NICESKÉ TRIEDENIE - 12. vydanie, verzia 2023Medzinárodné triedenie tovarov a služieb na zápis ochranných známokZoznam tried s vysvetlivkami


Trieda 1

Vysvetlivky

Trieda 1 zahŕňa predovšetkým chemické výrobky určené na použitie v priemysle, vede a poľnohospodárstve, vrátane tých, ktoré sú zložkou tovarov patriacich do iných tried.

Patrí sem najmä: Nepatrí sem najmä:

Trieda 2

Vysvetlivky

Trieda 2 zahŕňa hlavne farby, farbivá a prípravky na ochranu proti korózii.

Patrí sem najmä: Nepatrí sem najmä:

Trieda 3

Vysvetlivky

Trieda 3 zahŕňa hlavne neliečivé toaletné prípravky ako aj čistiace prípravky pre domácnosť a iné prostredia.

Patrí sem najmä: Nepatrí sem najmä:

Trieda 4

Vysvetlivky

Trieda 4 zahŕňa hlavne priemyselné oleje a tuky, palivá a materiály na svietenie.

Patrí sem najmä: Nepatrí sem najmä:

Trieda 5

Vysvetlivky

Trieda 5 zahŕňa hlavne farmaceutické výrobky a iné výrobky na lekárske a zverolekárske použitie.

Patrí sem najmä: Nepatrí sem najmä:

Trieda 6

Vysvetlivky

Trieda 6 zahŕňa hlavne nespracované a čiastočne spracované kovy vrátane rúd a niektoré kovové výrobky.

Patrí sem najmä: Nepatrí sem najmä:

Trieda 7

Vysvetlivky

Trieda 7 zahŕňa hlavne stroje a obrábacie stroje a motory.

Patrí sem najmä: Nepatrí sem najmä:

Trieda 8

Vysvetlivky

Trieda 8 zahŕňa hlavne ručné nástroje a náradie na ručný pohon určené na také činnosti ako je vŕtanie, tvarovanie, rezanie a dierovanie.

Patrí sem najmä: Nepatrí sem najmä:

Trieda 9

Vysvetlivky

Trieda 9 zahŕňa hlavne vedecké a výskumné prístroje a nástroje, audiovizuálne zariadenia a zariadenia informačných technológií ako aj bezpečnostné a záchranné zariadenia.

Patrí sem najmä: Nepatrí sem najmä:

Trieda 10

Vysvetlivky

Trieda 10 zahŕňa hlavne chirurgické, lekárske, zubárske a zverolekárske prístroje, nástroje a pomôcky používané najmä na určenie diagnózy, liečenie a zlepšovanie zdravotného stavu a zdravotnej spôsobilosti osôb a zvierat.

Patrí sem najmä: Nepatrí sem najmä:

Trieda 11

Vysvetlivky

Trieda 11 zahŕňa hlavne prístroje a zariadenia na úpravu vlastností ovzdušia v prostredí, najmä na osvetlenie, na prípravu jedál, na chladenie a na dezinfekciu.

Patrí sem najmä: Nepatrí sem najmä:

Trieda 12

Vysvetlivky

Trieda 12 zahŕňa hlavne vozidlá a prístroje na dopravu osôb alebo tovarov po zemi, vo vzduchu alebo po vode.

Patrí sem najmä: Nepatrí sem najmä:

Trieda 13

Vysvetlivky

Trieda 13 zahŕňa hlavne strelné zbrane a pyrotechnické výrobky.

Patrí sem najmä: Nepatrí sem najmä:

Trieda 14

Vysvetlivky

Trieda 14 zahŕňa najmä drahé kovy, niektoré výrobky z drahých kovov alebo nimi pokovované, ako aj šperky, bižutériu, hodinárske výrobky a ich hlavné súčiastky.

Patrí sem najmä: Nepatrí sem najmä:

Trieda 15

Vysvetlivky

Trieda 15 zahŕňa hlavne hudobné nástroje, ich časti a príslušenstvo.

Patrí sem najmä: Nepatrí sem najmä:

Trieda 16

Vysvetlivky

Trieda 16 zahŕňa hlavne papier, lepenku a presne určené výrobky z týchto materiálov a kancelárske potreby.

Patrí sem najmä: Nepatrí sem najmä:

Trieda 17

Vysvetlivky

Trieda 17 zahŕňa hlavne elektrické, tepelné a akustické izolačné materiály a plasty na použitie vo výrobnom procese vo forme fólií, tabúľ a tyčí ako aj presne určené výrobky z kaučuku, gutaperče, gumy, azbestu, sľudy alebo z ich náhradiek.

