41 športová a kultúrna činnosť i Odobrať
activités sportives et culturelles
sporting and cultural activities
41 vzdelávanie i Odobrať
formation
providing of training
41 zábava i Odobrať
divertissement
entertainment
41 akadémie (vzdelávanie) i Odobrať
académies (éducation)
academies (education)
41 zábavné parky i Odobrať
services de parcs d'attractions
amusement park services
41 zábava i Odobrať
services de divertissement
entertainment services
41 drezúra zvierat i Odobrať
dressage d'animaux
animal training
41 služby estrádnych umelcov i Odobrať
services d'artistes de spectacles
entertainer services
41 filmové štúdiá i Odobrať
services de studios de cinéma
movie studio services
41 korešpondenčné vzdelávacie kurzy i Odobrať
enseignement par correspondance
correspondence courses
41 telesná výchova i Odobrať
services d'éducation physique
physical education
41 prenájom dekorácií na predstavenia i Odobrať
location de décors de spectacles
rental of show scenery
41 rozhlasová zábava i Odobrať
divertissement radiophonique
radio entertainment
41 vydávanie textov (okrem reklamných) i Odobrať
publication de textes autres que textes publicitaires
publication of texts, other than publicity texts
41 školenia i Odobrať
instruction
instruction services
41 vzdelávanie i Odobrať
éducation
educational services
41 požičiavanie kinematografických filmov i Odobrať
location de films cinématographiques
rental of motion pictures
41 produkcia filmov (nie reklamných) i Odobrať
production de films autres que films publicitaires
film production, other than advertising films
41 požičovne kníh (knižnice) i Odobrať
services de bibliothèques de prêt
lending library services
41 vydávanie kníh i Odobrať
publication de livres
publication of books
41 tvorba rozhlasových a televíznych programov i Odobrať
production d'émissions de radio et de télévision
production of radio and television programmes
41 varietné predstavenia i Odobrať
représentation de spectacles de variétés
presentation of variety shows
41 divadelné predstavenia i Odobrať
représentations théâtrales
theatre productions
41 tvorba divadelných alebo iných predstavení i Odobrať
production de spectacles
production of shows
41 televízna zábava i Odobrať
divertissement télévisé
television entertainment
41 prenájom divadelných kulís i Odobrať
location de décors de théâtre
rental of stage scenery
41 poskytovanie športovísk i Odobrať
mise à disposition d'installations sportives
providing sports facilities
41 pózovanie modelov výtvarným umelcom i Odobrať
services de modèles pour artistes
modelling for artists
41 služby pojazdných knižníc i Odobrať
services de bibliothèques itinérantes
mobile library services
41 služby kasín (hazardné hry) i Odobrať
services de casino (jeux)
providing casino facilities (gambling)
41 organizovanie a vedenie kolokvií i Odobrať
organisation et conduite de colloques
arranging and conducting of colloquiums
41 organizovanie a vedenie konferencií i Odobrať
organisation et conduite de conférences
arranging and conducting of conferences
41 organizovanie a vedenie kongresov i Odobrať
organisation et conduite de congrès
arranging and conducting of congresses
41 diskotéky (služby) i Odobrať
services de discothèques
discotheque services
41 skúšanie, preskúšavanie (pedagogická činnosť) i Odobrať
services d'examens pédagogiques
educational examination
41 organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav i Odobrať
organisation d'expositions à des fins culturelles ou éducatives
organization of exhibitions for cultural or educational purposes
41 poskytovanie golfových ihrísk i Odobrať
mise à disposition de parcours de golf
providing golf facilities
41 fitnes kluby (zdravotné a kondičné cvičenia) i Odobrať
clubs de sport (mise en forme et fitness)
health club services (health and fitness training)
41 organizovanie živých vystúpení i Odobrať
représentation de spectacles
presentation of live performances
41 premietanie kinematografických filmov i Odobrať
projection de films cinématographiques
cinema presentations
41 organizovanie športových súťaží i Odobrať
organisation de compétitions sportives
organization of sports competitions
41 praktický výcvik (ukážky) i Odobrať
formation pratique (démonstration)
practical training (demonstration)
41 nahrávacie štúdiá (služby) i Odobrať
services de studios d'enregistrement
recording studio services
41 poskytovanie informácií o možnostiach rekreácie i Odobrať
mise à disposition d'informations en matière de récréation
providing information relating to recreational activities
41 požičiavanie športového výstroja (okrem dopravných prostriedkov) i Odobrať
location d'équipement pour les sports à l'exception des véhicules
rental of sports equipment, except vehicles
41 prenájom štadiónov i Odobrať
location de stades
rental of stadium facilities
41 prenájom videorekordérov i Odobrať
location de magnétoscopes
rental of video cassette recorders
41 požičiavanie videopások i Odobrať
location de bandes vidéo
rental of videotapes
41 tábory na športové sústredenia i Odobrať
services de camps sportifs
sport camp services
41 organizovanie a vedenie sympózií i Odobrať
organisation et conduite de symposiums
arranging and conducting of symposiums
41 internátne školy i Odobrať
enseignement en pensionnat
boarding school education
41 organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba) i Odobrať
organisation et conduite d'ateliers de formation
arranging and conducting of workshops (training)
41 postsynchronizácia, dabing i Odobrať
postsynchronisation
dubbing
41 náboženská výchova i Odobrať
éducation religieuse
religious education
41 organizovanie lotérií i Odobrať
organisation de loteries
organization of lotteries
41 organizovanie predstavení (manažérske služby) i Odobrať
organisation de spectacles (services d'imprésarios)
organization of shows (impresario services)
41 herne s hracími automatmi (služby) i Odobrať
services de salles de jeux
providing amusement arcade services
41 prenájom osvetľovacích prístrojov do divadelných sál a televíznych štúdií i Odobrať
location d'appareils d'éclairage pour les décors de théâtre ou des studios de télévision
rental of lighting apparatus for theatrical sets or television studios
41 písanie textov scenárov nie na reklamné účely i Odobrať
écriture de textes pour scénarios, autres qu'à des fins publicitaires
scriptwriting, other than for advertising purposes
41 online vydávanie elektronických kníh a časopisov i Odobrať
publication en ligne de livres et revues spécialisées électroniques
online publication of electronic books and journals
41 titulkovanie i Odobrať
sous-titrage
subtitling
41 online poskytovanie počítačových hier (z počítačových sietí) i Odobrať
services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique
game services provided online from a computer network
41 nočné kluby (zábava) i Odobrať
services de boîtes de nuit (divertissement)
nightclub services (entertainment)
41 online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania) i Odobrať
mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables
providing online electronic publications, not downloadable
41 fotografické reportáže i Odobrať
reportages photographiques
photographic reporting
41 fotografovanie i Odobrať
services de photographie
photography
41 reportérske služby i Odobrať
services de reporters
news reporters services