41 športová a kultúrna činnosť i Odobrať
activités sportives et culturelles
sporting and cultural activities
41 výchova i Odobrať
éducation
education
41 vzdelávanie i Odobrať
formation
providing of training
41 zábava i Odobrať
divertissement
entertainment
41 akadémie (vzdelávanie) i Odobrať
académies (éducation)
academies (education)
41 zábavné parky i Odobrať
services de parcs d'attractions
amusement park services
41 zábava i Odobrať
services de divertissement
entertainment services
41 drezúra zvierat i Odobrať
dressage d'animaux
animal training
41 služby estrádnych umelcov i Odobrať
services d'artistes de spectacles
entertainer services
41 filmové štúdiá i Odobrať
services de studios de cinéma
movie studio services
41 organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží i Odobrať
organisation de concours (éducation ou divertissement)
organization of competitions (education or entertainment)
41 korešpondenčné vzdelávacie kurzy i Odobrať
enseignement par correspondance
correspondence courses
41 telesná výchova i Odobrať
services d'éducation physique
physical education
41 prenájom dekorácií na predstavenia i Odobrať
location de décors de spectacles
rental of show scenery
41 rozhlasová zábava i Odobrať
divertissement radiophonique
radio entertainment
41 vydávanie textov (okrem reklamných) i Odobrať
publication de textes autres que textes publicitaires
publication of texts, other than publicity texts
41 školenia i Odobrať
instruction
instruction services
41 vyučovanie i Odobrať
enseignement
teaching
41 vzdelávanie i Odobrať
éducation
educational services
41 požičiavanie zvukových nahrávok i Odobrať
location d'enregistrements sonores
rental of sound recordings
41 požičiavanie kinematografických filmov i Odobrať
location de films cinématographiques
rental of motion pictures
41 produkcia filmov (nie reklamných) i Odobrať
production de films autres que films publicitaires
film production, other than advertising films
41 požičovne kníh (knižnice) i Odobrať
services de bibliothèques de prêt
lending library services
41 vydávanie kníh i Odobrať
publication de livres
publication of books
41 tvorba rozhlasových a televíznych programov i Odobrať
production d'émissions de radio et de télévision
production of radio and television programmes
41 varietné predstavenia i Odobrať
représentation de spectacles de variétés
presentation of variety shows
41 divadelné predstavenia i Odobrať
représentations théâtrales
theatre productions
41 tvorba divadelných alebo iných predstavení i Odobrať
production de spectacles
production of shows
41 televízna zábava i Odobrať
divertissement télévisé
television entertainment
41 prenájom divadelných kulís i Odobrať
location de décors de théâtre
rental of stage scenery
41 poskytovanie športovísk i Odobrať
mise à disposition d'installations sportives
providing sports facilities
41 pózovanie modelov výtvarným umelcom i Odobrať
services de modèles pour artistes
modelling for artists
41 služby pojazdných knižníc i Odobrať
services de bibliothèques itinérantes
mobile library services
41 služby kasín (hazardné hry) i Odobrať
services de casino (jeux)
providing casino facilities (gambling)
41 organizovanie a vedenie kolokvií i Odobrať
organisation et conduite de colloques
arranging and conducting of colloquiums
41 organizovanie a vedenie konferencií i Odobrať
organisation et conduite de conférences
arranging and conducting of conferences
41 organizovanie a vedenie kongresov i Odobrať
organisation et conduite de congrès
arranging and conducting of congresses
41 diskotéky (služby) i Odobrať
services de discothèques
discotheque services
41 skúšanie, preskúšavanie (pedagogická činnosť) i Odobrať
services d'examens pédagogiques
educational examination
41 organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav i Odobrať
organisation d'expositions à des fins culturelles ou éducatives
organization of exhibitions for cultural or educational purposes
41 hazardné hry (herne) i Odobrať
services de jeux d'argent
gambling services
41 poskytovanie golfových ihrísk i Odobrať
mise à disposition de parcours de golf
providing golf facilities
