45 fyzická ochrana osôb a hmotného majetku (bezpečnostné služby) i Pridať
services de sécurité pour la protection physique des biens matériels et des individus
security services for the physical protection of tangible property and individuals
           45 opatrovanie detí doma i Pridať
garde d'enfants à domicile
babysitting
           45 pohrebné služby i Pridať
services funéraires
funerary services
           45 právne služby i Pridať
services juridiques
legal services
           45 zoznamovacie služby (hľadanie partnera), online služby sociálnych sietí i Pridať
services de clubs de rencontres, services de réseautage social en ligne
dating services, online social networking services
           45 osobní strážcovia i Pridať
garde rapprochée personnelle
personal bodyguarding
           45 sprevádzanie do spoločnosti i Pridať
accompagnement en société (personnes de compagnie)
escorting in society (chaperoning)
           45 detektívne kancelárie i Pridať
services d'agences de détectives
detective agency services
           45 zoznamovacie služby (hľadanie partnera) i Pridať
services de clubs de rencontres
dating services
           45 nočné stráženie i Pridať
services d'agences de surveillance nocturne
night guard services
           45 otváranie bezpečnostných zámkov i Pridať
ouverture de serrures
opening of security locks
           45 požičiavanie spoločenských odevov i Pridať
location de tenues de soirée
evening dress rental
           45 kremácia i Pridať
services de crémation
crematorium services
           45 pátranie po nezvestných osobách i Pridať
recherches de personnes portées disparues
missing person investigations
           45 pohrebné služby i Pridať
services d'inhumation
burial services
           45 pohrebné obrady i Pridať
services de pompes funèbres
funerary undertaking
           45 požičiavanie odevov i Pridať
location de vêtements
clothing rental
           45 strážne služby i Pridať
services de vigiles
guard services
           45 svadobné agentúry i Pridať
services d'agences matrimoniales
marriage agency services
           45 poradenstvo v oblasti fyzickej bezpečnosti i Pridať
services de conseillers en matière de sécurité physique
physical security consultancy
           45 zostavovanie horoskopov i Pridať
établissement d'horoscopes
horoscope casting
           45 hasenie požiarov i Pridať
services d'extinction de feu
fire-fighting
           45 organizovanie náboženských obradov i Pridať
organisation de réunions religieuses
organization of religious meetings
           45 adopčné agentúry i Pridať
services d'agences d'adoption
adoption agency services
           45 monitorovanie poplašných a bezpečnostných zariadení i Pridať
surveillance des alarmes anti-intrusion
monitoring of burglar and security alarms
           45 opatrovanie detí doma i Pridať
garde d'enfants à domicile
babysitting
           45 prehliadky batožiny z bezpečnostných dôvodov i Pridať
inspection filtrage de bagages
security screening of baggage
           45 obývanie bytov a domov počas neprítomnosti majiteľov i Pridať
services d'occupation de logements en l'absence des habitants
house sitting
           45 opatrovanie zvierat (chovaných v domácnosti) doma i Pridať
gardiennage à domicile d'animaux de compagnie
pet sitting
           45 pátranie po minulosti osôb i Pridať
investigations sur les antécédents de personnes
personal background investigations
           45 straty a nálezy i Pridať
restitution d'objets trouvés
lost property return
           45 mediačné služby i Pridať
médiation
mediation
           45 bezpečnostné prehliadky tovární i Pridať
inspection d'usines en matière de sécurité
inspection of factories for safety purposes
           45 prenájom protipožiarnych alarmov i Pridať
location d'avertisseurs d'incendie
rental of fire alarms
           45 prenájom hasiacich prístrojov i Pridať
location d'extincteurs
rental of fire extinguishers
           45 arbitrážne služby i Pridať
services d'arbitrage
arbitration services
           45 poradenstvo v oblasti práv duševného vlastníctva i Pridať
conseils en propriété intellectuelle
intellectual property consultancy
           45 spravovanie autorských práv i Pridať
gérance de droits d'auteur
copyright management
           45 udeľovanie licencií na práva duševného vlastníctva i Pridať
concession de licences de propriété intellectuelle
licensing of intellectual property
           45 monitorovacie služby v oblasti práv na duševné vlastníctvo s cieľom poskytnúť právne poradenstvo i Pridať
services de surveillance de droits de propriété intellectuelle à des fins de conseil juridique
monitoring intellectual property rights for legal advisory purposes
           45 právny výskum i Pridať
recherches juridiques
legal research
           45 zastupovanie v súdnych sporoch i Pridať
services de contentieux
litigation services
           45 udeľovanie licencií na počítačové programy (právne služby) i Pridať
concession de licences de logiciels (services juridiques)
licensing of computer software (legal services)
           45 registrácia doménových mien (právne služby) i Pridať
enregistrement de noms de domaine (services juridiques)
registration of domain names (legal services)
           45 služby rozhodcovských súdov i Pridať
services extrajudiciaires de résolution de différends
alternative dispute resolution services
           45 prenájom trezorov i Pridať
location de coffres-forts
rental of safes
           45 genealogický výskum i Pridať
recherches généalogiques
genealogical research
           45 plánovanie a príprava svadobných obradov i Pridať
planification et préparation de cérémonies de mariage
planning and arranging of wedding ceremonies
           45 online služby sociálnych sietí i Pridať
services de réseautage social en ligne
online social networking services
           45 vypúšťanie holubov pri rôznych príležitostiach i Pridať
services de lâcher de colombes lors d'événements particuliers
releasing doves for special occasions
           45 balzamovanie i Pridať
services de thanatopraxie
embalming services
           45 vypracovávanie právnych dokumentov i Pridať
services d'élaboration de documents juridiques