Patrí sem najmä: Nepatrí sem najmä:

Trieda 18

Vysvetlivky

Trieda 18 zahŕňa hlavne kožu, koženku a presne určené výrobky z týchto materiálov.

Patrí sem najmä: Nepatrí sem najmä:

Trieda 19

Vysvetlivky

Trieda 19 zahŕňa hlavne nekovové stavebné materiály.

Patrí sem najmä: Nepatrí sem najmä:

Trieda 20

Vysvetlivky

Trieda 20 zahŕňa hlavne nábytok a jeho časti, ako aj presne určené výrobky z dreva, korku, trstiny, bambusu, prútia, rohoviny, kostí, veľrybích kostíc, korytnačiny, jantáru, perlete, sepiolitu, z náhradiek týchto materiálov alebo z plastov.

Patrí sem najmä: Nepatrí sem najmä:

Trieda 21

Vysvetlivky

Trieda 21 zahŕňa hlavne drobné ručné kuchynské a domáce nástroje a prístroje, toaletné a kozmetické potreby, sklenené výrobky a presne určené porcelánové, keramické, fajansové, terakotové a sklenené výrobky.

Patrí sem najmä: Nepatrí sem najmä:

Trieda 22

Vysvetlivky

Trieda 22 zahŕňa hlavne plachtovinu a ostatné materiály pre jachtárstvo, laná, materiály na čalúnenie a vypchávanie a vláknité textilné suroviny.

Patrí sem najmä: Nepatrí sem najmä:

Trieda 23

Vysvetlivky

Trieda 23 zahŕňa hlavne prírodné alebo syntetické nite a priadze na textílie.

Patrí sem najmä: Nepatrí sem najmä:

Trieda 24

Vysvetlivky

Trieda 24 zahŕňa hlavne textílie a plátenné poťahy pre domácnosť.

Patrí sem najmä: Nepatrí sem najmä:

Trieda 25

Vysvetlivky

Trieda 25 zahŕňa hlavne výrobky na odievanie ľudí.

Patrí sem najmä: Nepatrí sem najmä:

Trieda 26

Vysvetlivky

Trieda 26 zahŕňa hlavne krajčírske potreby a galantérny tovar, prírodné alebo umelé vlasy a ozdoby do vlasov ako aj výrobky na ozdobu rôznych predmetov nezatriedené do iných tried.

Patrí sem najmä: Nepatrí sem najmä:

Trieda 27

Vysvetlivky

Trieda 27 zahŕňa najmä výrobky na konečnú úpravu stien a podláh.

Patrí sem najmä: Nepatrí sem najmä:

Trieda 28

Vysvetlivky

Trieda 28 zahŕňa hlavne hračky, prístroje na hranie, športový výstroj, potreby na rozptýlenie a zábavu, atrapy, napodobeniny tovarov ako aj presne určené výrobky na vianočné stromčeky.

Patrí sem najmä: Nepatrí sem najmä:

Trieda 29

Vysvetlivky

Trieda 29 zahŕňa hlavne potraviny živočíšneho pôvodu ako aj zeleninu a iné jedlé záhradnícke produkty, upravené na priamu konzumáciu alebo konzervované.

Patrí sem najmä: Nepatrí sem najmä:

Trieda 30

Vysvetlivky

Trieda 30 zahŕňa hlavne potraviny rastlinného pôvodu okrem ovocia a zeleniny, upravené na priamu konzumáciu alebo konzervované, ako aj prídavné látky na zvýraznenie chuti potravín.

Patrí sem najmä: Nepatrí sem najmä:

Trieda 31

Vysvetlivky

Trieda 31 zahŕňa hlavne plodiny a plody mora, ktoré nie sú upravené na priamu konzumáciu, živé zvieratá, živé rastliny a krmivo pre zvieratá.

Patrí sem najmä: Nepatrí sem najmä:

Trieda 32

Vysvetlivky

Trieda 32 zahŕňa hlavne nealkoholické nápoje a pivo.

Patrí sem najmä: Nepatrí sem najmä:

Trieda 33

Vysvetlivky

Trieda 33 zahŕňa hlavne alkoholické nápoje, esencie a výťažky.

Patrí sem najmä: Nepatrí sem najmä:

Trieda 34

Vysvetlivky

Trieda 34 zahŕňa hlavne tabak a výrobky na fajčenie ako aj presne vymedzené príslušenstvo, nádoby a schránky súvisiace s ich spotrebou.