41 fitnes kluby (zdravotné a kondičné cvičenia) i Odobrať
clubs de sport (mise en forme et fitness)
health club services (health and fitness training)
41 organizovanie živých vystúpení i Odobrať
représentation de spectacles
presentation of live performances
41 premietanie kinematografických filmov i Odobrať
projection de films cinématographiques
cinema presentations
41 organizovanie športových súťaží i Odobrať
organisation de compétitions sportives
organization of sports competitions
41 praktický výcvik (ukážky) i Odobrať
formation pratique (démonstration)
practical training (demonstration)
41 poskytovanie múzejných priestorov i Odobrať
services de musées
providing museum facilities
41 nahrávacie štúdiá (služby) i Odobrať
services de studios d'enregistrement
recording studio services
41 poskytovanie informácií o možnostiach rekreácie i Odobrať
mise à disposition d'informations en matière de récréation
providing information relating to recreational activities
41 požičiavanie športového výstroja (okrem dopravných prostriedkov) i Odobrať
location d'équipement pour les sports à l'exception des véhicules
rental of sports equipment, except vehicles
41 prenájom štadiónov i Odobrať
location de stades
rental of stadium facilities
41 prenájom videorekordérov i Odobrať
location de magnétoscopes
rental of video cassette recorders
41 požičiavanie videopások i Odobrať
location de bandes vidéo
rental of videotapes
41 tábory na športové sústredenia i Odobrať
services de camps sportifs
sport camp services
41 organizovanie a vedenie sympózií i Odobrať
organisation et conduite de symposiums
arranging and conducting of symposiums
41 internátne školy i Odobrať
enseignement en pensionnat
boarding school education
41 organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba) i Odobrať
organisation et conduite d'ateliers de formation
arranging and conducting of workshops (training)
41 postsynchronizácia, dabing i Odobrať
postsynchronisation
dubbing
41 náboženská výchova i Odobrať
éducation religieuse
religious education
41 organizovanie lotérií i Odobrať
organisation de loteries
organization of lotteries
41 organizovanie predstavení (manažérske služby) i Odobrať
organisation de spectacles (services d'imprésarios)
organization of shows (impresario services)
41 herne s hracími automatmi (služby) i Odobrať
services de salles de jeux
providing amusement arcade services
41 prenájom osvetľovacích prístrojov do divadelných sál a televíznych štúdií i Odobrať
location d'appareils d'éclairage pour les décors de théâtre ou des studios de télévision
rental of lighting apparatus for theatrical sets or television studios
41 prenájom tenisových kurtov i Odobrať
location de courts de tennis
rental of tennis courts
41 požičiavanie videokamier i Odobrať
location de caméras vidéo
rental of video cameras
41 písanie textov scenárov nie na reklamné účely i Odobrať
écriture de textes pour scénarios, autres qu'à des fins publicitaires
scriptwriting, other than for advertising purposes
41 online vydávanie elektronických kníh a časopisov i Odobrať
publication en ligne de livres et revues spécialisées électroniques
online publication of electronic books and journals
41 elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby) i Odobrať
micro-édition
electronic desktop publishing
41 titulkovanie i Odobrať
sous-titrage
subtitling
41 online poskytovanie počítačových hier (z počítačových sietí) i Odobrať
services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique
game services provided online from a computer network
41 nočné kluby (zábava) i Odobrať
services de boîtes de nuit (divertissement)
nightclub services (entertainment)
41 online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania) i Odobrať
mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables
providing online electronic publications, not downloadable
41 fotografické reportáže i Odobrať
reportages photographiques
photographic reporting
41 fotografovanie i Odobrať
services de photographie
photography
41 reportérske služby i Odobrať
services de reporters
news reporters services
41 prekladateľské služby i Odobrať
services de traduction
translation