy vykurovacích zariadení i Pridať
installation et réparation de chauffage
heating equipment installation and repair
           37 opravy obuvi i Pridať
réparation de chaussures
shoe repair
           37 čistenie komínov i Pridať
ramonage de cheminées
chimney sweeping
           37 údržba a opravy bezpečnostných schránok i Pridať
entretien et réparation de coffres-forts
safe maintenance and repair
           37 inštalácie a opravy klimatizačných zariadení i Pridať
installation et réparation d'appareils de climatisation
installation and repair of air-conditioning apparatus
           37 stavebníctvo* (stavebná činnosť) i Pridať
construction*
construction*
           37 podmorské staviteľstvo i Pridať
construction sous-marine
underwater construction
           37 stavebný dozor i Pridať
supervision (direction) de travaux de construction
building construction supervision
           37 opravy odevov i Pridať
réparation de vêtements
clothing repair
           37 údržba, čistenie a opravy kože i Pridať
entretien, nettoyage et réparation du cuir
leather care, cleaning and repair
           37 inštalácie kuchynských zariadení i Pridať
installation d'équipements de cuisine
kitchen equipment installation
           37 demolácie budov i Pridať
démolition d'édifices
demolition of buildings
           37 antikorózne úpravy i Pridať
traitement contre la rouille
rustproofing
           37 dezinfekcia i Pridať
désinfection
disinfecting
           37 maľovanie a opravy reklamných tabúľ i Pridať
peinture ou réparation d'enseignes
painting or repair of signs
           37 stavba a opravy skladov i Pridať
installation et réparation d'entrepôts
warehouse construction and repair
           37 izolovanie proti vlhkosti (stavebníctvo) i Pridať
services d'étanchéité (construction)
building sealing
           37 prenájom bagrov a rýpadiel i Pridať
location d'excavateurs
rental of excavators
           37 čistenie okien i Pridať
nettoyage de fenêtres
window cleaning
           37 opravy a údržba filmových premietačiek i Pridať
réparation et entretien de projecteurs de cinéma
film projector repair and maintenance
           37 inštalácie a opravy pecí i Pridať
installation et réparation de fourneaux
furnace installation and repair
           37 údržba, čistenie a opravy kožušín i Pridať
entretien, nettoyage et réparation des fourrures
fur care, cleaning and repair
           37 mazanie vozidiel i Pridať
graissage de véhicules
vehicle greasing
           37 čistenie odevov i Pridať
nettoyage de vêtements
cleaning of clothing
           37 opravy hodín a hodiniek i Pridať
réparation d'horloges et de montres
clock and watch repair
           37 výstavba tovární i Pridať
construction d'usines
factory construction
           37 inštalácie a opravy zavlažovacích zariadení i Pridať
installation et réparation de dispositifs d'irrigation
irrigation devices installation and repair
           37 izolovanie stavieb i Pridať
services d'isolation (construction)
building insulating
           37 umývanie dopravných prostriedkov i Pridať
lavage de véhicules
vehicle washing
           37 pranie bielizne i Pridať
lavage du linge
washing of linen
           37 pranie i Pridať
lessivage
washing
           37 inštalácie, údržba a opravy strojov i Pridať
installation, entretien et réparation de machines
machinery installation, maintenance and repair
           37 murárske práce i Pridať
maçonnerie
masonry
           37 reštaurovanie nábytku i Pridať
restauration de mobilier
furniture restoration
           37 budovanie prístavných hrádzí i Pridať
construction de môles
pier breakwater building
           37 žehlenie odevov i Pridať
pressage de vêtements
pressing of clothing
           37 výstavba a údržba ropovodov i Pridať
installation et entretien d'oléoducs
pipeline construction and maintenance
           37 tapetovanie i Pridať
travaux de tapissiers
wallpapering
           37 tapetovanie (papierové tapety) i Pridať
pose de papiers peints
paper hanging
           37 opravy dáždnikov i Pridať