Patrí sem najmä: Nepatrí sem najmä:

Trieda 35

Vysvetlivky

Trieda 35 zahŕňa hlavne služby obchodného manažmentu, obchodných činností, obchodnej organizácie a obchodnej správy priemyselného alebo obchodného podniku ako aj reklamné a marketingové služby a podporu predaja tovarov. na účely triedenia sa predaj tovarov nepovažuje za službu.

Patrí sem najmä: Nepatrí sem najmä:

Trieda 36

Vysvetlivky

Trieda 36 zahŕňa hlavne služby v oblasti bankovníctva a iných finančných transakcií, služby finančného oceňovania, ako aj poisťovníctvo a nehnuteľnosti.

Patrí sem najmä: Nepatrí sem najmä:

Trieda 37

Vysvetlivky

Trieda 37 zahŕňa hlavne služby v oblasti stavebníctva ako aj služby súvisiace s reštaurovaním objektov a ich uvádzaním do pôvodného stavu alebo ich konzervovaním bez zmeny ich fyzikálnych alebo chemických vlastností.

Patrí sem najmä: Nepatrí sem najmä:

Trieda 38

Vysvetlivky

Trieda 38 zahŕňa hlavne služby umožňujúce vzájomnú komunikáciu aspoň dvoch osôb (strán)|• ako aj vysielanie a prenos dát.

Patrí sem najmä: Nepatrí sem najmä:

Trieda 39

Vysvetlivky

Trieda 39 zahŕňa hlavne služby poskytované pri doprave osôb, zvierat a tovarov z jedného miesta na druhé železničnou, cestnou, vodnou, leteckou alebo potrubnou dopravou a služby nevyhnutne spojené s týmito druhmi dopravy ako aj skladovanie tovarov vo všetkých druhoch skladovacích zariadení, skladoch a ostatných budovách, kde sú chránené a strážené.

Patrí sem najmä: Nepatrí sem najmä:

Trieda 40

Vysvetlivky

Trieda 40 zahŕňa hlavne služby poskytované pri mechanickom alebo chemickom spracovaní, pretváraní alebo výrobe predmetov a organických alebo anorganických materiálov vrátane zákazkovej výroby.|• na účely triedenia sa za spracovanie alebo výrobu tovarov považujú iba služby poskytované tretím osobám podľa ich objednávok a požiadaviek.|• v prípade, že spracovanie alebo výroba nie sú vykonávané v rámci objednávky výrobkov podľa potrieb, požiadaviek a špecifikácie zákazníka, ide o bežnú doplnkovú službu výrobcu k hlavnej obchodnej činnosti alebo k výrobkom uvedeným na trh.|• ak budú materiály alebo predmety uvedené na trh (pre tretie osoby) subjektom, ktorý ich spracoval, upravil alebo vyrobil, potom činnosť tohto subjektu nebude možné považovať za služby (v zmysle triedenia).

Patrí sem najmä: Nepatrí sem najmä:

Trieda 41

Vysvetlivky

Trieda 41 zahŕňa hlavne služby pozostávajúce zo všetkých foriem vzdelávania alebo odbornej prípravy, služby, ktorých zámerom je pobavenie, rozptýlenie alebo rekreácia osôb ako aj verejná prezentácia umeleckých a literárnych diel na kultúrne alebo vzdelávacie účely.

Patrí sem najmä: Nepatrí sem najmä:

Trieda 42

Vysvetlivky

Trieda 42 zahŕňa hlavne služby poskytované osobami vo vzťahu k teoretickým alebo praktickým aspektom komplexu odborov činností, napríklad vedecké laboratórne služby, inžinierska činnosť, počítačové programovanie, architektonické služby, navrhovanie interiérov.

Patrí sem najmä: Nepatrí sem najmä:

Trieda 43

Vysvetlivky

Trieda 43 zahŕňa hlavne poskytovanie stravovacích služieb vrátane prípravy jedál a nápojov ako aj poskytovanie dočasného ubytovania.

Patrí sem najmä: Nepatrí sem najmä:

Trieda 44

Vysvetlivky

Trieda 44 zahŕňa hlavne lekársku starostlivosť vrátane alternatívnej medicíny, starostlivosť o hygienu a krásu poskytovanú jednotlivcami alebo zariadeniami ľuďom alebo zvieratám ako aj služby v oblasti poľnohospodárstva, akvakultúry, záhradníctva a lesníctva.

Patrí sem najmä: Nepatrí sem najmä:

Trieda 45

Vysvetlivky

Trieda 45 zahŕňa hlavne právne a bezpečnostné služby ako aj presne určené osobné a sociálne služby poskytované tretími osobami na uspokojovanie potrieb jednotlivcov.

Patrí sem najmä: Nepatrí sem najmä: