41 športová a kultúrna činnosť i Odobrať
activités sportives et culturelles
sporting and cultural activities
41 vzdelávanie i Odobrať
formation
providing of training
41 zábava i Odobrať
divertissement
entertainment
41 akadémie (vzdelávanie) i Odobrať
académies (éducation)
academies (education)
41 zábava i Odobrať
services de divertissement
entertainment services
41 služby estrádnych umelcov i Odobrať
services d'artistes de spectacles
entertainer services
41 korešpondenčné vzdelávacie kurzy i Odobrať
enseignement par correspondance
correspondence courses
41 telesná výchova i Odobrať
services d'éducation physique
physical education
41 rozhlasová zábava i Odobrať
divertissement radiophonique
radio entertainment
41 školenia i Odobrať
instruction
instruction services
41 požičiavanie kinematografických filmov i Odobrať
location de films cinématographiques
rental of motion pictures
41 požičovne kníh (knižnice) i Odobrať
services de bibliothèques de prêt
lending library services
41 tvorba rozhlasových a televíznych programov i Odobrať
production d'émissions de radio et de télévision
production of radio and television programmes
41 tvorba divadelných alebo iných predstavení i Odobrať
production de spectacles
production of shows
41 televízna zábava i Odobrať
divertissement télévisé
television entertainment
41 poskytovanie športovísk i Odobrať
mise à disposition d'installations sportives
providing sports facilities
41 služby pojazdných knižníc i Odobrať
services de bibliothèques itinérantes
mobile library services
41 organizovanie a vedenie konferencií i Odobrať
organisation et conduite de conférences
arranging and conducting of conferences
41 skúšanie, preskúšavanie (pedagogická činnosť) i Odobrať
services d'examens pédagogiques
educational examination
41 poskytovanie golfových ihrísk i Odobrať
mise à disposition de parcours de golf
providing golf facilities
41 organizovanie živých vystúpení i Odobrať
représentation de spectacles
presentation of live performances
41 organizovanie športových súťaží i Odobrať
organisation de compétitions sportives
organization of sports competitions
41 praktický výcvik (ukážky) i Odobrať
formation pratique (démonstration)
practical training (demonstration)
41 nahrávacie štúdiá (služby) i Odobrať
services de studios d'enregistrement
recording studio services
41 požičiavanie športového výstroja (okrem dopravných prostriedkov) i Odobrať
location d'équipement pour les sports à l'exception des véhicules
rental of sports equipment, except vehicles
41 prenájom štadiónov i Odobrať
location de stades
rental of stadium facilities
41 požičiavanie videopások i Odobrať
location de bandes vidéo
rental of videotapes
41 tábory na športové sústredenia i Odobrať
services de camps sportifs
sport camp services
41 internátne školy i Odobrať
enseignement en pensionnat
boarding school education
41 postsynchronizácia, dabing i Odobrať
postsynchronisation
dubbing
41 náboženská výchova i Odobrať
éducation religieuse
religious education
41 organizovanie predstavení (manažérske služby) i Odobrať
organisation de spectacles (services d'imprésarios)
organization of shows (impresario services)
41 prenájom osvetľovacích prístrojov do divadelných sál a televíznych štúdií i Odobrať
location d'appareils d'éclairage pour les décors de théâtre ou des studios de télévision
rental of lighting apparatus for theatrical sets or television studios
41 písanie textov scenárov nie na reklamné účely i Odobrať
écriture de textes pour scénarios, autres qu'à des fins publicitaires
scriptwriting, other than for advertising purposes
41 online vydávanie elektronických kníh a časopisov i Odobrať
publication en ligne de livres et revues spécialisées électroniques
online publication of electronic books and journals
41 titulkovanie i Odobrať
sous-titrage
subtitling
41 fotografické reportáže i Odobrať
reportages photographiques
photographic reporting
41 reportérske služby i Odobrať
services de reporters
news reporters services