réparation de parapluies
umbrella repair
           37 opravy slnečníkov i Pridať
réparation de parasols
parasol repair
           37 čalúnenie nábytku i Pridať
rembourrage de meubles
upholstering
           37 interiérové a exteriérové maľovanie a natieranie i Pridať
travaux de peinture intérieure et extérieure
painting, interior and exterior
           37 hladenie alebo brúsenie pemzou i Pridať
ponçage à la poudre de pierre ponce
pumicing
           37 sadrovanie, štukovanie i Pridať
travaux de plâtrerie
plastering
           37 klampiarstvo a inštalatérstvo i Pridať
travaux de plomberie
plumbing
           37 leštenie vozidiel i Pridať
polissage de véhicules
vehicle polishing
           37 opravy púmp a čerpadiel i Pridať
réparation de pompes
pump repair
           37 budovanie prístavov i Pridať
construction de ports
harbour construction
           37 protektorovanie pneumatík i Pridať
rechapage de pneus
retreading of tyres
           37 inštalácie a opravy chladiacich zariadení i Pridať
installation et réparation d'appareils de réfrigération
freezing equipment installation and repair
           37 žehlenie bielizne i Pridať
repassage du linge
linen ironing
           37 precínovanie (opravy) i Pridať
rétamage
re-tinning
           37 nitovanie i Pridať
rivetage
riveting
           37 ošetrovanie vozidiel protikoróznymi nátermi i Pridať
traitement préventif contre la rouille pour véhicules
anti-rust treatment for vehicles
           37 autoservisy (údržba a tankovanie) i Pridať
stations-service (remplissage en carburant et entretien)
vehicle service stations (refuelling and maintenance)
           37 inštalácie a opravy telefónov i Pridať
installation et réparation de téléphones
telephone installation and repair
           37 údržba vozidiel i Pridať
entretien de véhicules
vehicle maintenance
           37 lakovanie, glazovanie i Pridať
travaux de vernissage
varnishing
           37 čistenie vozidiel i Pridať
nettoyage de véhicules
vehicle cleaning
           37 opravy vozidiel pri dopravných nehodách i Pridať
services de réparation en cas de pannes de véhicules
vehicle breakdown repair services
           37 prenájom čistiacich strojov i Pridať
location de machines à nettoyer
rental of cleaning machines
           37 ničenie škodcov (nie v poľnohospodárstve, akvakultúre, záhradníctve a lesníctve) i Pridať
destruction des animaux nuisibles autres que pour l'agriculture, l'aquaculture, l'horticulture et la sylviculture
vermin exterminating, other than for agriculture, aquaculture, horticulture and forestry
           37 montovanie lešení i Pridať
montage d'échafaudages
scaffolding
           37 murovanie, murárske práce i Pridať
pose de briques (maçonnerie)
bricklaying
           37 pranie textilných plienok i Pridať
nettoyage de couches (lingerie)
diaper cleaning
           37 chemické čistenie i Pridať
nettoyage à sec
dry cleaning
           37 stavebné informácie i Pridať
mise à disposition d'informations en matière de construction
providing construction information
           37 informácie o opravách i Pridať
mise à disposition d'informations en matière de réparation
providing information relating to repairs
           37 ostrenie a brúsenie nožov i Pridať
aiguisage de couteaux
knife sharpening
           37 banské dobývanie i Pridať
extraction minière
mining extraction
           37 povrchové dobývanie i Pridať
exploitation de carrières
quarrying services
           37 kladenie povrchov komunikácií i Pridať
réalisation de revêtements routiers
road paving
           37 šmirgľovanie i Pridať
ponçage au papier abrasif
sanding
           37 podmorské opravy i Pridať
réparation sous-marine
underwater repair
           37 čistenie exteriérov budov i Pridať
nettoyage d'édifices (surface extérieure)
cleaning of buildings (exterior surface)
           37 vulkanizovanie pneumatík (opravy) i Pridať
vulcanisation de pneus (réparation)
vulcanization of tyres (repair)
           37 vŕtanie studní i Pridať
forage de puits
drilling of wells
    Strana 1 z 2