legal document preparation services
           45 pátranie po ukradnutom majetku i Pridať
services de localisation d'objets volés
tracking of stolen property
           45 právne služby súvisiace s licenciami i Pridať
services juridiques relatifs aux licences
legal services relating to licences
           45 astrologické poradenstvo i Pridať
conseils en astrologie
astrology consultancy
           45 špiritistické poradenstvo i Pridať
conseils en matière spirituelle
spiritual consultancy
           45 veštenie z kariet i Pridať
services de cartomancie
cartomancy services
           45 individuálne módne poradenstvo i Pridať
conseils en stylisation vestimentaire pour particuliers
personal wardrobe styling consultancy
           45 štylizovanie súkromných listov i Pridať
rédaction de correspondance personnelle
personal letter writing
           45 vedenie pohrebných obradov i Pridať
conduite de cérémonies funéraires
conducting funeral ceremonies
           45 dohodovanie zmlúv pre tretie osoby (právne služby) i Pridať
services juridiques en rapport avec la négociation de contrats pour des tiers
legal services in relation to the negotiation of contracts for others
           45 vedenie náboženských obradov i Pridať
célébration de cérémonies religieuses
conducting religious ceremonies
           45 vodenie psov von i Pridať
services de promenade de chiens
dog walking services
           45 prenájom názvov internetových domén i Pridať
location de noms de domaine sur internet
leasing of internet domain names
           45 pomoc pri obliekaní kimona i Pridať
aide à l'habillage en kimono
kimono dressing assistance
           45 právne poradenstvo pri odpovediach na verejné súťaže i Pridať
conseils juridiques pour répondre à des appels d'offres
legal advice in responding to calls for tenders
           45 udeľovanie licencií (právne služby) na vydávanie softvéru i Pridať
concession de licences (services juridiques) dans le cadre de l'édition de logiciels
licensing (legal services) in the framework of software publishing
           45 právny dohľad i Pridať
services de veille juridique
legal watching services
           45 organizovanie politických zhromaždení i Pridať
organisation de réunions politiques
organization of political meetings
           45 právne poradenstvo pri prieskume patentov i Pridať
services de conseillers juridiques relatifs à la cartographie de brevets
legal consultancy relating to patent mapping
           45 advokátske právne služby i Pridať
services de défense juridique
legal advocacy services
           45 hotelové komornícke služby i Pridať
services de conciergerie
concierge services
           45 poradenstvo pozostalým i Pridať
services de conseillers dans le domaine du deuil
bereavement counselling
           45 služby plavčíkov i Pridať
services de maître-nageur (surveillant de baignade)
lifeguard services
           45 právne služby pre prisťahovalcov i Pridať
services juridiques dans le domaine de l'immigration
legal services in the field of immigration
           45 vykladanie z tarotových kariet pre tretie osoby i Pridať
services de tirage des tarots pour des tiers
tarot card reading services for others
           45 audity dodržiavania predpisov i Pridať
services d'audit à des fins de conformité réglementaire
regulatory compliance auditing
           45 audity dodržiavania právnych predpisov i Pridať
services d'audit à des fins de conformité juridique
legal compliance auditing
           45 prevody vlastníckych práv (právne služby) i Pridať
transfert juridique de propriétés
legal conveyancing
           45 politické lobovanie i Pridať
services de lobbying politique
political lobbying services
           45 líčenie zosnulých i Pridať
services de maquilleurs funéraires
mortuary cosmetologists’ services
           45 monitorovanie pomocou dronov i Pridať
services de surveillance par drone
surveillance services by drone
           45 vymáhanie práva i Pridať
maintien de l'ordre
law enforcement
           45 agentúry sprostredkúvajúce spoločenské kontakty i Pridať
services d'agences de mise en relation sociale
social introduction agency services
           45 individualizované nákupy pre tretie osoby i Pridať
services d'achat personnel pour des tiers
personal shopping for others
           45 monitorovanie zdravotníckych alarmov i Pridať
surveillance d'alarme médicale
medical alarm monitoring
           45 bezpečnostný dohľad nad objektami prostredníctvom diaľkových monitorovacích systémov i Pridať
services de gardiennage d'installations à des fins de sécurité par le biais de systèmes de télésurveillance
security guarding of facilities via remote monitoring systems
           45 lokalizovanie a vyhľadávanie stratených osôb i Pridať
localisation et suivi d'individus
locating and tracking of lost people
           45 doručovanie oznámení o súdnych konaniach i Pridať
services d'huissiers de justice
legal process serving
           45 náhradnícke čakanie v rade i Pridať
services de remplacement dans des files d'attente
line sitting services
           45 právny výskum v oblasti ochrany životného prostredia i Pridať
recherches juridiques dans le domaine de la protection de l'environnement
legal research in the field of environmental protection
           45 individuálna nezdravotnícka starostlivosť o ženy v tehotenstve a šestonedelí vrátane pôrodu (duly) i Pridať
services de doula
doula services
           45 prenájom monitorovacích videokamier i Pridať
location de caméras de vidéo-surveillance
rental of video surveillance cameras
           45 lokalizovanie a vyhľadávanie stratených vecí i Pridať
localisation et suivi d'objets perdus
locating and tracking of lost property
           45 adopcie zvierat i Pridať
services d'adoption d'animaux
animal adoption services
           45 poskytovanie nelekárskej domácej starostlivosti jednotlivcom i Pridať
prestation de services non-médicaux d'aide à la vie quotidienne pour particuliers
providing non-medical in-home care services for individuals
           45 moderovanie diskusných fór na internete i Pridať
modération de forums de discussion sur l'internet
content moderation for internet chatrooms
    Strana 1 z 1